با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، کارشناس بررسی اسناد و مدارک سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

هدف: اشتراک دانش به‌عنوان یکی از عوامل کلیدی در پیاده‌سازی موفق مدیریت دانش شمرده شده است. مدیران همواره با این سؤال روبرو هستند که برای رفتار اشتراک دانش کارکنان چه اقدامی باید انجام دهند. هدف از پژوهش سنجش روش‌های مؤثر بر تسهیم دانش کارکنان آرشیو ملی ایران است.
 روش­‌شناسی: این پژوهش به‌ روش ‌پیمایش ‌توصیفی و با استفاده از پرسشنامه انجام‌ شده که به‌منظور سنجش پایایی پرسشنامه از روش ضریب ‌آلفای‌ کرونباخ استفاده شده است. جامعه آماری آن 248 نفر از کارکنان آرشیو ملی است که با استفاده از فرمول‌ کوکران 151 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب ‌شده است.
 یافته­‌ها: یافته‌های به دست آمده حاکی از آن است که روش‌های اشتراک دانش تأثیر مثبت بر تمایل به اشتراک دانش و رفتار اشتراک دانش دارد. همچنین "کمک همتایان" و "کنفرانس و گردهمایی" و "کارتیمی" روش‌های موردعلاقه و "سمینار" و "اجتماعات کاری" روش‌هایی که کمتر موردعلاقه کارکنان آرشیو ملی ایران برای اشتراک دانش می‌باشند.
 بحث و نتیجه‌­گیری: روش‌های اشتراک دانش موردعلاقه کارکنان به‌عنوان یکی از عوامل کلیدی و مهم در بروز رفتار اشتراک دانش، نقش ایفا می‌نماید به نحوی که تأمین این عامل می‌توان به بروز رفتار اشتراک دانش یاری رساند بنابه این پژوهش تنها برخی از روش‌های اشتراک دانش، موردعلاقه کارکنان می‌باشند. بنابراین، با به‌کارگیری روش‌های موردعلاقه کارکنان در اشتراک دانش، بهتر می‌توان به بروز رفتار اشتراک دانش منجر شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Measuring the Factors Affecting the Knowledge Sharing of Iranian National Archives

نویسندگان [English]

  • azita malmir 1
  • Maryam Salami 2

1 MSc, Department of Knowledge and Information Science, Expert in the Documentations & Archives of the National Library and Archives, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Knowledge and Information Science, Payame Noor University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Purpose knowledge sharing is considered as one of the key factors in the successful implementation of KM. Managers are always faced with the question of what to do about the behavior of employee knowledge sharing The purpose of this research is to evaluate effective methods for knowledge sharing of the staff of the National Archives of Iran.
MethodologyThis This research is a descriptive survey and carried out using a questionnaire. To measure the reliability was used Cronbach's alpha coefficient. The statistical population of this study is 248 staff of the National Archive of Iran. Using Cochran's formula, 151 of them were selected as samples.
Findings: The results indicate that knowledge sharing methods have a positive effect on the tendency to share knowledge and knowledge sharing behavior. Research findings also show that" PeerAssistant", "conference and gathering," and "Team Work" methods of interest, and "seminars" and "Community Of Practice" are less desirable ways for Iranian National Archives staff to share knowledge.
Conclusion: The methods of sharing the knowledge of employees as one of the key and important factors in the occurrence of knowledge sharing behavior play a role in providing this factor which can contribute to the behavior of knowledge sharing and only some of the methods of knowledge sharing are of interest to employees. Therefore, the use of knowledge sharing methods that is more in the interest of individuals will better lead to the behavior of knowledge sharing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • Knowledge Sharing
  • Knowledge Sharing methods
  • Knowledge Sharing Behavior
اخوان، پیمان و باقری، روح‌الله (1389). مدیریت دانش از ایده تا عمل. انتشارات آتی نگر.
افرازه، عباس (1384). مدیریت دانش (مفاهیم، مدل‌ها، اندازه‌گیری و پیاده‌سازی). دانشگاه صنعتی امیرکبیر، چاپ اول.
توکلی، سمانه؛ ملیکان، ناصر و نوربخش، مهدی (1391). عوامل تعیین‌کننده تمایل به اشتراک دانش و رفتار اشتراک دانش. فصلنامه مطالعات منابع انسانی، 2(۶)، 91- 107.
حاجی‌پور، بهمن و مؤمنی، مصطفی (1388). بازشناسی رویکرد منبع محور نسبت به منابع سازمان و مزیت رقابتی پایدار. اندیشه مدیریت، (1)3، 7.
خاتمیان‌فر، پریسا (1387). بررسی وضعیت و شیوه‌های به اشتراک‌گذاری دانش در سازمان کتابخانه‌های آستان قدس. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه فردوسی مشهد.
خواجه، آزاد (1388). اولویت‌بندی عوامل مؤثر در اشتراک دانش از دیدگاه روابط درون‌سازمانی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی صنایع.
داونپورت، توماس و پروساک، لارنس (1379). مدیریت دانش. ترجمه حسین رحمان سرشت، نشر ساپکو.
رحیمی، اکبر (1391). رتبه‌بندی و مقایسه عوامل انگیزشی تأثیرگذار بر اشتراک دانش در یک محیط تحقیقاتی و یک محیط تولیدی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
عباسی، رسول (1389). تحلیل عوامل مؤثر بر رفتار تسهیم دانش با استفاده از مدل رفتار برنامه‌ریزی شده در بین کارکنان بانک کشاورزی استان فارس. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان.
فرج‌پهلو، عبدالحسین؛ سلیمانپور قرابقلو، سمیرا و حیدری، غلامرضا (1394). اشتراک دانش و عوامل مؤثر بر آن در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز در سال تحصیلی 94-93. مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دانشگاه شهید چمران اهواز، 18، 44-19.
فیلسوفیان، مریم و اخوان، پیمان (1396). بررسی تأثیر رفتار تسهیم دانش بر عملکرد سازمانی (مطالعه موردی: سازمان فضایی ایران). فصلنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 32(3)، 730-713.
کفاشان کاخکی، مجتبی؛ آسمان دره، یاشر و محمدیان، زهرا (1396). سنجش میزان تأثیر عوامل مؤثر بر شکل‌گیری رفتار اشتراک دانش از دیدگاه دانشجویان (مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد). پژوهش‌های نظری و کاربردی در علم اطلاعات و دانش شناسی، (1)7، 173-153.
مشایخ، فریده (1382). فرآیند برنامه‌ریزی آموزشی. گروه مشاورین یونسکو، انتشارات مدرسه.
Abbasi, R. (2006). Analysis of Factors Affecting Knowledge Sharing Behavior Using Scheduled Behavior Model among Agricultural Bank Staff in Fars Province. MSc., Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan
Afrazeh, A. (2005). Knowledge management (concepts, models, measurement and implementation). Amirkabir University of Technology, first edition
Akhavan, P., & Bagheri, R. (2010). Knowledge management from idea to action. Ati publications.
Bock, G. W., Zmud, R.W., Kim, Y.G. & Lee, J.N. (2005). Behavioral intention formation in knowledge sharing: examining the roles of extrinsic motivators, social-psychological forces, and organizational climate. MIS Quarterly, 29(1), 87-111.
Chan I., Chen, y., & Kinshuk, N (2009). Examining the Factors Influencing Participants Knowledge Sharing Behavior. Educational Technology and Society, 12 (1), 134-148
CIDA, (2003). Knowledge sharing: methods, meetings and tools. Handbook, Canadian International Development Agency, 3-13.
Davenport, T. H., & De Long, D.W. (1998). Successful knowledge management projects. Sloan Management Review, 39(2), 43-58.
Davenport, T., & Prussak, L. (2000). knowledge management. Translated by Hussein Rahman Seresht, Sapco Publishing.
Farajpahloo, A., Soleimanpour Gharabaghloo, S., & Heidari, Gh. (2015). Knowledge Sharing and its Affecting Factors among Postgraduate Students of Shahid Chamran University of Ahvaz in the Academic Year 93-94. Journal of Library and Information Science Studies Shahid Chamran University of Ahvaz, 18, 19-44.
Ford, D. (1999). Bottom-line training. gulf publishing, 16.
Gandhi, S. (2004). knowledge management and reference services. The jornal of librarianship. 30(5),  81-368.
Hajipour, B., & Momeni, M. (2009). Recognizing the resource-based approach to the organization's resources and sustainable competitive advantage. Management Thought, 3(1), 7.
Harder, M. (2008). “How do rewards and management styles influence the motivation to shareknowledge?” In: SMG Working Paper No. 6, 16.
Horwitz, F. M. (2003). job rotations its rol in promoting learning in organizations.development and learning in organization, 17(4), 19.
Huysman, M., & de Wit, D. (2000). Knowledge management in practice. In Edwards,J. and Kidd, J. (Eds.) Knowledge Management Conference (KMAC 2000), Birmingham,UK, 74.
Jain, K. K., Sandhu, M. M., &  Sidhu, G. (2007). Knowledge sharing among academic staff: a casestudy among business schools in Klang Valley, Malaysia. Journal for the Advancement of Arts and Science, 2 January, 23-9.
Kafashan, M., Aseman Dareh, Y., & Mohammadian, Z. (2017). Measuring the Impact of Factors Affecting the Formation of Knowledge Sharing Behavior from Students' Perspective (Case Study: Ferdowsi University of Mashhad). Theoretical and Practical Research in Information Science and Knowledge, 7(1), 153-173.
Khajeh, Azad (2009). Prioritizing effective factors in knowledge sharing from the perspective of inter-organizational relationships. M.Sc., Iran University of Science and Technology, Faculty of Industrial Engineering.
- Khatamianfar, Parisa (2008). Investigating the Status and Knowledge Sharing in Astan Quds Libraries Organization. Master thesis. Mashhad Ferdowsi University.
Lementyinen, M. (2007). Factors influencing knowledge sharing in professional serving. Swedian schools of economic and busoness administration.
Lin, H. F., Lee, H. S., & Wang, D.W. (2009). Evaluation of factors influencing knowledgesharing based on a fuzzy AHP approach. Journal of Information Science, 36, 25-44.
Mashaiekh, F. (2003). Educational Planning Process. UNESCO Advisory Group, Thirteenth Edition, School Publications.
Natalia Martı´n Cruz, Vı´ctor Martı´n Pe´rez and Celina Trevilla Cantero (2009). The influence of employee motivation onknowledge transfer. jornal of knowledge management, 13(6), 478-490
Nonaka. I and Takeuchi, H, (1995). the knowledge creationcompany: How Japanese companies ceate the Dynamics of innovation. london: oxforduniversity press.
Nonaka, I. (1994). A dynamic theory of organizational knowledge creation, Organization Science, 5(1), 14.
Peters,L. et all, (1997). Encyclopedia of human resource management. Blackwell publishers, ltd.
Philosophian, Maryam, and the Brotherhood, Peyman (1396). The Impact of Knowledge Sharing Behavior on Organizational Performance (Case Study: Iranian Space Agency). Information Processing & Management Quarterly, 32)3(, 713-730.
Polani, M. (1996). The tacit dimension. New York: Doubleday.
Raghu T.S & Vinze (2007). abusiness process context for knowledge mabagement. Decision support system.
Rahimi, Akbar (2012). Ranking and comparing motivational factors affecting knowledge sharing in a research environment and a production environment. M.Sc., Islamic Azad University, Central Tehran Branch
Riege, A. (2005). Three-dozen knowledge-sharing barriers managers must consider. Journal of Knowledge Management, 9(3), 18-35.
Sylvio, C. & Chun Wei, C. (2010). The individual and social dynamics of knowledge sharing:an expolarity study. jornal of documentation, 66(6), 824-846
Tavakoli, Samaneh, Melikan, Nasser, and Nourbakhsh, Mehdi (2012), Determinants of Knowledge Sharing and Knowledge Sharing Behavior. Quarterly Journal of Human Resources Studies, 2(6), 107.
Wasko, M. M. and Faraj, S. (2000). It is what one does: why people participate and help others inelectronic communities of practice. Journal of Strategic Information Systems, 9(2-3), 155-173
Zhikun, Ding, and  Fungfai, Ng (2009). Knowledge sharing among architects in a project design team: An empirical test of theory of reasoned action in ChinaChinese Management Studies, 3(2), 130-142, https://doi.org/10.1108/1750 6140910963639