با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران
مقاله پژوهشی فناوری اطلاعات
ارائه الگوی پیاده‌سازی اینترنت انرژی در سازمان‌های دولتی کشور با رویکرد تحلیل گزینه‌های استراتژیک و نگاشت علی

آرش حبیبی؛ مریم احمدی فرد

دوره 6، شماره 4 (پیاپی 24) ، اسفند 1398، صفحه 11-24

https://doi.org/10.30473/mrs.2021.54716.1435

چکیده
  چکیده هدف: اینترنت انرژی رویکرد جدیدی است که در پاسخ به بحران مصرف انرژی و کنترل منابع تجدیدناپذیر مطرح شده است. ازاین‌رو، این پژوهش با هدف الگوسازی پیاده‌سازی اینترنت انرژی در سازمان‌های دولتی کشور انجام شده است روش‌شناسی: پژوهش از نظر هدف مطالعه‌ای بنیادین و از منظر فلسفی با رویکردی مبتنی بر پارادایم تفسیری انجام شده است. از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی سواد اطلاعاتی
بررسی سطح سواد اطلاعاتی پرستاران جهت ارائه کارآمد مراقبت مبتنی بر شواهد در بیمارستان‌های آموزشی شهر بوشهر در سال 1397

عبدالرسول خسروی؛ عاطفه اسفندیاری؛ سیده زهرا میرتقی

دوره 6، شماره 4 (پیاپی 24) ، اسفند 1398، صفحه 25-40

https://doi.org/10.30473/mrs.2021.52841.1421

چکیده
  هدف: استفاده از شواهد علمی پرستاران را قادر می­سازد تا مراقبت­های بالینی را با کیفیت ارائه دهند. این پژوهش با هدف ارزیابی سطح سواد اطلاعاتی پرستاران جهت ارائه کارآمد مراقبت مبتنی بر شواهد در بیمارستان­های آموزشی شهر بوشهر در سال 1397 انجام گرفت. روش‌شناسی: این پژوهش یک مطالعه توصیفی- تحلیلی مقطعی است که به توصیف سطح سواد اطلاعاتی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت دانش
سنجش عوامل مؤثر بر اشتراک دانش کارکنان آرشیو ملی ایران

آزیتا مالمیر؛ مریم سلامی

دوره 6، شماره 4 (پیاپی 24) ، اسفند 1398، صفحه 41-56

https://doi.org/10.30473/mrs.2020.47674.1397

چکیده
  هدف: اشتراک دانش به‌عنوان یکی از عوامل کلیدی در پیاده‌سازی موفق مدیریت دانش شمرده شده است. مدیران همواره با این سؤال روبرو هستند که برای رفتار اشتراک دانش کارکنان چه اقدامی باید انجام دهند. هدف از پژوهش سنجش روش‌های مؤثر بر تسهیم دانش کارکنان آرشیو ملی ایران است.  روش­‌شناسی: این پژوهش به‌ روش ‌پیمایش ‌توصیفی و با استفاده از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فناوری اطلاعات
سنجش میزان آمادگی یادگیری الکترونیکی دانشجویان تحصیلات تکمیلی مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان

سعید ملک‌محمدی؛ محسن حاجی زین العابدینی

دوره 6، شماره 4 (پیاپی 24) ، اسفند 1398، صفحه 57-68

https://doi.org/10.30473/mrs.2021.46826.1381

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی وضعیت آمادگی یادگیری الکترونیکی دانشجویان تحصیلات تکمیلی مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان شکل گرفته است.روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است و از روش پژوهش پیمایشی تحلیلی برای انجام آن استفاده است. نمونه‌گیری از جامعه پژوهش با استفاده از فرمول کوکبان برای تعداد 153 نفر از دانشجویان تحصیلات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت دانش
نقش سرمایه اجتماعی در توسعه یادگیری دوسوتوانی و انتقال دانش (مورد مطالعه: اعضای هیئت‌علمی دانشگاه ‌آزاد اسلامی و پیام نور)

سلیمان احمدزاده؛ محمد عثمانی؛ شهناز اسماعیل‌زاده

دوره 6، شماره 4 (پیاپی 24) ، اسفند 1398، صفحه 69-80

https://doi.org/10.30473/mrs.2021.49848.1406

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش سرمایه اجتماعی در توسعه یادگیری دوسوتوانی و تأثیر آن بر انتقال دانش در بین اعضای هیئت‌علمی دانشگاه است. روش­‌شناسی: این پژوهش کاربردی و به روش پیمایشی – توصیفی و با استفاده از پرسشنامه انجام شده است. جامعه آماری پژوهش اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های آزاد اسلامی و پیام نور ارومیه و مهاباد به تعداد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کتابخانه عمومی
شناسایی نقش سبک‌های تفکر کارکنان نهادهای کتابخانه‌های عمومی ایران در ارتباط با ویژگی‌های کارآفرینی

ثنـــــا صفـــری

دوره 6، شماره 4 (پیاپی 24) ، اسفند 1398، صفحه 81-90

https://doi.org/10.30473/mrs.2021.56734.1444

چکیده
  هدف: بررسی سبک‌های تفکر کارکنان نهادهای کتابخانه‌های عمومی ایران در ارتباط با ویژگی‌های کارآفرینی بوده است. روش‌شناسی: از نظر هدف کاربردی و از منظر روش‌های گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع همبستگی بوده است و حجم نمونه آماری 200 نفر که به روش سرشماری کامل انتخاب شده‌اند. ابزار گرداوری داده‌ها دو پرسشنامة شیوه‌های تفکر استرنبرگ ...  بیشتر