با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد، گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، ایلام، ایران.

چکیده

هدف: پژوهش حاضر بررسی رابطه سواد اطلاعاتی والدین با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی پرداخته است.
روش­شناسی پژوهش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی است که به شیوه توصیفی-همبستگی به بررسی رابطه بین سواد اطلاعاتی والدین و پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش را دانش‌­آموزان پایه ششم ابتدایی شهر ایلام تشکیل می‌دهند. با روش نمونه­گیری طبقه­ای، تعداد 207 نفر از دانش­آموزان انتخاب شده­اند. ابزار گردآوری داده­ها در بعد سواد اطلاعاتی، پرسشنامه محمدی (1393) و در بعد پیشرفت تحصیلی، پرسشنامه پیشرفت تحصیلی هرمنس (1970) است. جهت بررسی ارتباط متغیرهای پژوهش با کمک نرم­افزار اس.­پی. اس.اس. از آزمون همبستگی و رگرسیون استفاده شده است.
یافته‌­ها: نتایج به دست آمده نشان می­دهد که بین سواد اطلاعاتی والدین و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایه ششم ابتدایی شهر ایلام رابطه معنی‌داری وجود ندارد. همچنین بین جنسیت و میزان تحصیلات والدین و پیشرفت تحصیلی دانش­‌آموزان نیز رابطه معنی‌داری مشاهده نشد.
بحث و نتیجه‌­گیری: بین ابعاد سواد اطلاعاتی والدین جنسیت و میزان تحصیلات آن‌ها باعث پیشرفت تحصیلی دانش‌­آموزان نمی‌شود. بنابراین باید در پژوهش‌های آتی به دنبال عوامل تأثیرگذار دیگری بر پیشرفت تحصیلی دانش‌­آموزان بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

nvestigating the Relationship between Parents' Information Literacy and Achievement of Elementary School Students

نویسنده [English]

  • Tahereh Roshani

Msc. Department of Psychology and Educational Sciences, Payame Noor University, Ilam Iran.

چکیده [English]

Purpose: This present study is investigation of the relationship between parents' information literacy and achievement of elementary school students.
Methodology: this study is of applied type which has studied the relationship between parents 'information literacy and students' achievement in a descriptive-correlational manner. The statistical population of this study consists of sixth grade elementary students in Ilam. By stratified sampling method, 207 students were selected. Data collection tools in the dimension of information literacy is Mohammadi Questionnaire (2014), and in the field of achievement, Hermans Achievement Questionnaire (1970). Correlation and regression tests were used to investigate the relationship between research variables with the help of SPSS software.
Findings: The results gained, show which is no significant relationship between parents' information literacy and achievement of sixth grade elementary students in Ilam. Also, no significant relationship was observed between parents 'gender and education level and students' achievement.
Conclusion: Between the dimensions of information literacy of parents, gender and their level of education do not cause students' achievement. Therefore, in future researches, other factors influencing students' achievement must be looking for.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Literacy
  • Achievement
  • Information Needs Assessment
  • Information Location
  • Information Evaluation
  • Effective Use of Information
اسدپرور، سکینه (۱۳۹۸). بررسی تأثیر سواد عاطفی و سواد رسانه‌ای والدین بر عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان با نقش تعدیلگر ویژگی‌های جمعیت‌شناختی والدین (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه مؤسسه آموزش عالی سناباد گل‌بهار.
‏‫اسماعیل‌پور بندبنی، محمد؛ نادری شاد، شایان؛ کبرایی، فائزه و غلامی چابک، بهاره (۱۳۹۶). بررسی افت تحصیلی و برخی عوامل مرتبط با آن از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان. پژوهش در آموزش علوم پزشکی، 9(3)، 65-72.   
‏‫اقاجانی، مرضیه (۱۳۹۳). رابطة سواد فناوری اطلاعات و ارتباطات معلمان و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان کلاس پنجم ابتدایی شهر تهران سال تحصیلی 1392-93. (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشکده دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، مجتمع دانشگاهی ولیعصر (عج) - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
‏‫پیوند، علیرضا و اسماعیلی، حسین (۱۳۹۷). تأثیر سواد اطلاعاتی بر عملکرد کارکنان. در CIVILICA. یازدهمین کنفرانس بین‌المللی حسابداری و مدیریت و هفتمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری‌های باز (ج 11). یازدهمین کنفرانس بین‌المللی حسابداری و مدیریت و هفتمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری‌های باز، تهران، شرکت همایشگران مهر اشراق.
‏‫تابلی، حمید؛ خراسانی، معصومه و حسینی، علی (۱۳۹۴). جایگاه سواد اطلاعاتی در ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان. مقاله ارائه شده در اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی. دانشگاه پیام نور نکا.
‏‫حسین‌پور، کبری حسین و سلطانی، پری (۱۳۹۵). بررسی وضعیت سواد اطلاعاتی اساتید و کارکنان دانشگاه واحد پیام نور اندیکا در سال تحصیلی 95 - 1394 (ج 1، ص 10). مقاله ارائه شده در کنگره بین‌المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی. مرکز توانمندسازی مهارت‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه.
‏‫‏‫سیاسر، فیروزه (۱۳۹۸). بررسی رابطه بین سواد اطلاعاتی و عملکرد شغلی کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان سیستان و بلوچستان (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشکده دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی، مرکز پیام نور مشهد.
‏‫سیف، علی‌اکبر (۱۳۹۴). روانشناسی پرورشی نوین: روانشناسی یادگیری و آموزش (ویرایش 7). تهران: دوران.
‏‫شفیعی، صابر و جنتی، مجتبی (۱۳۹۹). تأثیر راهبردهای فراشناختی بر پیشرفت تحصیلی. پژوهش و مطالعات اسلامی، 11(2)، 36-48.
‏‫صمدی، فاطمه (۱۳۹۳). بررسی میزان کارآمدی مواد و وسایل آموزشی بر ارتقای مهارت‌های سواد اطلاعاتی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مدارس هوشمند کرج از نظر معلمان و مدیران (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشکده دانشگاه تربیت‌معلم - تهران، دانشکده علوم تربیتی.
‏‫عبدالمالکی، صابر (۱۳۹۰). بررسی وضعیت سواد علمی در دانشجویان علوم تربیتی و علوم دانشگاه تهران (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه تهران.
‏‫غلباش، مسعود نوری (۱۳۹۸). سنجش میزان سواد برنامه درسی معلمان دوره ابتدایی و رابطه آن با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشکده دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
‏‫فرامرزی، معصومه و ارادی، فاطمه (۱۳۹۷). بررسی میزان سواد اطلاعاتی کتابداران کتابخانه‌های شهر اهواز و تأثیر آن بر توسعه خدمات کتابخانه‌ای (ج 6، ص 9). مقاله ارائه شده در ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی. مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار -موسسه آموزش عالی مهر اروند.
‏‫قیصری، الهام (۱۳۹۳). بررسی رابطة سواد اطلاعاتی و آموزش ترغیبی معلمان با انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان مقطع متوسطه (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشکده دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
‏‫محمدی، حمید؛ سلم آبادی، مجتبی  و مهدوی‌فرد، علی (۱۳۹۸). بررسی نقش سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی و سلامت روان دانش‌آموزان. مجله پیشرفت‌های نوین در علوم رفتاری، 4(32)، 25-39.
‏‫مختاری، امیرحسین (۱۳۹۱). بررسی میزان سواد اطلاعاتی دانشجویان و تعیین رابطه آن با ویژگی‌های کارآفرینی آن‌ها در موسسه آموزش عالی مهر البرز (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه تهران.
‏‫مردانی، شهلا؛ بارونی‌نژاد، آفتاب و چرخاب، ملیحه (۱۳۹۵). بررسی نقش سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان. مقاله ارائه شده در چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روان‌شناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی. مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار.
‏‫میرپناهی، لیلا (۱۳۹۵). بررسی تأثیر سطح سواد والدین بر یادگیری دانش‌آموزان ابتدایی شهر ایلام. مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی، 3(2)، 22-30.
‏‫نجاتی، فاطمه (۱۳۹۴). تأثیر هوشمندسازی ‌مدارس بر سواد اطلاعاتی، انگیزش تحصیلی و خلاقیت دانش‌آموزان دختر سال سوم متوسطه ناحیه یک اراک در سال تحصیلی 1393-94 (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشکده دانشگاه اراک، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
‏‫نظری، مریم (۱۳۸۴). چگونه می‌توان باسواد اطلاعاتی شد. کتابداری و اطلاع‌رسانی، 8(2)، 27-58.
Soleymani, S., Makki Ale Agha, B., & Etemad Ahari, A. (2019). Investigating the Relationship between Parental Media Literacy and Students' Academic Achievement Motivation. Psychological science (JPS), 18(80), 933-940. (In Persian)
Tabarsa, GH, A., Sharifi, S. & Hosey Ni, S. A. (2016). An Assessment of the Effects of Employees’ Informational Knowledge on Organizational Agility. Journal of Research in Human Resources Management, 8(2), 113-136. (In Persian)