با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران
مقاله پژوهشی مدیریت اطلاعات
تأثیر اطلاعات نامطمئن بر تصمیم‌گیری کاربران در بازیابی اطلاعات

مریم گلشنی؛ ثریا ضیایی

دوره 7، شماره 3 (پیاپی 27) ، آذر 1399، صفحه 11-24

https://doi.org/10.30473/mrs.2021.59345.1473

چکیده
  هدف: در این پژوهش بیان و تعریف مفاهیم اطلاعات و اطلاعات نامطمئن یا اطلاعات نادرست و بیان ریشه‌ها و بسترهای شکل‌گیری اطلاعات نامطمئن و تأثیر آن در تصمیم‌گیری کاربران در رفع نیاز اطلاعاتی خود و درنهایت وارد شدن در چرخه شکل‌گیری دانشی است که از این چرخه حاصل خواهد شد.روش‌شناسی پژوهش: پژوهش حاضر از روش مطالعه مروری کتابخانه‌ای استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه یادگیری سازمانی با رهبری تحولی مدیران و عملکرد کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان

وجیهه فلاحتی پایین دروازه؛ احمد شعبانی؛ سید علی سیادت

دوره 7، شماره 3 (پیاپی 27) ، آذر 1399، صفحه 25-36

https://doi.org/10.30473/mrs.2021.58145.1460

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین وضعیت رابطه یادگیری سازمانی با رهبری تحولی و عملکرد شغلی کتابداران دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان انجام شد.روش‌شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و روش آن، توصیفی و از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کتابداران دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان در سال 1396 که تعداد آن‌ها 139 نفر بودند و از طریق ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت دانش
بررسی رابطه بین مدیریت دانش و انتقال اثربخش فناوری (مورد مطالعه: مراکز دانش‌بنیان و صنایع تولیدی استان تهران)

ودود جوان امانی؛ حمید اکبری

دوره 7، شماره 3 (پیاپی 27) ، آذر 1399، صفحه 37-48

https://doi.org/10.30473/mrs.2021.59326.1472

چکیده
  هدف: حرکت جریان جهانی‌شدن و شدت گرفتن رقابت در سطح بین‌الملل سبب می‌شود که شرکت‌های تولیدکننده بیش از بیش به دنبال انتقال فناوری موفق به شرکت‌های خود باشند. ازاین‌رو، هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل دانشی مؤثر بر طراحی و جذب فناوری در مراکز دانش‌بنیان و صنایع تولیدی و بررسی رابطه مدیریت دانش با انتقال موفق فناوری است.روش‌شناسی: ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی رابطه سواد اطلاعاتی والدین با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی

طاهره روشنی

دوره 7، شماره 3 (پیاپی 27) ، آذر 1399، صفحه 49-58

https://doi.org/10.30473/mrs.2021.55085.1438

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر بررسی رابطه سواد اطلاعاتی والدین با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی پرداخته است.روش­شناسی پژوهش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی است که به شیوه توصیفی-همبستگی به بررسی رابطه بین سواد اطلاعاتی والدین و پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش را دانش‌­آموزان پایه ششم ابتدایی شهر ایلام تشکیل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی رابطه بین ابعاد رهبری اخلاقی مدیران با مسئولیت‌پذیری کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی

منصور ترکیان‌تبار

دوره 7، شماره 3 (پیاپی 27) ، آذر 1399، صفحه 59-68

https://doi.org/10.30473/mrs.2022.60381.1477

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین ابعاد رهبری اخلاقی مدیران با مسئولیت‌پذیری کتابداران کتابخانه‌های واحدهای دانشگاه  آزاد اسلامی بود.روش‌شناسی: روش پژوهش توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کتابداران شاغل در کتابخانه‌های واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی به تعداد 552 نفر است. حجم نمونه با استفاده از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تأثیر فرهنگ یادگیری سازمانی بر انتقال دانش ضمنی (مورد مطالعه: کارکنان فرمانداری ساوه و زرندیه)

محمدمهدی مهتدی؛ مریم نادری

دوره 7، شماره 3 (پیاپی 27) ، آذر 1399، صفحه 69-78

https://doi.org/10.30473/mrs.2022.60441.1478

چکیده
  هدف: با توجه به اهمیت موضوع دانش ضمنی در سازمان و ضرورت شناسایی و کاربست راهکارهای مناسب برای جریان یافتن این نوع دانش در سازمان و میان کارکنان، هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر فرهنگ یادگیری سازمانی بر انتقال دانش ضمنی میان کارکنان سازمان‌­ها است. سازمان مورد مطالعه این پژوهش، فرمانداری ساوه و زرندیه است.روش­‌شناسی: روش ...  بیشتر