سواد اطلاعاتی سبز و حفظ محیط زیست : دیدگاه‌های دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی(ره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی تهران ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد رشته علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 استادیار گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه طباطبائی، تهران، ایران،

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف تبیین دیدگاه‌های دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی(ره) درباره تاثیر سواد اطلاعاتی سبز بر حفظ محیط زیست صورت گرفت.
روش: پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های کاربردی است که با استفاده از روش پیمایشی_ توصیفی و با رویکرد کمی به منظور بررسی دیدگاه جامعه هدف انجام شد. جامعه‌ی آماری ایـن پژوهش، ۹۱۰ نفر است که بر اساس جدول مورگان و کرجسی حجم نمونه ۲۷۰ نفر شود. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته است که با روش نمونه گیری تصادفی به دانشجویان ارسال شد و در نهایت اطلاعات گردآوری شده با نرم‌افزار SPSS‌ تجزیه و تحلیل‌های گردید.یافته‌ها: در پژوهش حاضر با ارزیابی سواد اطلاعاتی سبز در چهار بخش شناخت محیط زیست، انگیزه حفظ محیط زیست، رفتار یا عملکرد محیط زیست، نگرش به حفظ محیط زیست یافته‌ها نشان داد تاثیر سواد اطلاعاتی سبز بر هر چهار بخش بالاتر از سطح متوسط قرار دارد و همچنین دیدگاه دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی در هر چهار بخش در سطح بالاتر از متوسط قرار دارند. بنابراین دیدگاه دانشجویان در رابطه با تأثیر سواد اطلاعاتی سبز بر حفظ محیط زیست از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین یافته‌ها نشان داد، نظرات دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی در رابطه با حفظ محیط زیست بر حسب جنسیت، سن و وضعیت تأهل میان افراد تفاوت معنا دار آماری وجود ندارد. افزون بر این، میان متغیر شناخت محیط ‌زیست، انگیزه حفظ محیط ‌زیست،

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Green information literacy and environmental protection: Viewpoints students of the Allameh Tabatabai University

نویسندگان [English]

  • Mitra samiei 1
  • Mirahmad Fatemi 2
  • reza maleki 3
1 associate professor of knowledge and information science department of Allameh Tabataba’i University ,Tehran, Iran
2 Master of knowledge and information science department of Allameh Tabataba’i University ,Tehran,
3 Assisstant Professor of knowledge and Information Science Department of Allameh Tabataba’i University ,Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: The aim of this study was to explain the views of graduate students of the Faculty of Psychology and Educational Sciences of Allameh Tabatabaei University on the effect of green information literacy on environmental protection.
Method: The present study is an applied research that was conducted using a descriptive-survey method with a quantitative approach to examine the perspective of the target community. The statistical population of this study is 910 people, which according to Morgan and Krejcie table, the sample size is 270 people. Data collection tool was a researcher-made questionnaire that was sent to students by random sampling method and finally the collected data were analyzed with SPSS softwareFindings: In the present study, by evaluating green information literacy in four sections of environmental knowledge, environmental motivation, environmental behavior or performance, attitude towards environmental protection, the findings showed that the impact of green information literacy on all four sections is above average. Also, the views of Allameh Tabatabai University students are above average in all four sections. Therefore, students' views on the impact of green information literacy on environmental protection are of great importance. The findings also showed that the opinions of graduate students of the Faculty of Psychology and Educational Sciences regarding environmental protection in terms of gender, age and marital status are not statistically significant between individuals. In addition, there was a statistically significant difference between the variables of environmental knowledge, environmental motivation, environmental behavior or performance, and attitude towards environmental protection among different fields of study: "Psychology and education of exceptional children" and "Information science and knowledge". Cognitive »have a higher average than other disciplines..Conclusion: Researchers in the field of green information literacy do not seem to have paid as much attention to this field as they should, and on the other hand, the lack of information about green information literacy and how information literacy can help the green process shows a lack of growth. And the accumulation of knowledge in this area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green Information Literacy
  • Environment
  • students
  • Faculty of Psychology and Educational Sciences
  • Allameh Tabatabaei University