با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه طباطبائی، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

هدف پژوهش: پژوهش حاضر با هدف تبیین دیدگاه‌های دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی درباره تأثیر سواد اطلاعاتی سبز بر حفظ محیط‌زیست صورت گرفت.
روش‌ کار پژوهش : پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های کاربردی است و با روش پیمایشی- توصیفی و با رویکرد کمی انجام شده است. جامعةّ آماری، ۹۱۰ نفر است که براساس جدول مورگان و کرجسی حجم نمونه ۲۷۰ نفر شد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق‌ساخته و تحلیل داده‌ها با نرم‌افزار اس. پی اس. اس انجام شد.
یافته‌ها: ارزیابی سواد اطلاعاتی سبز در چهار بخش شناخت محیط‌زیست، انگیزه حفظ محیط‌زیست، رفتار یا عملکرد محیط‌زیست، نگرش به حفظ محیط‌زیست انجام شد و یافته‌ها نشان داد تأثیر سواد اطلاعاتی سبز بر هر چهار بخش بامیانگین (80/3)، بالاتر از سطح متوسط است و ارزیابی سواد اطلاعاتی سبز در چهار بخش از دیدگاه جامعه پژوهش با مقدار 05/0>p، از اهمیت بالایی برخوردار است و تأثیر مهمی دارد.
بحث و نتیجه‌گیری: طبق نتایج به دست آمده، از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی، سواد اطلاعاتی سبز تأثیر بالایی در حفظ محیط‌زیست دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Green Information Literacy and Environmental Protection: Allameh Tabataba’i University Students’ Viewpoints

نویسندگان [English]

  • Mirahmad Fatemi 1
  • Mitra Samiei 2
  • Reza Maleki 3

1 Msc, Department of knowledge and information science, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.

2 Associate Professor, Department of knowledge and Information Science, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.

3 Assisstant Professor, Department of knowledge and Information Science, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study is to explain the views of graduate students of the Faculty of Psychology and Educational Sciences of Allameh Tabataba'i University on the effect of green information literacy on environmental protection.
Methodology:  The present study is an applied research that was conducted using a descriptive-survey method with a quantitative approach. The statistical population of this study is 910 people, which according to Morgan and Krejcie table, the sample size is 270 people. Data collection tool was a researcher-made questionnaire and finally the collected data were analyzed with SPSS software.
Findings: In the present study, by evaluating green information literacy in four sections of environmental knowledge, environmental motivation, environmental behavior or performance, attitude towards environmental protection, the findings showed that the impact of green information literacy on all four sections The average (3.80) is above the average level and the assessment of green information literacy in four sections from the perspective of the research community with p value <0.05 is of great importance and has an important impact.
Conclusion: According to the obtained results, from the point of view of master's students of the Faculty of Psycholo and Educational Sciences of Allameh Tabatabai University, green information literacy has a high impact on preserving the environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green Information Literacy
  • Environment
  • Students
  • Allameh Tabataba'i University
Alavi, M. (2013). The importance of environmental protection education. In The first national conference on environment, energy and bio-defense, Tehran, Mehr Arvand Institute of Higher Education, environmental extension group (pp. 1-7). (In Persian)
Hosseinbeigi, S. (2016). the field of Examining and measuring the level of environmental literacy of students of the University of Science and Culture, master's thesis in management and planning of higher education, University of Science and Culture. (In Persian)
Hosseinvand Naseri, R., Pirizadeh, N., & Hassanvand, F. (2017). Green information literacy: the role of libraries and librarians in environmental education, the 5th student research congress of the southwestern region of the country. (In Persian)
Kurbanoğlu, S., & Boustany, J. (2014, October). From green libraries to green information literacy. In European Conference on Information Literacy (pp. 47-58). Springer, Cham.
Maffia, A. M. D. C., Silva, E., & Jacovine, L. A. G. (2011). Environment and environmental awareness: how university students conceive and act. Acta Scientiarum: Biological Sciences33(2).
Naderloo, S., & Shams, A. (2017). Survey of Environmental Knowledge and Attitude of Zanjan University Students.Environmental Science and Technology19(4) , 545-557. (In Persian)
Narimani, I. (2016). Green information literacy: a link between environmental and informational teachings. ID electronic magazine, (12). Retrieved on May 25, 2019, from: http://hreenlibrarian.ir (In Persian)
Qalandarian, I., Tagwai, A. A., & Kamiyar, M. (2014). Comparative study of human-environment relationship in sustainable development thinking and Islamic thinking. Islamic Research and Architecture Quarterly, 4(1). 62-76. (In Persian)
Ramezani, Q. M. H. (2013). Strategic review of environmental protection education in Iran: Necessities Bottlenecks. (In Persian)
Repanovici, A., & Landoy, A. (2015, October). Information literacy and environmental sustainability correlation in using and communicating information. In European Conference on Information Literacy (pp. 31-37). Springer, Cham.
Salehi, S., Soleimani, K., & Pazukinejad, Z. (2014). Examining the attitude and responsible behavior of students towards the environment (a case study of students in Mazandaran province). Environmental Research, 6(11) , 265-276. (In Persian)
Salimian Rizi, M., Amini, M., & Madani, A. (2018). Evaluation of students' environmental literacy and implementation challenges of environmental education in secondary schools. Curriculum Research, 9(2), 313-288. (In Persian)
Samiei, M., Houshmand, E., & Narimani, I. (2017). Promoting the culture of environmental protection by teaching green information literacy in university libraries. The 11th National Conference of EDCA - Union of Student Scientific Associations of Information Science and Epistemology. (In Persian)