با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران
مقاله پژوهشی
نقش معماری ساختمان و تجهیزات کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی پزشکی ایران و تأثیر آن در برندسازی (پژوهش کیفی)

زهرا صفایی؛ عبدالرسول خسروی؛ رضا رجبعلی بگلو

دوره 9، شماره 1 (پیاپی 33) ، اردیبهشت 1401، صفحه 1-12

https://doi.org/10.30473/mrs.2022.65178.1532

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی نقش معماری ساختمان و تجهیزات کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی پزشکی ایران و تأثیر آن در برندسازی انجام گرفت.روش کار پژوهش: رویکرد پژوهش حاضر کیفی و با روش تحلیل محتوا انجام شده است، جامعه پژوهش تعداد چهارده نفر از مدیران و رؤسای کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی پزشکی ایران است که با روش گلوله‌برفی انتخاب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی رابطه میان شبکه‌های اجتماعی با میزان مطالعه غیردرسی دانشجویان، مورد پژوهش: دانشجویان دانشگاه پیام نور ایذه

حمید قاضی‌زاده؛ حیدر مختاری؛ مهری شیرازی باصیری

دوره 9، شماره 1 (پیاپی 33) ، اردیبهشت 1401، صفحه 13-24

https://doi.org/10.30473/mrs.2022.64494.1525

چکیده
  هدف پژوهش: این پژوهش با هدف بررسی رابطةاستفاده از شبکه­های اجتماعی مجازی با میزان مطالعه غیردرسی دانشجویان دانشگاه پیام نور ایذه انجام شده است.روش‌ کار پژوهش : پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش پیمایشی می‌باشد. از بین 1200 نفر از کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور ایذه، 316 دانشجو با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به‌عنوان نمونه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رفتار امنیت اطلاعاتی کاربران در جوامع مجازی حرفه‌ای بر اساس رویکرد اجتناب از تهدید فناوری

فرامرز سهیلی؛ علی اکبر خاصه؛ فرهاد شریعت

دوره 9، شماره 1 (پیاپی 33) ، اردیبهشت 1401، صفحه 25-40

https://doi.org/10.30473/mrs.2022.63943.1516

چکیده
  هدف : هدف از این پژوهش، تعیین رفتار  امنیت  اطلاعاتی  کاربر  در  جوامع مجازی حرفه‌ای براساس رویکرد اجتناب از تهدید فناوری در بین اعضای هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه بود.روش ­کار پژوهش: روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش اعضای هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
همخوانی پیشینه‌های کتاب‌شناختی مواد جغرافیایی کتابخانه ملی ایران با قواعد توصیف و دسترسی به منبع (آر. دی. ای.)

محسن حاجی زین العابدینی؛ فاطمه جمانی؛ معصومه کربلا آقایی کامران

دوره 9، شماره 1 (پیاپی 33) ، اردیبهشت 1401، صفحه 41-52

https://doi.org/10.30473/mrs.2022.65004.1528

چکیده
  هدف پژوهش: هدف پژوهش حاضر، تعیین میزان انطباق پیشینه‌های کتاب‌شناختی مواد جغرافیایی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران با قواعد توصیف و دسترسی به منبع (آر. دی. ای.)  بود..روش‌ کار پژوهش : روش این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است و با روش پژوهش پیمایشی و رویکرد تحلیلی انجام شده است. جامعه پژوهش شامل 3946 پیشینه نقشه و 139 پیشینه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی موانع و مشکلات پایان‌نامه‌نویسی دانشجویان تحصیلات تکمیلی، مورد پژوهش: دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه زنجان

سعید ذوالقدر؛ مهدی محمدی

دوره 9، شماره 1 (پیاپی 33) ، اردیبهشت 1401، صفحه 53-70

https://doi.org/10.30473/mrs.2022.65457.1536

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف شناخت موانع و مشکلات موجود برای نگارش پایان‌نامه در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری و ارائه راهکارهایی برای رفع مشکلات موجود انجام شده است. روش کار پژوهش‌: پژوهش از نظر هدف کاربردی است که با روش پیمایشی- تحلیلی گرفته است. نمونه آماری پژوهش شامل 170 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه زنجان است که در بازه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
سواد اطلاعاتی سبز و حفظ محیط‌زیست: دیدگاه دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی

میراحمد فاطمی؛ میترا صمیعی؛ رضا ملکی

دوره 9، شماره 1 (پیاپی 33) ، اردیبهشت 1401، صفحه 71-78

https://doi.org/10.30473/mrs.2022.64468.1523

چکیده
  هدف پژوهش: پژوهش حاضر با هدف تبیین دیدگاه‌های دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی درباره تأثیر سواد اطلاعاتی سبز بر حفظ محیط‌زیست صورت گرفت. روش‌ کار پژوهش : پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های کاربردی است و با روش پیمایشی- توصیفی و با رویکرد کمی انجام شده است. جامعةّ آماری، ۹۱۰ نفر است که براساس ...  بیشتر