با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

هدف : هدف از این پژوهش، تعیین رفتار  امنیت  اطلاعاتی  کاربر  در  جوامع مجازی حرفه‌ای براساس رویکرد اجتناب از تهدید فناوری در بین اعضای هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه بود.
روش ­کار پژوهش: روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش اعضای هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه بود که با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده 162 نفر انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه استاندارد بود. جهت تحلیل داده‌ها از شاخص‌های آماری توصیفی، ماتریس همبستگی پیرسون و آزمون معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار اس. پی. اس. اس. و آموس استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد متغیرهای هزینه‌های امنیتی و حفاظتی در مقابل تجربه امنیت اطلاعات رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، همچنین متغیرهای هنجارهای گروه و خودکار کارآمدی رابطه مثبت و معناداری با رفتار اجتنابی دارد. همچنین برازش مدل نشان داد که مدل مفهومی ارائه شده از مطلوبیت خوبی برخوردار بود.
بحث و نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان داد که برنامه‌ریزان و متولیان حفاظت اطلاعات در سازمان‌ها، ضروری است که آموزش‌های لازم و مستمر جهت درک بهتر افراد از حفاظت اطلاعات در برابر تهدیدات مختلف سرلوحه کار خود قرار دهند ازاین‌رو ضروری است به عوامل مختلفی اعم به اشتراک‌گذاری دانش و تجربه افراد و ایجاد محیطی امن جهت اعتماد بین افراد توجه بیشتری شود که این امر می‌تواند به‌عنوان راهکارهای ارزشمندی برای هر سازمان باشد. از طرفی، آگاهی و شناخت نسبت به انواع تهدیدها و ماهیت هرکدام از آن‌ها، منجر به سالم نگه‌داشتن سازمان‌ها و پیشرفت آن‌ها خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

User Information Security Behavior in Virtual Professional Communities Based on Technology Threat Avoidance Approach

نویسندگان [English]

  • faramarz soheili 1
  • Ali Akbar Khasseh 1
  • Farhad Shariat 2

1 Associated Professor, Department of Knowledge and Information Science, Payame Noor University, Tehran, Iran.

2 MSc, Department of Knowledge and Information Sciences, payame Noor University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

purpose: The purpose of this study was to determine the information security behavior of users in professional virtual communities based on Islamic Azad University, Kermanshah Branch.
Methodology: The method of the present study was descriptive-correlational. The statistical population of this study was faculty members of Islamic Azad University of Kermanshah, which was selected data.. Descriptive statistics, Pearson correlation matrix and structural equation test were used to analyze the data using SPSS and Amos software.
Findings: The results indicated that the variables "Safeguarding Measure Cost", "Perceived Susceptibility", "Perceived Severity", "Information Security Knowledge Sharing" and "Information Security Experience" had a positive and significant relationship with users’ “Avoidance Behavior”. On the other hand, the variable "Avoidance Motivation" as a mediating dependent variable had a positive and significant relationship with "Avoidance Behavior". Also, the fit of the model showed that the proposed conceptual model was very useful.
Conclusion: The results of the research showed that it is necessary for the planners and trustees of information protection in organizations to provide necessary and continuous training for people to better understand information protection against various threats. Therefore, it is necessary to pay more attention to various factors, including sharing knowledge and experience of people and creating a safe environment for trust between people. On the other hand, awareness and understanding of the types of threats and the nature of each of them will lead to keeping organizations healthy and progressing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Behavior
  • Information Security
  • Professional Virtual Communities
  • Technology Threat Avoidance Approach