رفتار امنیت اطلاعاتی کاربران در جوامع مجازی حرفه‌ای بر اساس رویکرد اجتناب از تهدید فناوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور کرمانشاه

2 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور

3 دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش، تعیین‌ رفتار امنیت اطلاعاتی کاربر در جوامع مجازی حرفه‌ای بر اساس رویکرد اجتناب از تهدید فناوری در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه بود.
روش پژوهش: روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه به تعداد 282 نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی ساده 162 نفر انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده‌‌ها پرسشنامه استاندارد بود. اعتبار پرسشنامه‌ با روش آلفای کرونباخ انجام گرفت که برابر با 74/0 تعیین شد. جهت تحلیل داده‌ها از شاخص‌های آماری توصیفی، ماتریس همبستگی پیرسون و آزمون معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار SPSS و Amos استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد متغیرهای هزینه اقدام حفاظتی، حساسیت درک شده، شدت تهدیدهای مخرب فنا‌وری درک شده، به اشتراک‌گذاری دانش امنیت اطلاعات و تجربه امنیت اطلاعات رابطه مثبت و معناداری با انگیزه اجتناب از تهدید فناوری دارد. همچنین متغیرهای هنجارهای گروه و خودکار کارآمدی رابطه مثبت و معناداری با رفتار اجتنابی دارد. از طرفی متغیر انگیزه اجتناب به عنوان متغیر وابسته میانجی رابطه مثبت و معناداری با رفتار اجتنابی دارد..
نتیجه‌گیری: به طور کلی نتایج حاکی از آن است که تدوین و توسعه نظام نظارت و حفاظت امنیتی بر محتوای داده‌های مبادله شده با توجه به قانون امنیتی دانشگاه و حفظ حریم عمومی و خصوصی که نقش اساسی در پیشگیری از گسترش فساد، تهدیدات امنیتی، رسوخ جاسوسی و خرابکاری الکترونیک و عملیات روانی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

User Information Security Behavior in Virtual Professional Communities Based on Technology Threat Avoidance Approach

نویسندگان [English]

  • faramarz soheili 1
  • Ali Akbar Khasseh 2
  • farhad shariat 3
2 Department of Library and Information Science, Payame Noor University
3 Payame Noor University
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study was to determine the information security behavior of users in professional virtual communities based on the approach of avoiding the threat of technology among faculty members of the Islamic Azad University, Kermanshah Branch.
Methods: The method of the present study is descriptive-correlational. The statistical population of this study was 282 faculty members of Islamic Azad University of Kermanshah, which was selected using Cochran's formula and 162 faculty members were selected by simple random sampling. In this study, a standard questionnaire was used to collect data. The validity of the questionnaire was determined by Cronbach's alpha method, which was 0.74. Descriptive statistics, Pearson correlation matrix and structural equation test were used to analyze the data using SPSS and Amos software.
Findings: Findings revealed that the variables "Safeguarding Measure Cost", "Perceived Susceptibility", "Perceived Severity", "Information Security Knowledge Sharing" and "Information Security Experience" had a positive and significant relationship with "Avoidance Motivation". Moreover, the variables "Group Norms" and “Self-efficacy" have a positive and significant relationship with users’ “Avoidance Behavior”. On the other hand, the variable "Avoidance Motivation" as a mediating dependent variable has a positive and significant relationship with "Avoidance Behavior". Also, the fit of the model showed that the proposed conceptual model was very useful.
Conclusion: The results of this study showed that managers and information protection planners in organizations need to provide the necessary and continuous training to better understand the protection of information against various threats. This allows them to identify malicious agents and information threats and to prepare a suitable program to deal with it. In order to achieve this situation, ie to reduce threats, it is necessary to pay more attention to various factors such as sharing knowledge and experience of individuals and creating a safe environment to establish trust between individuals. This can be a valuable strategy for any organization. On the other hand, awareness of the types of threats and the nature of each of them, will lead to keeping organizations healthy and thus their progress. Also, although self-efficacy is almost an individual factor, organizations can play a constructive role in strengthening and increasing people's self-efficacy by adopting appropriate measures and policies. Finally,creating various motivations, including material and spiritual rewards, can play an effective role in recognizing and reducing threats. Overall, the findings of this study shed light on how information users behave in their security decisions against information threats

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information behavior
  • Information Security
  • Professional Virtual Communities
  • Technology Threat Avoidance Approach