با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام نور,، تهران, ایران.

3 کارشناس ارشد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش: این پژوهش با هدف بررسی رابطةاستفاده از شبکه­های اجتماعی مجازی با میزان مطالعه غیردرسی دانشجویان دانشگاه پیام نور ایذه انجام شده است.
روش‌ کار پژوهش : پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش پیمایشی می‌باشد. از بین 1200 نفر از کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور ایذه، 316 دانشجو با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌های پژوهش از دو پرسشنامه‌ محقق­ساخته میزان استفاده از شبکه­های اجتماعی و میزان مطالعه غیردرسی استفاده شد و جهت تحلیل داده‌ها نیز از آمار توصیفی و استنباطی نظیر ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t تک نمونه­ای و t مستقل استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که ضریب همبستگی بین میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی و میزان مطالعه منابع غیردرسی از لحاظ آماری معنادار می­باشد. در نتیجه با افزایش استفاده دانشجویان از شبکه­های اجتماعی  میزان مطالعه غیردرسی آن‌ها نیز افزایش می­یابد و با توجه به اینکه میانگین استفاده از شبکه­های اجتماعی و میانگین مطالعه غیردرسی در دانشجویان دانشگاه پیام نور ایذه به ترتیب برابر با 90/56 و 30/45 می‌باشد، در نتیجه میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی و میزان مطالعه غیردرسی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور ایذه پایین­تر از مقدار ملاک می­باشد. همچنین مقدار t محاسبه شده برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی و مطالعه غیردرسی در دانشجویان دختر و پسر به‌ترتیب 5/1 و 37/0 - بوده که نشان می‌دهد که بین این دو تفاوت معناداری وجود ندارد.
بحث و نتیجه‌گیری: استقبال از رسانه‌های اجتماعی مجازی در سال‌های اخیر بر کسی پوشیده نیست، بنابراین اگر مدیران و مسئولان دانشگاهی نسبت به میزان و عوامل مثبت و منفی استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی در بین دانشجویان و جامعه خود غافل باشند سرمایه عظیمی را از دست خواهند داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship between the Use Amount of Social Networks and Non-Syllabus Reading Rate among Students,, Case Study: Students at Payame Noor University of Izeh

نویسندگان [English]

  • Hamid Ghazizadeh 1
  • Heidar Mokhtari 2
  • Mehri Shirazi Bassiri 3

1 Associate Professor, Department of Knowledge and Information Science, Payame Noor University, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of Knowledge and Information Science, Payame Noor University,Tehran, Iran,

3 Msc, Department of Knowledge and Information Sciemce, Payame Noor University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study was to investigate the relationship between the use amount of virtual social networks and the non-syllabus study of students at Payame Noor University in Izeh.
Methodology:  The research is purposeful and applied in terms of survey method. Out of 1200 students from Payame Noor University of Izeh, 316 students were selected using Krejcie and Morgan's tables. Two questionnaires were used to collect the data of virtual networks and non-syllabic study. For data analysis, descriptive and inferential statistics such as Pearson correlation coefficient, single-sample t-test and independent t-test were used.
Findings: The results of this study showed that the correlation coefficient between the amount of social networks usage and the rate of study of non-teaching resources was statistically significant (P <0.01). As a result, with increasing the use of social networks of students, their non- Also, the average use of social networks and the average non-syllabus study in students of Payame Noor University of Izeh is equal to 56.90 and 45.30 respectively, resulting in the use of social networks and the amount of study Non-syllabus among students of Payame Noor University is lower than the normal amount The amount of t calculated for using social networks and non-syllabus study in male and female students was 1.5 and.37 respectively, which shows that there is no significant relationship between these two relationships.
Conclusion: Acceptance of virtual social media has not been overlooked in recent years, so if academics and administrators lose sight of the extent and the positive and negative factors of the use of virtual social networks among their students and society, they will lose a huge amount of money.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social networks
  • Virtual Social Networks
  • Non-Syllabus Studies
  • Payame Noor University
  • Izeh
Aori Shadhi, A. (2009). Study of students persuasion guidelines to non – text book reading. Educational Psychology Quarterly, Daneshgah Azad Eslami, Tonkabon Bfkaneh, S., & Shalkranch, 1(2), 72-82. (In Persian)
Ahmadian Naini, M. (2012). Investigating the effective factors on the amount of non-curricular studies in Nayin city. Master's thesis, Goroh Olom ejtemaie, Daneshgah Yazd. (In Persian)
Akbari, A. (2009). The role of social networks in creating and containing crises. Rahavard Noor, 31(88), 32-39. (In Persian)
Al-Jabri, I. M., Sohail, M. S., & Ndubisi, N. O. (2015). Understanding the usage of global social networking sites by Arabs through the lens of uses and gratifications theory. Journal of Service Management. 26(4), 662-680.
Boyd, D. (2008). Why youth (heart) social network sites: The role of networked publics in teenage social life. youth, identity, and digital media, david buckingham, ed., The John D. and Catherine T. MacArthur Foundation Series on Digital Media and Learning, The MIT Press, Cambridge, MA, 2007-16.
Chalabi, M. (1373). Network analysis in sociology. Faslnameh Olomeh Ajtemaie, 3(5-6), 9-48. (In Persian)
Delshadi, Z., Delshadi, M., Shafiian, Z., & Mansourian M. (2015 Survey of social networking usage and its relationship with the study status of students of Ilam universities. Majaleh Rahavard Salamat, 2(2), 41-49. (In Persian)
Fotorchie, M. M. (2015). How to promote book reading and suggestions to institutionalize it in the information age. Daneshgahe Tehran, Mossecceh Tahghighat va Olomeh Ejtemae. (In Persian)
Hossinpoor, G., & Momene, A. (2017). The Impact of Virtual Social Networks on Family Identity Jafar Hosseinpour [1], Ali Arab Momeny [2] Received: 8/5/2017 Accepted: 24/7/2017. Social Development & Welfare Planning9(32), 33-60.
Ifinedo, P. (2016). Applying uses and gratifications theory and social influence processes to understand students' pervasive adoption of social networking sites: Perspectives from the Americas. International Journal of Information Management36(2), 192-206.Mahdizadeh, Sharare and Anbarin, Z. (2008). Studying the relationship between rate/state of internet usage and youth cultural identity. Faslnameh anjoman irani motaleat farhangi va etelat, 5(17), 1-28. (In Persian)
Khodayari, K., Daneshvar Hoseini, F., & Saeedi, H. (2014). Virtual Social Networks’ Type and Extent of Usage A Case Study of Mash’had’s Azad University Students. Faslnameh Olom Ejtemaie, 21(1), 167-192. (In Persian)
Kian, M., Ya’ghoubi Malal, N., & Riahiniya, N. (2014). Analysis of the Role and Use of Virtual Social Networks among University Students. Fanavarie Amozesh va Yadgirie, 1(3), 69-88. (In Persian)
Majdari, V., Islamie, A., & Jamal, S. (2014). Investigating the use of virtual social networks among students in North Khorasan province. Faslnameh Danesh Entezami Khorasan shomali, 4(1), 85-99. (In Persian)
Moulai, M. M. (2009). Social networks beyond technological tools. Hafteh nameh siyasi ejtemaie eghtesadi farhangi, 154(46), 84. (In Persian)
Narmanji, S. M., Riahi Nia, N., Nokarizi, M., & Zeresaz, M. (2019). Qualitative investigation of students' information sharing behavior in virtual social networks, Taamol ensan va etlaat, 7(9), 1-14. (In Persian)
Samii, M., Ghobadi Terra, H., &  Hariri, N.. (2019). The role of social networks in the amount of electronic and print studies Case Study: Students of Faculty of Literature, Humanities and Social Sciences, Islamic Azad University. Olom & Fonon Etelaat, 6(2), 73-88. (In Persian)
Yousefi, S. A. (2007). Students' extracurricular study status. Library and Information Journal, 4(3), 65-88. (In Persian)
Zachos, G., Paraskevopoulou-Kollia, E. A., & Anagnostopoulos, I. (2018). Social media use in higher education: A review. Education Sciences, 8(4), 194-199.