رابطه میان شبکه‌های اجتماعی با میزان مطالعه غیردرسی دانشجویان مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه پیام نور ایذه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه پیام نور, تهران, ایران

3 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

چکیده
هدف: این پژوهش با هدف بررسی رابطه‌ی استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی بامیزان مطالعه غیردرسی دانشجویان دانشگاه پیام نور ایذه انجام شده است.
روش: پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش پیمایشی می‌باشد. از بین 1200 نفر از کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور ایذه، 316 دانشجو با کمک جدول کرجسی و مورگان به‌عنوان نمونه انتخاب و مورد تحلیل قرارگرفتند. برای گردآوری داده‌های پژوهش از دو پرسشنامه‌ میزان استفاده از شبکه‌های مجازی و میزان مطالعه غیردرسی استفاده شد و جهت تحلیل داده‌ها نیز از آمار توصیفی و استنباطی نظیر ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t تک نمونه‌ای و t مستقل استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که ضریب همبستگی بین میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی و میزان مطالعه منابع غیردرسی از لحاظ آماری معنادار می‌باشد (01/0>P، در نتیجه با افزایش استفاده از شبکه‌های اجتماعی دانشجویان میزان مطالعه غیردرسی آن‌ها نیز افزایش می‌یابد و با توجه به اینکه میانگین استفاده از شبکه‌های اجتماعی و میانگین مطالعه غیردرسی در دانشجویان دانشگاه پیام نور ایذه به ترتیب برابر با 90/56 و 30/45 می‌باشد، در نتیجه میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی و میزان مطالعه غیردرسی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور ایذه پایین‌تر از مقدار ملاک می‌باشد. همچنین مقدار t محاسبه شده برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی و مطالعه غیردرسی در دانشجویان دختر و پسر به‌ترتیب 5/1 و 37/0 - بوده که نشان می‌دهد که بین این دو رابطه‌ی معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Social Networks and Non-Syllabus Reading among Students Case Study: Students at Payame Noor University of Izeh

نویسندگان [English]

  • Hamid Ghazizade 1
  • Heidar Mokhtari 2
  • Mehri Shirazi Bassiri 3
1 Associate Professor, Department of Knowledge and Information Science, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Knowledge and Information Science, Payame Noor University, Tehran, Iran
3 MS in Knowledge and Information Sciemce, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
Purpose: The purpose of this study was to investigate the relationship between the use of virtual social networks and the non-syllabus study of students at Payame Noor University in Izeh.
Methodology: Research method: The research is purposeful and applied in terms of survey method. Out of 1200 students from Payame Noor University of Izeh, 316 students were selected and analyzed using Krejcie and Morgan's tables. Two questionnaires were used to collect the data of virtual networks and non-syllabic study. For data analysis, descriptive and inferential statistics such as Pearson correlation coefficient, single-sample t-test and independent t-test were used.
Findings: The results of this study showed that the correlation coefficient between the amount of social networks usage and the rate of study of non-teaching resources was statistically significant (P <0.01). As a result, with increasing the use of social networks of students, their non- Also, the average use of social networks and the average non-syllabus study in students of Payame Noor University of Izeh is equal to 56.96 and 45.30 respectively, resulting in the use of social networks and the amount of study Non-syllabus among students of Payame Noor University is lower than the normal amount The amount of t calculated for using social networks and non-syllabus study in male and female students was 1.5 and 0.37 respectively, which shows that there is no significant relationship between these two relationships.
Conclusion: Acceptance of virtual social media has not been overlooked in recent years, so if academics and administrators lose sight of the extent and the positive and negative factors of the use of virtual social networks among their students and society, they will lose a huge amount of money.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Networks
  • virtual networks
  • non-syllabus reading