همخوانی پیشینه‌های کتابشناختی مواد جغرافیایی کتابخانه ملی ایران با قواعد توصیف و دسترسی به منبع (آر. دی. ای.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه

2 کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

هدف ، تعیین میزان انطباق پیشینه‌های کتابشناختی مواد جغرافیایی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران با قواعد توصیف و دسترسی به منبع (آر. دی. ای.) بود.
پژوهش از نظر هدف، کاربردی است و با روش پژوهش پیمایشی و رویکرد تحلیلی انجام شده است. جامعه پژوهش شامل 3946 پیشینه نقشه و 139 پیشینه اطلس بود. نمونه پژوهش برابر با 351 پیشینه نقشه و 139 پیشینه اطلس انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات شامل سیاهه وارسی بر اساس بیبکو، فیلدهای برگرفته از کاربرگه نقشه و اطلس مارک ایران در کتابخانه ملی ایران بوده و از جداول انطباقی مارک ایران و آر. دی. ای. استفاده شده .
در بخش اول پژوهش، مشخص شد که 64/25 درصد فیلدهای مربوط به نقشه و 72/22 درصد فیلدهای مربوط به اطلس دارای اطلاعات و بقیه فیلدها بدون اطلاعات و محتوا هستند. در بخش دوم پژوهش، نتایج نشان داد که 77/35 درصد از اطلاعات موجود در پیشینه‌های نقشه و 77/39 درصد در پیشینه‌های اطلس، با عناصر آر. دی. ای. انطباق دارند.
بیشتر فیلدهای پیشینه‌های مورد بررسی بدون اطلاعات هستند. بلوک 2 در پیشینه‌های نقشه و بلوک صفر و 1 در پیشینه‌های اطلس، بیشترین انطباق و بلوک 4 در پیشینه‌های نقشه و اطلس، کمترین انطباق را با قواعد و عناصر آر. دی. ای. دارند. دلیل اصلی فقدان انطباق، خالی بودن فیلدها است. پیشینه‌های مواد جغرافیایی که در حال حاضر در کتابخانه ملی موجود است، کامل نبوده و دارای نواقص و کاستی‌هایی است که برای به کارگیری و پیاده‌سازی آر. دی. ای.، باید این نواقص، بررسی و تکمیل گردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Correspondence of bibliographic Records of geographical materials in NLAI with Resource description and access (RDA)

نویسندگان [English]

  • Mohsen Haji Zeinolabedini 1
  • Fatemeh Jamani 2
  • معصومه Karbala Aghaei Kamran 3
1 Department of Information and Knowledge, Shahid Beheshti University
2 Library of SHahid beheshti
3 Azzahra University
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study was to determine the degree of compliance of bibliographic records of geographical materials of the National Archives and Library of the Islamic Republic of Iran with the rules of RDA.
Method: The present study is applied in terms of purpose and has been done by survey research method and descriptive-analytical approach. The research population included 3946 map records and 139 atlas records. The research sample was selected with 351 map records and 139 atlas records. Data collection tools include a checklist based on Bibco, fields taken from the map and atlas of Iran MARC in the National Library of Iran and is one of the adaptive tables of Iran MARC to RDA.
Results: In the first part of the study, it was found that 25.64% of the fields related to the map and 22.72% of the fields related to the atlas have information and the rest of the fields have no information and content. In the second part of the research, the results showed that 35.77% of the information in the map records and 39.77% in the atlas records, with RDA elements are compatible.
Results: Most of the records fields examined are without information. Block 2 in map recordsand blocks zero and 1 in atlas recordshave the most compliance and block 4 in map and atlas recordshas the least compliance with the rules and elements of RDA. The main reason for the lack of compliance is that the fields are empty. The geographical material records currently available in the National Library are incomplete and have shortcomings for the use and implementation of RDA that these shortcomings must be investigated and supplemented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • bibliographic Records
  • geographical materials
  • NLAI
  • RDA