با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد، کتابخانه شهید بهشتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران.

چکیده

هدف پژوهش: هدف پژوهش حاضر، تعیین میزان انطباق پیشینه‌های کتاب‌شناختی مواد جغرافیایی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران با قواعد توصیف و دسترسی به منبع (آر. دی. ای.)  بود..
روش‌ کار پژوهش : روش این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است و با روش پژوهش پیمایشی و رویکرد تحلیلی انجام شده است. جامعه پژوهش شامل 3946 پیشینه نقشه و 139 پیشینه اطلس بود. نمونه پژوهش برابر با 351 پیشینه نقشه و 139 پیشینه اطلس انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات شامل سیاهه وارسی بر اساس بیبکو، فیلدهای برگرفته از کاربرگه نقشه و اطلس مارک ایران در کتابخانه ملی ایران بوده و از جداول انطباقی مارک ایران و (آر. دی. ای.) استفاده شده است.
یافته‌ها: در بخش اول پژوهش، مشخص شد که 64/25 درصد فیلدهای مربوط به نقشه و 72/22 درصد فیلدهای مربوط به اطلس دارای اطلاعات و بقیه فیلدها بدون اطلاعات و محتوا هستند. در بخش دوم پژوهش، نتایج نشان داد که 77/35 درصد از اطلاعات موجود در پیشینه‌های نقشه و 77/39 درصد در پیشینه‌های اطلس، با عناصر (آر. دی. ای.) انطباق دارند.
بحث و نتیجه‌گیری: مطابق یافته‌های انجام شده، بیشتر پیشینه‌های مورد بررسی بدون اطلاعات هستند. بلوک 2 در پیشینه‌های نقشه و بلوک صفر و 1 در پیشینه‌های اطلس، بیشترین انطباق و بلوک 4 در پیشینه‌های نقشه و اطلس، کمترین انطباق را با قواعد و عناصر (آر. دی. ای.) دارند. دلیل اصلی فقدان انطباق، خالی بودن فیلدها است. پیشینه‌های مواد جغرافیایی که در حال حاضر در کتابخانه ملی موجود است، کامل نبوده و دارای نواقص و کاستی‌هایی است که برای به‌کارگیری و پیاده‌سازی (آر. دی. ای.) باید این نواقص، بررسی و تکمیل گردند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Correspondence of Bibliographic Records of Geographical Materials in NLAI with Resource Description and Access (RDA)

نویسندگان [English]

  • Mohsen Haji Zeinolabedini 1
  • Fatemeh Jamani 2
  • Masomeh Karbala Aghaei Kamran 3

1 Ph.D. Department of Knowledge and Information Science, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

2 Msc, Library of Shahid Beheshti, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Knowledge and Information Science, Azzahra University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study was to determine the degree of compliance of bibliographic records of geographical materials of the National Archives and Library of the Islamic Republic of Iran with the rules of RDA.
Methodology:  The present study is applied in terms of purpose and has been done by survey research method and descriptive-analytical approach. The research population included 3946 map records and 139 atlas records. The research sample was selected with 351 map records and 139 atlas records. Data collection tools include a checklist based on Bibco, fields taken from the map and atlas of Iran MARC in the National Library of Iran and is one of the adaptive tables of Iran MARC to RDA.
Findings: In the first part of the study, it was found that 25.64% of the fields related to the map and 22.72% of the fields related to the atlas have information and the rest of the fields have no information and content. In the second part of the research, the results showed that 35.77% of the information in the map records and 39.77% in the atlas records, with RDA elements are compatible.
Conclusion: Most of the records fields examined are without information. Block 2 in map records and blocks zero and 1 in atlas records have the most compliance, furthermore block 4 in map and atlas records has the least compliance with the rules and elements of RDA. The main reason for the lack of compliance is that the fields are empty. The geographical material records which currently are available in the National Library are incomplete and have shortcomings for the use and implementation of RDA , therefore these shortcomings must be investigated and supplemented.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • bibliographic Records
  • geographical materials
  • NLAI
  • RDA
Akbari, S. (2017). The current status of geographic map collections in specialized libraries in Tehran. Library, 3(35) , 131-109. (In persian)
Amiri, N. (2019). Adapting the data elements of traditional Iranian musical resources with the library reference model of the functional requirements of bibliographic records (FRBR-LRM) with the aim of localizing the model. PhD Thesis. Supervisors: Nosrat Riahinia, Shole Aristopour; Consultant professors: Dariush Alimohammadi, Mohsen Hajizin El Abdini, Khawarzmi University. (In persian)
Bagherifar, S., & Mousavichelak, A. (2015). Examining the degree of compatibility of the rules of R. January. Oh you. with related Persian works (case study: Shahnameh). Librarianship, archive and bibliography. theoretical and applied researches in information science and epistemology, 4(1) , 351-335. (In persian)
Beamer, A. (2009). Map metadata: essential elements for search and storage. Program.
 Mitchell, E. (2013). Is RDA ready?: an analysis of case studies on RDA testing. Technical Services Quarterly, 30(1) , 70-82.
Moradi, Kh. (2008). Examining the descriptive elements used in the bibliographic records of Iran's digital libraries based on RDA rules. and providing a suggested model for applying these rules. Master's thesis, Payam Noor University, Mashhad. (In persian).
Pazuki, F. (2011). Feasibility of applying the rules of description and access to the source (RDA) in the Organization of Documents and the National Library of the Islamic Republic of Iran. Master's thesis in librarianship and information. Payam Noor university of Tehran. (In persian)
Rabiei, A. (2017). Map in the library. Development of Geography Education, 34(2) , 55-48. (In persian)
Rokhshani, M. (2011). Investigating the status of description of Internet resources in R. January. oh you. and comparing it with Anglo-American cataloging rules. Master's thesis in the field of librarianship and information. Faculty of Educational Sciences and Psychology, Birjand University. (In persian)
Rockwell, K. (1999). Problem areas in the descriptive cataloging of sheet maps. Cataloging & classification quarterly, 27(1-2) , 39-63.
 Seikel, M., & Steele, T. (2011). How MARC has changed: The history of the format and its forthcoming relationship to RDA. Technical Services Quarterly, 28(3) , 322-334.
Shabanzad, M., & Derkhosh, M. (2010). R. D. E: A new look at the future of cataloging. Kilyat Mah, 14th year, 4(7) , 89-82. (In persian)