بررسی تطبیقی کتاب های منتشر شده در ایران تا پایان قرن چهاردهم بر اساس رده بندی دهدهی دیویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام نور، ایران.

2 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام نور، ایران.

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش بررسی وضعیت تناسب کتاب‌های منتشر شده در ایران تا قبل از قرن پانزدهم هجری شمسی، در زمینه‌های مختلف موضوعی، و مقایسه آنها با رده‌بندی دهدهی دیویی است.
روش تحقیق: به این منظور، بیش از پنج میلیون کتابی که پایان سال 1400 در کشورمان چاپ و در سامانه جستجوی کتاب کتابخانه ملی ایران منتشر شده بودند، بازیابی و به هر کدام شماره رده‌بندی دیویی داده شد. سپس بر اساس رده‌ها و زیر رده‌های دیویی تقسم‌بندی شد و فراوانی و درصد منابع هر موضوع، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج: بیشترین کتاب در کشور در زمینه ادبیات فارسی منتشر می‌شود و پس از آن به ترتیب علوم عملی، علوم اجتماعی، فلسفه و روانشناسی، تاریخ و جغرافیا، دین، علوم طبیعی، زبان و در انتها هم کتاب‌های موضوع هنر و سرگرمی قرار دارد.
در زمینه طبقه‌بندی کلی‌تر علوم هم باید گفت کتاب‌های موضوع علوم انسانی با بیش از 71% در رتبه اول و پس از آن علوم عملی با حدود 15% ؛ علوم طبیعی با 8% و هنر و سرگرمی هم با حدود 6% قرار گرفته‌اند.
نتیجه‌گیری: در موضوع‌ها و حوزه‌های علوم طبیعی و علوم عملی، نشر کتاب بسیار کمی داریم که باید در برنامه‌ریزی‌های کلان فرهنگی کشور، به تالیف، ترجمه و نشر این حوزه‌ها توجه خاصی بشود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

comparative study of books published In Iran, until the end of the 14th century based on Dewey Decimal Classification

نویسندگان [English]

  • Mehdi Alizadeh Jolgepoor 1
  • Maryam Salami 2
1 Ph.D. Candidate, Department of Information Science and Knowledge. Payame Noor Uuniversity, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Information Science and Knowledge. Payame Noor Uuniversity, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this research is to investigate the suitability of books published in Iran before the 15th century, in different subject areas, and to compare them with Dewey's decimal classification.
Research method: For this purpose, more than five million books that were printed in our country at the end of 1400 and published in the book search system of the National Library of Iran were retrieved and a Dewey classification number was given to each of them. Then, it was divided based on Dewey's categories and subcategories, and the frequency and percentage of sources of each topic were analyzed.
Results: Most books in the country are published in the field of Persian literature, followed by practical sciences, social sciences, philosophy and psychology, history and geography, religion, natural sciences, language, and finally books on art and Entertainment is located.
In the field of the general classification of sciences, it should be said that the books on the subject of humanities with more than 71% are in the first place, followed by practical sciences with about 15%; Natural sciences with 8% and art and entertainment with 6%.
Conclusion: In the subjects and fields of natural sciences and practical sciences, we have very few books published, so special attention should be paid to the authoring, translation and publication of these fields in the country's cultural macro-planning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Book
  • Publication
  • Iran
  • Dewey classification