با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران
مقاله پژوهشی
رابطه بین شایستگی دیجیتالی و عوامل فردی و زمینه‌ای: بررسی معلمان شهر سنندج

فرامرز سهیلی؛ سوزان عارضی؛ رزگار محمدی

دوره 8، شماره 3 (پیاپی 31) ، آبان 1400، صفحه 1-12

https://doi.org/10.30473/mrs.2022.63945.1517

چکیده
  زمینه و هدف: این پژوهش باهدف رابطه بین شایستگی دیجیتالی معلمان شهر سنندج و عوامل فردی و زمینه‌ای صورت پذیرفته است.روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع همبستگی است و با روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل معلمان شهر سنندج برابر با 5985 بوده و حجم نمونه در این پژوهش برابر با 342 برآورد شده است، شیوه نمونه‌گیری در این پژوهش نمونه‌گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی میزان کاربست مدیریت دانش براساس مدل لاوسون در پژوهشگاه فضایی ایران

زهرا ابراهیمی؛ احمد شعبانی؛ سعید رجایی پور

دوره 8، شماره 3 (پیاپی 31) ، آبان 1400، صفحه 13-22

https://doi.org/10.30473/mrs.2022.64765.1526

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش بررسی میزان کاربست مدیریت دانش و ابعاد آن (دانش‌آفرینی، جذب دانش، ذخیره دانش، انتشار دانش، سازمان‌دهی دانش و به‌کارگیری دانش) در پژوهشگاه فضایی ایران براساس مدل لاوسون است.روش کار پژوهش: پژوهش حاضر ، از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را، 450 نفر از کارکنان پژوهشگاه فضایی ایران ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی و تبیین عناصر لازم برای طراحی موبایل‌سایت کتابخانۀ دانشگاهی

مریم سادات سیدین؛ حیدر مختاری

دوره 8، شماره 3 (پیاپی 31) ، آبان 1400، صفحه 23-32

https://doi.org/10.30473/mrs.2022.64415.1521

چکیده
  هدف پژوهش: کتابداران باید کتابخانه را هوشمند کنند تا کاربران خود را از دست ندهند و در محیط رقابتی که کتابخانه بدیل­‌هایی فراوان دارد، موفق عمل کنند. موبایل­سایت مناسب کتابخانه یکی از این راه‌­ها است. پژوهش حاضر با هدف ددستیابی به عناصر لازم برای طراحی موبایل­سایت کتابخانه دانشگاهی انجام شده است.روش کار پژوهش: با روش توصیفی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت دانش
بررسی رابطه بین تعلق سازمانی و گرایش کتابداران به خلق و اشتراک دانش در کتابخانه‌های عمومی استان همدان

مریم احمدی نسب؛ ثریا ضیایی

دوره 8، شماره 3 (پیاپی 31) ، آبان 1400، صفحه 33-42

https://doi.org/10.30473/mrs.2022.62600.1499

چکیده
  هدف: هدف از انجام این مطالعه، بررسی رابطه بین تعلق سازمانی و گرایش به خلق و اشتراک دانش در بین کتابداران کتابخانه‌های عمومی است. روش پژوهش: پژوهش به لحاظ هدف کاربردی با روش همبستگی انجام شد. جامعه پژوهش کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان همدان بود که نمونه گیری به روش سرشماری صورت گرفت. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه احساس تعلق سازمانی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تطبیقی کتاب های منتشر شده در ایران تا پایان قرن چهاردهم بر اساس رده بندی دهدهی دیویی

مهدی علیزاده جلگه‌پور؛ مریم سلامی

دوره 8، شماره 3 (پیاپی 31) ، آبان 1400، صفحه 43-58

https://doi.org/10.30473/mrs.2022.65089.1531

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش بررسی وضعیت تناسب کتاب‌های منتشر شده در ایران تا قبل از قرن پانزدهم هجری شمسی، در زمینه‌های مختلف موضوعی، و مقایسه آنها با رده‌بندی دهدهی دیویی است. روش تحقیق: به این منظور، بیش از پنج میلیون کتابی که پایان سال 1400 در کشورمان چاپ و در سامانه جستجوی کتاب کتابخانه ملی ایران منتشر شده بودند، بازیابی و به هر کدام شماره ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی چگونگی انتقال تکنولوژی و تاثیر آن بر دانش فنی در شرکت های تولیدی در منطقه آزاد اروند

محمد مکوندی

دوره 8، شماره 3 (پیاپی 31) ، آبان 1400، صفحه 59-74

https://doi.org/10.30473/mrs.2022.62818.1501

چکیده
  هدف: بررسی عواملی موثر بر انتقال فناوری در صنایع منطقه آزاد اروند و تاثیر آن بر دانش فنی می باشد.روش پژوهش: برای بررسی روایی پرسشنامه از تحلیل عاملی اکتشافی و برای بررسی پرسش‌های پژوهش از آزمون خی‌دو استفاده شده است.یافته ها: 1.شیوه‌ی ورود تکنولوژی به شرکت‌های تولیدی منطقه آزاد اروند، چقدر در افزایش دانش فنی آنها تاثیر دارد؟ میزان ...  بیشتر