با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بابل، بابل، ایران..

چکیده

هدف: سازمان‌ها برای توسعه محصولات و خدمات واحد و ایجاد منفعت در بازار باید درگیر نوآوری فناورانه شوند و نوآوری موفق فناورانه نیاز به پایه‌ریزی بر مبنای منابع دانش معتبر دارد. بنابراین، هدف پژوهش حاضر تدوین الگوی قابلیت‌های نوآوری فناورانه بر پایه مدیریت دانش فردی در کتابخانه‌های عمومی کشور است.
روش کار پژوهش‌: روش پژوهش ترکیبی (کیفی و کمی)  است. جامعه آماری در بخش کیفی متخصصان نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور به تعداد 15 نفر و در بخش کمی کلیه کارکنان کتابخانه‌های عمومی کشور به تعداد 6171 نفر هستند. در بخش کیفی از روش نمونه‌گیری گلوله برفی و در بخش کمی با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای تعداد 362 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی شامل تحلیل عاملی تأییدی و معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزارهای (اس. پی. اس. اس) و اسمارت (پی. ال. اس)، استفاده شد.
یافته‌ها: قابلیت‌های نوآوری فناورانه دارای شش عامل اصلی آموزش و یادگیری، تحقیق و توسعه، مدیریت، منابع انسانی، تحلیل بازار و ساختار سازمانی است. همچنین قابلیت‌های نوآوری فناورانه بر مدیریت دانش فردی تأثیر معناداری داشته است.
بحث و نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش می‌تواند مدیران را در جهت برنامه‌ریزی برای ارتقا و بهبود وضعیت قابلیت‌های نوآوری فناورانه کارکنان در نهاد کتابخانه‌های عمومی از طریق شناسایی ابعاد آن کمک کرده و با بهبود قابلیت‌های نوآوری فناورانه، زمینه را برای ارتقای دانش فردی کارکنان فراهم آورند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factor Analysis of Technological Innovation Capabilities Based on Individual Knowledge Management, Case Study: Public Libraries of the Country

نویسنده [English]

 • Safiyeh Tahmasebi Limooni

Assistant Professor, Department of Knowledge and Information Science, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran.

چکیده [English]

Purpose: Organizations are required to involve in technological innovation for products development & unit services &creating benefit in markets. In addition, a successful technological innovation should be based on valid knowledge resources. Thus, the aim is to design a model of technological innovation capabilities & its impact on personal knowledge management in the staff of public libraries.
Methodology: The research method is mixed (qualitative and quantitative). The statistical population in the qualitative section consists of 15 specialists & faculty members of the public libraries of the country & in the quantitative section all the employees of the institution are 6171 individuals. In the qualitative part, the snowball sampling method was used, furthermore, in the quantitative part using the stratified random sampling method, 362 people were selected as the sample. A researcher-made questionnaire based on the qualitative part of the research was used to assess & structural equations were used to analyze the data using SPSS & PLS Smart software.
Findings: Technological innovation capabilities have six main factors: education & learning, research & development, management, human resources, market analysis & organizational structure. Also, technological innovation capabilities have a significant effect on individual knowledge management.
Conclusion: The results can help managers to plan to upgrade & improve the status of technological innovation capabilities of employees in public libraries by identifying its dimensions and also by improving technological innovation capabilities, provide the basis for improving personal knowledge of employees.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Purpose: Organizations are required to involve in technological innovation for products development & unit services &creating benefit in markets. In addition
 • a successful technological innovation should be based on valid knowledge resources. Thus
 • the aim is to design a model of technological innovation capabilities & its impact on personal knowledge management in the staff of public libraries. Methodology: The research method is mixed (qualitative and quantitative). The statistical population
 • the snowball sampling method was used
 • furthermore
 • in the quantitative part using the stratified random sampling method
 • 362 people were selected as the sample. A researcher-made questionnaire based on the qualitative part of the research was used to assess & structural equations were used to analyze the data using SPSS & PLS Smart software. Findings: Technological inn
 • research & development
 • management
 • human resources
 • market analysis & organizational structure. Also
 • technological innovation capabilities have a significant effect on individual knowledge management. Conclusion: The results can help managers to plan to upgrade & improve the status of technological innovation capabilities of employees in public libr
 • provide the basis for improving personal knowledge of employees
Aljanabi, A., & Kumar, D. (2012). Knowledge sharing and its impact on innovation performance: A case study of teaching quality assurance program. Research Journal of Commerce & Behavioural Science (RJCBS), 2(2), 14-23.
 Alsulami, Z. A., & Abduljabbar, Z. A. (2022). Model to enhance knowledge sharing process in academia during COVID-19. Bulletin of Electrical Engineering and Informatics, 11(1), 558-566.
Ancona, D., & Caldwell, D. (1987). Management issues facing new product teams in high technology companies. Advances in industrial and labor relations, 4(191), 221.
Atteridge, A., & Weitz, N. (2017). A political economy perspective on technology innovation in the Kenyan clean cookstove sector. Energy Policy, 110, 303-312.
 Azar, G., & Ciabuschi, F. (2017). Organizational innovation, technological innovation, and export performance: The effects of innovation radicalness and extensiveness. International business review, 26(2), 324-336.
Azimi, M. H., Pahlo, F., & Hussein, A. (2021). Investigating the relationship between technological factors affecting the improvement of personal knowledge management skills among master students of Shahid Chamran University of Ahvaz. Human Information Interaction, 8(2), 38-52.
Biranvand, A., Rajabzadeh, A., Khodrovan, H., & Darabi, M. (1400). Investigating the relationship between librarians' personal knowledge management and human resource productivity (case study: public libraries of Khuzestan province). Journal of knowledge recovery and semantic systems, published online on February 19, 1400. (In Persian)
Creswell, J. W., & Clark, V. L. P. (2017). Designing and conducting mixed methods research. Sage publications.
 Droodi, F., Babol Al-Hawaeji, F., & Mohammadi Kia, A. (1401). The role of information technology in the establishment of knowledge management in the field of public transportation in Tehran. Journal of Information Management Sciences and Techniques, published online from 03 April 1401. (In Persian)
 Ebrahiminejad, M., & Dehghani Soltani, M. (2018). The role of technological innovation capabilities on innovative performance promotion in knowledge-based firms (Studying firms in Science and Technology Park of Tehran University). Management Researches, 11(41), 83-109. (In Persian)
Fagerberg, J., Mowery, D. C., & Nelson, R. R. (Eds.). (2005). The Oxford handbook of innovation. Oxford university press.
 Hasgall, A., & Ahituv, N. (2018). Implementing continuous adaptation to technology innovation in complex adaptive organizations. The Journal of High Technology Management Research, 29(1), 35-45.
Hsiao, E., & Huang, X. (2019). Strategies to Support Personal Knowledge Management Using a Wiki Site in Online Courses. Journal of Educators Online, 16(1), n1.
Isfandyari-Moghaddam, A., & Saberi, M. K. (2018). The Effect of Librarian's Empowerment Components on the Performance of Iran's Public Libraries. Library and Information Science Research, 7(2), 94-112. (In Persian)
Ives, B., & Watlington, A. (2005). Using blogs for personal KM and community building. Knowledge management review, 8(3), 12-15.
Jamali, Z., Esmaeili Givi, M., & Noruzi, A. (2019). Investigating personal knowledge management and its mediating role on the impact of psychological characteristics on organizational competencies in information and knowledge services. Library and Information Science Research, 9(1), 85-106.. (In Persian)
Jones III, DM, D. G. E. (2017). Knowledge sharing and technological innovation: The effectiveness of trust, training, and good communication. Cogent Business & Management, 4(1), 1387958.
 Liaw, S. S., Hatala, M., & Huang, H. M. (2010). Investigating acceptance toward mobile learning to assist individual knowledge management: Based on activity theory approach. Computers & Education, 54(2), 446-454.
Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985), "Naturalistic Inquiry. Thusand Oaks", CA: sage, 124.
Mirfakhradini, S. H., Hatami, N. S. H., Taleifar, R., & Konjkav, M. A. R. (2010). KM, knowledge innovation, and innovation performance in smes.
Mohajan, H. (2016). Sharing of tacit knowledge in organizations: a review.
Mohammadi, M., Hamidi, M., Mahmoudi, B., & Javadi, S. (2015). Identifying, analyzing and categorizing factors affecting the formation of innovation networks in Knowledge-Based Firms: A case study of the University of Tehran Science and Technology Park. Innovation Management Journal, 3(4), 1-24.
 Mosleh, A.M., & Allahyari Bouzanjan, A. (2014). A Study of the Organizational Intelligence Effect on Technological Innovation in Knowledge-Based Enterprises.Management Studies in Development and Evolution, 23(73), 63-94. (In Persian).
Naghizadeh, R., Elahi, S., & Manteghi, M. (2016). The Pattern of Technological Innovation Development in the Regions of Iran; the Case of Bio, Nano, Aero and ICT. Journal of Science and Technology Policy, 9(1), 43-59. (In Persian)
Silva, D., Romero, F., & Vieira, F. D. (2013, September). Effects of technological innovation on knowledge acquisition inside the organization: a case study. Academic Conferences and Publishing International (ACPI).