با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران
مقاله پژوهشی
تحلیل عاملی قابلیت‌های نوآوری فناورانه بر پایه مدیریت دانش فردی پژوهش موردی:کتابخانه‌های عمومی کشور

صفیه طهماسبی لیمونی

دوره 9، شماره 2 (پیاپی 34) ، تیر 1401، صفحه 1-16

https://doi.org/10.30473/mrs.2022.65723.1539

چکیده
  هدف: سازمان‌ها برای توسعه محصولات و خدمات واحد و ایجاد منفعت در بازار باید درگیر نوآوری فناورانه شوند و نوآوری موفق فناورانه نیاز به پایه‌ریزی بر مبنای منابع دانش معتبر دارد. بنابراین، هدف پژوهش حاضر تدوین الگوی قابلیت‌های نوآوری فناورانه بر پایه مدیریت دانش فردی در کتابخانه‌های عمومی کشور است.روش کار پژوهش‌: روش پژوهش ترکیبی (کیفی و کمی) ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی میزان وفاداری اعضای کتابخانه‌های تحت پوشش نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، پژوهش موردی: کتابخانه‌های عمومی شهرستان تبریز

محسن اصغری آق‌گنبد؛ مهدی محمدی؛ جعفر عباداله عموقین

دوره 9، شماره 2 (پیاپی 34) ، تیر 1401، صفحه 17-30

https://doi.org/10.30473/mrs.2022.65538.1537

چکیده
  هدف پژوهش: هدف پژوهش حاضر، سنجش میزان وفاداری اعضای کتابخانه‌های عمومی (تحت پوشش نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور) شهرستان تبریز  با توجه به دیدگاه سیستمی است.روش‌ کار پژوهش : پژوهش حاضر از نوع کاربردی است که به روش توصیفی پیمایشی صورت گرفته است. جامعه آماری آن را  ۴۴۲۷ نفر از کل اعضایی که به عضویت کتابخانه‌های عمومی در آمده‌اند. ...  بیشتر

Review Article,
مدل مفهومی پیشنهادی پاسخ به نیاز اطلاعاتی متخصصان: مرور روایتی

حسن اشرفی‌ریزی؛ زهرا کاظم‌پور

دوره 9، شماره 2 (پیاپی 34) ، تیر 1401، صفحه 31-38

https://doi.org/10.30473/mrs.2022.65997.1543

چکیده
  هدف پژوهش: هدف این پژوهش، ارائه مدل مفهومی پیشنهادی پاسخ به نیاز اطلاعاتی متخصصان می‌باشد.روش کار پژوهش: روش پژوهش، مروری روایتی بود. جهت شناسایی مدل‌های اصلی رفتار اطلاع‌یابی از دیدگاه کیس استفاده‌ شد که طبق نظر ایشان ۷ مدل به‌عنوان پراستنادترین مدل‌های رفتار اطلاع‌یابی شناخته می‌شوند. در عین حال تعدادی مدل جدید پراستفاده نیز ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی قدرت پیش‌بینی میزان مطالعه از طریق هوش فرهنگی، عوامل اجتماعی و سبک زندگی اعضای کتابخانه‌های عمومی شهر سنندج

فرامرز سهیلی؛ شبو رشیدی‌تبار؛ صالح رحیمی

دوره 9، شماره 2 (پیاپی 34) ، تیر 1401، صفحه 39-54

https://doi.org/10.30473/mrs.2022.66141.1545

چکیده
  هدف پژوهش: هدف این پژوهش، پیش­بینی میزان مطالعه از طریق هوش فرهنگی، عوامل اجتماعی و سبک زندگی اعضای کتابخانه­‌های عمومی شهر سنندج است.روش‌ کار پژوهش : این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش­ پیمایشی است. جامعه پژوهش، کلیه اعضای فعال کتابخانه‌‏های عمومی در شهر سنندج، شامل 6411 نفر بودند که 381 نفر به روش تصادفی طبقه­ای به‌عنوان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی درک و انتظار کاربران از خدمات کتابخانه‌های عمومی شهر کرمانشاه در عصر فناوری

صالح رحیمی؛ سیروس اکبری؛ محمود مرادی

دوره 9، شماره 2 (پیاپی 34) ، تیر 1401، صفحه 55-68

https://doi.org/10.30473/mrs.2023.66348.1547

چکیده
  هدف پژوهش:پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان درک و انتظارات کاربران از خدمات کتابخانه‌های عمومی شهر کرمانشاه در عصر فناوری صورت گرفته است.‌روش کار پژوهش: این پژوهش  کاربردی بوده و به روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته انجام گرفته است. جامعۀ آماری کلیۀ اعضای کتابخانه‌های عمومی شهر کرمانشاه بود که با روش نمونه‌گیری تصادفی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بهره‌مندی از فناوری‌های وب 2 در مدیریت دانش مورد کاوی مرکز آموزش مدیریت دولتی

محسن حاجی زین العابدینی؛ شیرین خوشنود قدیم

دوره 9، شماره 2 (پیاپی 34) ، تیر 1401، صفحه 69-84

https://doi.org/10.30473/mrs.2022.65016.1529

چکیده
  هدف پژوهش: هدف کلی این پژوهش، تعیین تأثیر استفاده از ابزارهای وب 2 در مدیریت دانش در مرکز آموزش مدیریت دولتی است.روش انجام پژوهش: این پژوهش یک پژوهش کاربردی است که به روش پیمایشی تحلیلی انجام گرفته است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته است که شامل 39 سؤال از نوع مقیاس لیکرت بوده است. جامعه آماری 120 نفر بوده ­است که براساس جدول ...  بیشتر