با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران

نوع مقاله : Review Article,

نویسندگان

1 استاد، گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات در امور سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

2 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

هدف پژوهش: هدف این پژوهش، ارائه مدل مفهومی پیشنهادی پاسخ به نیاز اطلاعاتی متخصصان می‌باشد.
روش کار پژوهش: روش پژوهش، مروری روایتی بود. جهت شناسایی مدل‌های اصلی رفتار اطلاع‌یابی از دیدگاه کیس استفاده‌ شد که طبق نظر ایشان ۷ مدل به‌عنوان پراستنادترین مدل‌های رفتار اطلاع‌یابی شناخته می‌شوند. در عین حال تعدادی مدل جدید پراستفاده نیز شناسایی و تحلیل شد. همچنین دانش و تجربه نویسندگان نیز در شناسایی عناصر، روابط بین عناصر و نیز طراحی نهایی مدل به کار گرفته شد.
یافته‌ها: براساس‌ مرور و تحلیل مفاهیم مرتبط با بازیابی اطلاعات و نیز پراستنادترین مدل‌های رفتار اطلاع‌یابی و دانش و تجربه‌ نویسندگان، مدل پاسخ به نیاز اطلاعاتی متخصصان با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی با ۲۸ عنصر طراحی شد. این مدل با عوامل تشکیل‌دهنده نیاز اطلاعاتی آغاز شده و با پایان جستجو و رضایت کاربر خاتمه می‌یابد. در عین حال از نقاط قوت مدل‌های قبلی در طراحی آن استفاده شده است.
بحث و نتیجه‌گیری: این مدل تلفیقی از مدل‌های پراستناد رفتار اطلاع‌یابی و مسائل نظری و عملی بازیابی اطلاعات و نیز دانش و تجربه نویسندگان می‌باشد. این مدل می‌تواند به توصیف، پیش‌بینی و توضیح رفتار اطلاع‌یابی پژوهشگران بپردازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Proposed Conceptual Model to Respond to The Information Needs of Professionals: A Narrative Review

نویسندگان [English]

  • Hasan Ashrafi-rizi 1
  • Zahra kazempour 2

1 Professor, Department of Medical Library and Information Science, Health Information Technology Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Knowledge and Information Science, Payame Noor University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Purpose:: Models of information-seeking behavior describe, explain and predict changes in
conceptual model to respond to the information needs of professionals
Methodology: The research method was a narrative review. In order to identify the main models of information-seeking behavior, Case's point of view was used, according to his opinion, 7 models are known as the most cited models of information-seeking behavior. At the same time, the number of popular new models was also identified and analyzed. In addition, the knowledge and experience of the authors were also used in the identification of elements, relationships between elements, and the final design of the model.
Finding: son the review and analysis of the concepts related to information retrieval as well as the most cited models of information-seeking behavior and the knowledge and experience of the authors, the response model to the information needs of professionals was designed with 28 elements. This model starts with the factors that form information needs and ends with the end of the search and user satisfaction. The most features of this model is the integration of the field of information-seeking behavior with information retrieval, a processual and causal view of this field, attention to the context (cognitive, social, individual aspects, etc.) and the detailedness of its process
Conclusion: This model is a combination of high cited models of information seeking behavior and theoretical and practical issues of information retrieval, as well as the knowledge and experience of the authors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Needs
  • Professionals
  • Model of Information-Seeking Behavior
Asadi, M. (2012). All about search strategy. Available at: http://info-consulting.ir/search-strategy. (In Persian)
Aviard, H. (2011). How to conduct a review study? Translated by Pouria Sarafi and Fardin Ali Pourgravend. Tehran: Sociologists.(In Persian)
Case, Donald (2014). Information seeking: A review of research on information seeking, information needs, and information behavior. Translated by Zahid Bigdali and others. Ahvaz:  Daneshgah Shahid Chamran. (In Persian)
Davrpanah, M. R. et al. (2008). Human information behavior. Tehran: Dabizesh. .(In Persian)
Daei, E. (2019). An Explanation of Physicians' Clinical Information Seeking Behavior in Training Hospitals of Isfahan University of Medical Sciences: A Grounded Theory, Isfahan University of Medical Sciences. (In Persian)
Fidel, R. (2014). Human information interaction. Translated by Rooh Elah Khademi and others. Tehran: Nashre Ketabdar. (In Persian)
Foster, A. (2004). A nonlinear model of information‐seeking behavior. Journal of the American society for information science and technology55(3), 228-237.
Ge, X. (2010). Information-seeking behavior in the digital age: A multidisciplinary study of academic researchers. College & Research Libraries71(5), 435-455.
Jamali Mahmoui, H. (2014). An introduction to information storage and retrieval (tutorial). Karaj: Kharazmi University (In Persian)
Keshavarz, Hamid (2014). Information search from need to belief. Tehran: Ketabdar. (In Persian)
Leckie, G. J., Pettigrew, K. E., & Sylvain, C. (1996). Modeling the information seeking of professionals: A general model derived from research on engineers, health care professionals, and lawyers. The Library Quarterly66(2), 161-193.
Riahinia, N. (2015). The concept of relevance in information retrieval. Tehran: Chapar. (In Persian)
Rismanbaf, A., & Fatahi, R. A. (2015). A recognition of epistemology. Tehran: Nashre Ketabdar. (In Persian)
Sife, A. S. (2013). Web search behaviour of postgraduate students at Sokoine University of Agriculture, Tanzania.