با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی؛ مرکز آموزش مدیریت دولتی، تهران، ایران.

چکیده

هدف پژوهش: هدف کلی این پژوهش، تعیین تأثیر استفاده از ابزارهای وب 2 در مدیریت دانش در مرکز آموزش مدیریت دولتی است.
روش انجام پژوهش: این پژوهش یک پژوهش کاربردی است که به روش پیمایشی تحلیلی انجام گرفته است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته است که شامل 39 سؤال از نوع مقیاس لیکرت بوده است. جامعه آماری 120 نفر بوده ­است که براساس جدول مورگان 92 نفر از کارکنان مرکز آموزش مدیریت دولتی به صورت نمونه انتخاب شده­اند. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم­افزار اس. پی. اس. اس انجام شد.
یافته­ها: کارکنان مرکز آموزش مدیریت دولتی سه ابزار وبلاگ، ویکی و شبکه­های اجتماعی را نسبت به دیگر ابزارهای وب 2 که شامل پادکست، تگ، آر. اس. اس، ماشاپ و پیام‌رسان فوری هستند، بیشتر مورد استفاده قرار می­دهند. نتایج نشان می­دهد سطح مدیریت دانش کارکنان در این مرکز از وضعیت مطلوبی برخوردار است، ولی سطح مدیریت دانش در مرکز آموزش مدیریت دولتی وضعیت مطلوبی ندارد.
بحث و نتیجه‌گیری: در این مرکز، کارکنان تمایل به استفاده از ابزارهای وب 2 برای به اشتراک­گذاری دانش خود دارند؛ لذا با برنامه­ریزی در جهت رفع محدودیت­ها و ایجاد شرایط مناسب در مرکز برای استفاده از این ابزارها می­توان دانش ضمنی کارکنان را به دانش آشکار تبدیل کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Role of Web 2 Tools in Knowledge Management in State Managemen Training Center of Iran

نویسندگان [English]

  • Mohsen Haji Zeinolabedini 1
  • Shirin Khoshnood Ghadim 2

1 Assistant Professor, Department of Knowledge and Information Science, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

2 MSc, Department of Knowledge and Information Science; State Management Training Center, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Purpose The general purpose of this research is to determine the effect of using Web 2 tools in knowledge management in State Management Training Center.
Methedology: This research is an applied research that has been carried out by an analytical survey method. The tool for collecting information is a researcher-made questionnaire that includes 39 questions of the Likert scale type. The statistical population was 120 people, based on Morgan's table, 92 employees of the government management training center were selected as a sample. Data analysis using S. software. SPSS was done.
Findings: : The employees of the State Management Training Center use the three tools of blog, wiki and social networks more than other web 2 tools which include podcast, tag, RSS, mashup and instant messenger. The results show that the level of knowledge management of employees in this center is in a favorable condition, but the level of knowledge management in the State Management Training Center is not in a favorable condition.
Conclusion:  In this center, employees tend to use web 2 tools to share their knowledge. Therefore, by planning to remove the limitations and create suitable conditions in the center for the use of these tools, the tacit knowledge of employees can be turned into explicit knowledge. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge management
  • web 2 tools
  • Wiki
  • Social Network
  • Weblog
اخوان، پیمان؛ باقری، روح اله. (1389). مدیریت دانش از ایده تا عمل. تهران: آتی نگر.
بهرده­دار، اعظم. (1391). طراحی و پیاده‌سازی یک وب سرویس مکانی مبتنی بر فناوری‌های وب 2 و مشارکت مردم برای شناسایی نقاط حادثه خیز شبکه راه. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه صنعتی خواجه نصیر­الدین طوسی.
پازوکی، فاطمه؛ حاجی‌زین‌العابدینی، محسن (1396). به‌کارگیری استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (RDA) در عملیاتی‌سازی مدیریت دانش براساس مدل نوناکا و تاکه‌اوچی. مطالعات کتابداری و علم اطلاعات، 9(19)، 61-76.
پروینی، ناهید؛ حاجی‌زین‌العابدینی، محسن و ابراهیم‌زاده، صنم (1394). عوامل مؤثر در اجرای موفق مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر تبریز. هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت دانش، تهران.
تاج‌الدینی، اورانوس؛ سادات موسوی، علی و شعبانی، علی (1389). مدیریت دانش در عصر وب 2: رویکردی تعامل گرایانه. تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی، 44(1)، 101-119.
تاجر، پگاه. (1388). مدیریت دانش 2: کاربرد ابزارهای وب 2 در نظام­های مدیریت دانش. دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش. تهران: موسسه اطلاع­رسانی نفت، گاز و پتروشیمی.
جعفرزاده، صدیقه. (1392). انطباق وب 2 در ساختار سواد اطلاعاتی: یک بازنگری. نشریه الکترونیک عطف.
https://atfmag.info/?p=3144
شامی زنجانی، مهدی و  قاسم‌تبار، سید محمد. (1392). ارائه مدلی برای موفقیت تسهیم دانش ۲ (تسهیم دانش اجتماعی) در سازمان ها. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات. 29(4)، ۹۰۳-۹۳۰.
طالبی، حمیدرضا و جلالی، علی­اکبر (1388). مدیریت دانش 2: پیوند مدیریت دانش 1 و وب 2. ششمین کنفرانس بین­المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات. تهران: موسسه مدیریت فناوری اطلاعات.
عالم تبریز، اکبر  و محمد رحیمی، علیرضا. (1387). مدیریت دانش (KM) و برنامه‌ریزی منابع سازمان. تهران: انتشارات صفّار.
کاظم‌پور، مرتضی؛ رجب‌زاده، علی و مصلح، نیلوفر. (1393). نسل چهارم مدیریت دانش در عصر وب 2، گامی برای پیشرفت. همایش بین‌المللی مدیریت، تهران: موسسه سفیران فرهنگی مبین.
مهدوی، عبدالمحمد و ملکوتی، علیرضا (1395). موضوع داغ نوآورانه در مدیریت دانش: عصر رایانش ابری وب 2 و چشم­انداز آن و مدیریت دانش به عنوان یک سرویس. همایش ملی پژوهش­های مدیریت و علوم انسانی در ایران، تهران: موسسه پژوهشی مدیریت مدبر، دانشگاه تهران.
نجف‌لو، فاطمه؛ شامی زنجانی، مهدی و سهرابی، بابک (1392). ارائه چارچوبی مفهومی برای بهره‌گیری از نرم‌افزارهای اجتماعی در مدیریت دانش مشتری. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، 1(1)،182-149.
یزدانی کاشانی، زینب و تمنایی‌فر، محمدرضا (1392). اهمیت و جایگاه ابزارهای وب ۲ در آموزش مجازی؛ پیاده‌سازی رویکرد تعاملی در دانشگاه‌های مجازی ایران. راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 6(2)، ۱۱۹-۱۲۸.
Bebense, T. (2010). Knowledge management 2.0: Exploring the impact of Web 2.0 on knowledge management.
Chatti, M. A., Klamma, R., Jarke, M., & Naeve, A. (2007, July). The Web 2.0 driven SECI model based learning process. In Seventh IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2007) (pp. 780-782). IEEE.
Choi, N., Huang, K. Y., Palmer, A., & Horowitz, L. (2014). Web 2.0 use and knowledge transfer: how social media technologies can lead to organizational innovation. The Electronic Journal of Knowledge Management12(3), 174.
Choo, C. W (1998). The knowledge organization. New York: Oxford University Press.
Garcia-Perez, A., & Ayres, R. (2015). Wikifailure: the limitations of technology for knowledge sharing. Leading Issues in Knowledge Management, 2(2), 242.
 Grace, T. P. L. (2009). Wikis as a knowledge management tool. Journal of knowledge management.
Hemsley, J., & Mason, R. M. (2013). Knowledge and knowledge management in the social media age. Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce, 23(1-2), 138-167.
Kulakli, A., & Mahony, S. (2014). Knowledge creation and sharing with Web 2.0 tools for teaching and learning roles in so-called University 2.0. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 150, 648-657.
Lee, M. R., & Lan, Y. C. (2007). From Web 2.0 to conversational knowledge management: towards collaborative intelligence. Journal of Entrepreneurship Research, 2(2), 47-62.
 Levy, M. (2009). WEB 2.0 implications on knowledge management. Journal of knowledge management, 13(1), 120-134.
Metaxiotis, K., Ergazakis, K., & Psarras, J. (2005). Exploring the world of knowledge management: agreements and disagreements in the academic/practitioner community. Journal of knowledge management, 9(2), 6-18.
Panahi, S., Watson, J., & Partridge, H. (2012). Social media and tacit knowledge sharing: Developing a conceptual model. World academy of science, engineering and technology, 64, 1095-1102.
Razmerita, L., Kirchner, K., & Sudzina, F. (2009). Personal knowledge management: The role of Web 2.0 tools for managing knowledge at individual and organisational levels. Online information review, 33(6), 1021-1039.
Santos, N. (2014). Organizational learning and Web 2.0 technologies: Improving the planning and organization of a software development process. In Handbook of Research on Enterprise 2.0: Technological, Social, and Organizational Dimensions (pp. 512-528). IGI Global.
Sousa, F., Aparicio, M., & Costa, C. J. (2010, September). Organizational wiki as a knowledge management tool. In Proceedings of the 28th ACM international conference on Design of Communication (pp. 33-39).