با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران

نوع مقاله : Review Article,

نویسندگان

1 علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران،ایران

2 علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

3 علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

هدف: با توجه به اهمیت و نقش محوری کتابخانه ها، در فراهم ساختن زمینه های انجام تحقیقات و در نتیجه توسعه کشور، بهبود کیفیت خدمات ارائه شده توسط این بخش از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در راستای بهبود کیفیت خدمات، سنجش سطح فعلی کیفیت خدمات ضروری است. هدف این مقاله تجزیه و تحلیل مقالات در مورد کارایی کتابخانه در رشته کتابداری و علم اطلاعات است. روش شناسی پژوهش: مفهوم کارایی ورودی-خروجی کتابخانه از چارچوب کلی عملکرد کتابخانه استخراج شده است. یافته ها: برای یافتن مستندات مرتبط با شاخص‌های ارزیابی کیفی کتابخانه‌های عمومی ابتدا در پایگاه‌های اطلاعاتی مختلف با استفاده از کلمات کلیدی جستجو و پیشینه‌های مرتبط با ارزیابی کیفیت در سامانه‌های مختلف جهان مرور شد. علاوه بر این، در این مقاله خصوصیات ارزیابی کارایی کتابخانه ، اندازه گیری کارایی DEA ، معیارهای انتخاب شاخص های کارایی و عوامل تأثیرگذار مورد بحث قرار می گیرد.نتیجه گیری: از طریق ترکیب نتایج تحقیق برای کارایی کتابخانه در داخل و خارج ، می توان دریافت که تحقیقات دانشمندان خارجی زودتر آغاز شده و روند تحقیق طولانی تر و منظم است. در سالهای اخیر ، تحقیقات در مورد کارایی کتابخانه توسط محققان داخلی افزایش یافته است. در کل ، در مرحله انجام است. نمایش چگونگی انتخاب مدلهای مناسب برای محاسبه و تنظیم وزن شاخص به تلاش بیشتری نیازمند است

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A review of the studies of evaluating and measuring the efficiency of libraries using data envelopment analysis method for use in public libraries of Iran

نویسندگان [English]

  • karimeh navasery 1
  • Abdolreza Noroozi Chakoli 2
  • Zahra Abazari 3

1 Information Science and Knowledge , Faculty of Humanities, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran

2 Information Science and Knowledge Studies ، Faculty of Humanities, Shahed University, Tehran, Iran

3 Information Science and Knowledge Studies،Faculty of Humanities, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

Objective: Considering the importance and central role of libraries in providing the fields for conducting research and as a result the development of the country, improving the quality of services provided by this department is of particular importance. In order to improve service quality, it is necessary to measure the current level of service quality. The purpose of this article is to analyze articles about library efficiency in the field of library and information science. Research methodology: The concept of library input-output efficiency is extracted from the general framework of library performance. Findings: In order to find documents related to the quality assessment indicators of public libraries, first of all, different databases were reviewed using search keywords and backgrounds related to quality assessment in different systems of the world. In addition, in this article, the characteristics of library efficiency assessment, DEA efficiency measurement, efficiency index selection criteria and influencing factors are discussed. Conclusion: Through the combination of research results for internal and external library efficiency, it can be obtained that the research of foreign scientists started earlier and the research process is longer and regular. In recent years, research on library efficiency by domestic researchers has increased. In general, it is in progress. Showing how to choose the right models to calculate and adjust the weight of the index requires more effort

کلیدواژه‌ها [English]

  • library efficiency
  • input/output efficiency
  • data envelopment analysis (DEA)