با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران
بررسی قدرت پیش‌بینی میزان مطالعه از طریق هوش فرهنگی، عوامل اجتماعی و سبک زندگی اعضای کتابخانه‌های عمومی شهر سنندج

فرامرز سهیلی؛ شبو رشیدی‌تبار؛ صالح رحیمی

دوره 9، شماره 2 (پیاپی 34) ، تیر 1401، ، صفحه 39-54

https://doi.org/10.30473/mrs.2022.66141.1545

چکیده
  هدف پژوهش: هدف این پژوهش، پیش­بینی میزان مطالعه از طریق هوش فرهنگی، عوامل اجتماعی و سبک زندگی اعضای کتابخانه­‌های عمومی شهر سنندج است.روش‌ کار پژوهش : این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش­ پیمایشی است. جامعه پژوهش، کلیه اعضای فعال کتابخانه‌‏های عمومی در شهر سنندج، شامل 6411 نفر بودند که 381 نفر به روش تصادفی طبقه­ای به‌عنوان ...  بیشتر

فناوری اطلاعات
تأثیر فضای مجازی بر میزان مطالعه غیردرسی دانش آموزان دوره اول متوسطه شهر بیرجند

معصومه سعیدی؛ ثریا ضیایی؛ علی بیرانوند

دوره 4، شماره 3 ، مهر 1396، ، صفحه 93-105

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر فضای مجازی بر میزان مطالعه غیر درسی دانش‌‌آموزان دوره اول متوسطه شهر بیرجند انجام شد.روش‌شناسی: این پژوهش کاربردی و به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش‌آموزان دوره اول متوسطه شهر بیرجند است. بر اساس فرمول جرسی مورگان تعداد 380نفر بر اساس ضوابط نمونه‌گیری تصادفی انتخاب ...  بیشتر