با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران
مدل مفهومی پیشنهادی پاسخ به نیاز اطلاعاتی متخصصان: مرور روایتی

حسن اشرفی‌ریزی؛ زهرا کاظم‌پور

دوره 9، شماره 2 (پیاپی 34) ، تیر 1401، ، صفحه 31-38

https://doi.org/10.30473/mrs.2022.65997.1543

چکیده
  هدف پژوهش: هدف این پژوهش، ارائه مدل مفهومی پیشنهادی پاسخ به نیاز اطلاعاتی متخصصان می‌باشد.روش کار پژوهش: روش پژوهش، مروری روایتی بود. جهت شناسایی مدل‌های اصلی رفتار اطلاع‌یابی از دیدگاه کیس استفاده‌ شد که طبق نظر ایشان ۷ مدل به‌عنوان پراستنادترین مدل‌های رفتار اطلاع‌یابی شناخته می‌شوند. در عین حال تعدادی مدل جدید پراستفاده نیز ...  بیشتر

سواد اطلاعاتی
بررسی نقش والدین، معلمان و کتابداران در آموزش مهارت‌های سواد اطلاعاتی به دانش‌آموزان

فرامرز سهیلی؛ سمیه ;پاشایی؛ علی اکبر خاصه

دوره 6، شماره 3 (پیاپی 23) ، مهر 1398، ، صفحه 11-24

https://doi.org/10.30473/mrs.2021.54627.1433

چکیده
  هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین نقش والدین، معلمان و کتابداران در آموزش مهارت‌های سواد اطلاعاتی به دانش‌آموزان شهر کنگاور است. روش‌شناسی: روش پژوهش حاضر، از نوع کاربردی است که به روش پیمایشی اجرا گردید. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان دبیرستانی شهر کنگاور بود که تعداد کل آن‌ها برابر با 1475 نفر گزارش شد که با استفاده ...  بیشتر

بررسی جنبه های چهارگانه رفتار اطلاعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه رازی در مواجهه با منابع اطلاعاتی پیوسته
دوره 1، شماره 2 ، شهریور 1393، ، صفحه 57-74

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش بررسی جنبه­های چهارگانه­ی رفتار اطلاعاتی (نیاز اطلاعاتی، رفتار اطلاع­یابی، رفتار اطلاع­جویی و رفتار استفاده از اطلاعات) اعضای هیأت علمی دانشگاه رازی در مواجهه با منابع اطلاعاتی پیوسته است. روش/ رویکرد پژوهش: روش تحقیق از نوع پیمایشی- تحلیلی است و داده­ها از طریق پرسش­نامه گردآوری شده است. جامعه­ی ...  بیشتر