با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

3 دکتری، گروه، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر، ارزیابی عملکرد از دیرباز به‌عنوان یکی از عوامل مهم موفقیت در سازمان‌های مختلف مطرح بوده است. لذا در پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین عوامل سازمانی و عملکرد سازمانی در کتابخانه‌های عمومی استان گیلان پرداخته شده است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی با رویکرد کمی و از لحاظ چگونگی گردآوری اطلاعات پیمایشی است که با استفاده از پرسشنامه برحسب طیف لیکرت انجام شد. جامعه آماری پرسنل شاغل در کتابخانه‌های عمومی گیلان بودند (195 نفر) که با توجه به فرمول کوکران بین 130 نفر پرسشنامه به روش نمونه‌گیری در دسترس توزیع شد. ابزار مورداستفاده پرسش‌نامه استاندارد ماچی (۲۰۱۹) است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از نرم‌افزار اس پی اس اس و smart pls استفاده گردید. یافته‌ها نشان داد که کلیه عوامل راهبرد، ساختار، فرهنگ و خط‌مشی سازمانی بر عملکرد سازمانی در کتابخانه‌های عمومی استان گیلان تأثیر معنادار دارد و این عوامل تا حد زیادی قابلیت پیش‎بینی متغیر عملکرد سازمانی را دارا هستند و فرهنگ قوی‌ترین متغیر پیش‌بینی کننده بوده است. مطابق نتایج پژوهش، برای بهبود روند عملکرد کتابخانه‌های عمومی استان گیلان لازم است مدیران و مسئولین کتابخانه‌ها نگرش بلندمدت داشته و به موارد مختلف سازمانی در راستای ارتقای عملکرد سازمان توجه لازم را داشته باشند. همچنین برنامه‌های عملیاتی سازمانی را هماهنگ نموده و اقدامات واحدهای مختلف را در یک مسیر سازمان‌دهی نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Organizational Factors on Organizational Performance, Case Study: Public Libraries in Gilan Province

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Khasseh 1
  • Afshin Mousavi Chelak 1
  • Maryam Majd hadi 2
  • Omid Alipour 3

1 Associate Professor, Department of Knowledge and Information Science, Payame Noor University, Tehran, Iran

2 MSc. Department of Knowledge and Information Science, Payame Noor University, Tehran, Iran.

3 Ph.D, Department of Knowledge and information Science, Payam Noor University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The issue of performance evaluation has long been considered as one of the important success factors in various organizations. Therefore, in the current research, the relationship between organizational factors and organizational performance in public libraries of Gilan province has been investigated. The current research is of an applied type with a quantitative approach and in terms of how to collect data, a survey was conducted using a Likert scale questionnaire. The statistical population was the personnel working in the public libraries of Gilan (195 people), according to Cochran's formula, a questionnaire was distributed among 130 people by available sampling method. The instrument used is Machi's standard questionnaire (2019). SPSS and other statistical software were used for data analysis. The findings showed that all the factors of strategy, structure, cultre and organizational policy have a significant effect on organizational performance in public libraries of Gilan province, and these factors have the ability to predict the variable of organizational performance to a large extent, and culture was the strongest predictive variable.In order to improve the performance of public libraries in Gilan province, it is necessary for managers and professors to have a long-term perspective and pay due attention to various organizational issues in order to improve the performance of the organizaton. Also coordinate organizational operational plans and organize the actions of different units in one direction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Factors
  • Organizational Policy
  • Organizational Strategy
  • Organizational Structure
  • Organizational Culture
Akbari, M., Ghadimi, M., Zamani moghadam, A., Salehi Amiri, S., & Farahani Azizabadi, F. (2020). Corporate Culture Model Affecting Human Capital Strategies in Tehran National Library. Organizational Behavior Studies Quartetly, 9(3), 191-214. doi: 20.1001.1.23221518.1399.9.3.7.9. )In Persian(
Al‐kalouti, J., Kumar, V., Kumar, N., Garza‐Reyes, J. A., Upadhyay, A., & Zwiegelaar, J. B. (2020). Investigating innovation capability and organizational performance in service firms. Strategic Change, 29(1), 103-113. ‏
Allameh, S. M., Askary, N., & Khazaei Pool, J. (2016). Investigating the Effect of Organizational Culture on Organizational Performance: Emphasizing the Role of Knowledge Sharing and Organizational Agility with Balanced Score Card Approach. Organizational Culture Management, 14(2), 453-474. doi: 10.22059/jomc.2016.57625. (In Persian)
Amiri, A., & Kasraei, A(2019). Investigating the effect of organizational culture on the job performance of Naja Border Guard Command employees, considering the mediating role of organizational innovation. Frontier sciences and techniques, 8(2), 27-54. (In Persian)
Amiri, M. R., Ziaei, S., Sharif Moghadam, H., & Fayyazi, B. M(2019). Designing the effective organizational culture pattern of public libraries in Iran. Research on Information Science and Public Libraries, 24(4), 501-521. doi: 20.1001.1.26455730.1397.24.4.2.3. (In Persian)
Babaei, M.R., Yazdani, S., & Namvar, M. (2016). Measuring the impact of organizational structure on policy making in one of the government organizations. International business conference: opportunities and challenges. Rasht. https://civilica.com/doc/562586. (In Persian)
Barimani, A., & Alizadeh Paji, V. (2020). The Relationship between Organizational Creativity and Happiness with Organizational Performance of the Road and Transportation Staff. Journal of Innovation and Creativity in Human Science9(3), 1-24. (In Persian)
Chidambaranathan K. & Swarooprani B. S. (2017). Analyzing the relationship between organization culture an knowledge management dimensions in higher education libraries. Journal of Librarianship and Information Science, 49(1), 57-68.
Fuertes, G., Alfaro, M., Vargas, M., Gutierrez, S., Ternero, R., & Sabattin, J. (2020). Conceptual framework for the strategic management: a literature review-descriptive. Journal of Engineering, 1-21.
Galavandi, H. (2016). Investigate the Relationship Between Organizational Change Based on Management Factors With Organizational Performance Based on BSC. Journal of Applied Sociology, 27(2), 141-156. doi: 10.22108/jas.2016.20496. (In Persian)
Ghaffari, S. (2017). Performance Evaluation of Libraries in PNU -Qom branch- using SWOT model. Quarterly Resources and Information Services Management3(4), 107-126. doi: 10.30473/jsm.2019.46550.1329. (In Persian)
Golzadeh, M., Adalatian, J. (2016). Investigating the impact of innovative organizational culture on the success of the organization's strategy. Journal of Business Management, 8(29), 35-53. (In Persian)
Gyurák Babeľová, Z., Stareček, A., Koltnerová, K., & Cagáňová, D. (2020). Perceived organizational performance in recruiting and retaining employees with respect to different generational groups of employees and sustainable human resource management. Sustainability12(2), 574.
Howes, C. (2016). Organizational Perfoormance: The Key Success in the 21 st Century. Loomington, IN: Xlibris.
Igarashi, T., Koizumi, M., & Wake, N. (2022). In Proceedings of CoLIS, the 11th. International Conference on Conceptions of Library and Information Science, Oslo, Norway, May29 - June 1, 2022. Information Research, 27(Special issue), paper colis2225.
Jajarmi Zadeh, M., & Tadayon, A. (2019). Relationship between Organizational Structure and Human Resource Management Processes and Performance; Case of the Gas Company in Fars Province. Strategic studies in the oil and energy industry, 10(40),187-206. (In Persian)
Joharis, M. (2016). The effect of leadership, organizational culture, work motivation and job satisfaction on teacher organizational commitment at senior high school in Medan. International Journal of Business and Management Invention, 5(10), 1-8. ‏
Khademizadeh, S., Faraj Pahlou, A., & Mohammadi, Z. (2019). Relationship between Organizational Culture and Knowledge Management in Academic Libraries (Case Study: Shahid Chamran University of Ahvaz). Strategic Management of Organizational Knowledge2(3), 111-137. (In Persian)
Khaleghi, D., Alavi, H., & Alimiri, M. (2013). A study on the effects of organizational structure on success of performance measurement. Management Science Letters3(6), 1611-1614.
 ‏kohzadi, M., Zarei, A., Maroofi, F., & Bayat, B. (2022). Components of Strategic Management in Iranian Public Libraries. Librarianship and Information Organization Studies33(1), 40-71. doi: 10.30484/nastinfo.2022.3046.2100) In Persian(
Krishnan, R., Geyskens, I., & Steenkamp, J. B. E. (2016). The effectiveness of contractual and trust‐based governance in strategic alliances under behavioral and environmental uncertainty. Strategic Management Journal37(12), 2521-2542.
Ling, Y., López-Fernández, M. C., Serrano-Bedia, A. M., & Kellermanns, F. W. (2020). Organizational culture and entrepreneurial orientation: examination through a new conceptualization lens. International Entrepreneurship and Management Journal16, 709-737.
Machie, J. (2019). An Analysis of Organizatinal Factors as PREDICTORS OF Performance in Pblic Libraries. A Dissertatin Presented Partial Fulfillment of Requirements for the EGREE doctorate of Education.
Mahmoudi, H., Lotfollahi, M. (2021). The policy of the organization and the support of senior management on the performance of the organization; subject of study; Municipalities of East Azarbaijan province. Quarterly Journal of Applied Studies in Social Sciences and Sociology, 4(5), 25-32. (In Persian)
Mirghafouri, S., & Shafiei Roodposhti, M. (2007). Ranking of university libraries based on performance level using data coverage analysis techniques and Borda (Case: Yazd University Libraries). Library and Information Sciences, 10(3), 35-56. (In Persian)
Moazamzadeh, A., & Salehi Amiri, S. R. (2018). Prediction of Organizational Culture through Knowledge Management; a Case Study of the Staff of the National Library and Archives of the Islamic Republic of Iran. Socio-Cultural Strategy6(4), 411-434. doi: 20.1001.1.22517081.1396.6.4.14.2. (In Persian)
Namamian, F., & Feizollahi, S. (2015). The effect of organizational culture on organizational performance in the role of mediator innovation (Case study Ilam Industrial companies). a scientific journal of ilam culture16(46,47), 161-174. (In Persian)
Porumbeanu, O. (2010). Implementing knowledge management in Romanian academic libraries: Identifying the elements that characterize their organizational culture. Journal of Academic Librarianship, 36(6), 549-552.
Rahimian, Hamid; Piri, moslem; Rezayan Qiyabashi, Alireza (2014). Investigating the role of organizational culture in the implementation of knowledge management in libraries of three branches (legislative, executive, judicial) in Tehran. International conference on new researches in management, economy and accounting. (In Persian)
Rajabi, H., & Alipour, A. (2022). The Impact of Public Policy Implementation on Organizational Culture. Public Policy In Administration13(45), 103-121. doi: 10.30495/ijpa.2022.66807.10867. (In Persian)
Rajabi, H., Mirsepasi, N., & Heydari, A. (2018). The effect of Schein's model of organizational culture on organizational performance through the mediation of innovation. Journal of Cultural Management12(41), 20-34. doi: 20.1001.1.28212304.1401.1.3.5.5. (In Persian)
Saber Maash, N., Zargar, M., Ismailzadeh, N (2017). The moderating role of organizational culture in the effect of knowledge management on organizational performance (case study: Sangan iron ore complex). The fifth national conference of applied researches in management and accounting. Tehran. Iranian Management Association. (In Persian)
Salimi, A., Moradi, J., & Vafaei, R. (2016). The study of Relationship between organizational culture and knowledge management in education Gheidar. The Journal of Modern Thoughts in Education, 11(3), 64-49. [In Persian]. doi: 20.1001.1.20081138.1395.11.3.3.5. (In Persian).
Salimi, J, Abdi, A(2016). Study of strategies of organizational changes on teacher’s job performance. Research on Educational Leadership and Management, 2(5), 99-122. (In Persian) doi: 10.22054/jrlat.2017.16856.1257. (In Persian)
Serra, S., & Revez, J. (2023). Social inclusion of refugees and asylum seekers: The role of public libraries in the Lisbon Metropolitan Area. Journal of Librarianship and Information Science, 09610006221146549.
Shafiei Nikabadi, M., & Afshari Zade Jafari, O (2016). Clustering and Comparative Study of Organizational Vision, Mission and Goals Statements of International Insurance Companies with Iranian Insurance Companies Using Text Mining. Iranian Journal of Insurance Research, 31(3), 1-24. )In Persian)
Sinclair, N. T. (2017). Building a learning organization in a public library. Journal of Library Administration, 57(6), 683-700. ‏
Sinqobile W. Nene & Alan S. Pillay. (2019). An investigation of the impact of organisational structure on organisational performance. Financial Risk and Management Reviews, 5(1), 10-24
Taybi Shirmard, M., & Mirzae, N. (2017). An Investigation of Relationship between Organizational Structure and Employee Empowerment of Development Management Department of Tehran Municipality. Urban Management Studies, 9(29), 67-74. (In Persian)
Torkashvand, F., Ghiasi, M., & Torbatjoo, S. R. (2018). Studying the Relationship between Cybernetics and Organizational Culture (the Case Study of the National Library & Archives of I.R of Iran). Library and Information Science Research8(1), 99-120. doi: 10.22067/riis.v0i0.67151 (In Persian)
Vanaeyan, K., mohammadi, M., & Azimi-Khabbazan, F. (2017). Relationship between organizational factors and librarians’ productivity of the public libraries in Hamedan province. Journal of Knowledge Studies, 9(35), 109-123. (In Persian)
Wojciechowska, M., & Topolska, K. (2021). Social and cultural capital in public libraries and its impact on the organization of new forms of services and implementation of social projects. Journal of Library Administration, 61(6), 627-643.
Zhang, J. J., Følstad, A., & Bjørkli, C. A. (2023). Organizational factors affecting successful implementation of chatbots for customer service. Journal of internet commerce22(1), 122-156.