با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، باشگاه پژوهشگرانجوان، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر. ایران.

2 دکتری گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علومو تحقیقات، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت و اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

4 مربی گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج، سنندج، ایران.

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر، تبیین و شناسایی عوامل مؤثر بر فرآیند اشتراک‌گذاری دانش کارکنان اداره آموزش‌وپرورش استان مازندران می‌باشد.
روش‌شناسی: این پژوهش از نظر نحوة گردآوری داده‌ها، توصیفی- پیمایشی، و از نظر مقاصد پژوهش، کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق، 387 نفر از کارکنان اداره آموزش‌وپرورش استان مازندران می‌باشند، که 172 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب، و برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های استاندارد استفاده‌شده (جاکوب و رودت، 2007)، و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها به‌وسیله نرم‌افزارهای SPSS و LISREL انجام‌شده است.
یافته‌ها: یافته‌های مدل معادلات ساختاری نشان داده است که هر پنج متغیر موردبررسی یعنی گردآوری، خود سودمندی، اهداء دانش، جوّ سازمانی، و کنترل رفتاری، به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر فرآیند اشتراک‌گذاری دانش سازمانی اثرگذاری داشته‌اند. هم‌چنین نتایج آزمون فرضیات نشان داد همه متغیرها به‌صورت تک‌تک به‌عنوان عامل مؤثر و تبیین‌کننده فرآیند -اشتراک‌گذاری دانش می‌باشند.
نتیجه‌گیری: عصر دانایی محور که در آن دانش، به‌عنوان مهم‌ترین سرمایه سازمان‌ها محسوب می‌گردد، نیازمند رویکرد متفاوت مدیریتی نسبت به مسائل سازمان و کارکنان است. تغییر ماهیت فعالیت‌های سازمان‌ها به فعالیت‌های دانشی موجب اهمیت یافتن روزافزون کاربرد مدیریت دانش و اشتراک‌گذاری آن در سازمان‌ها شده است. براین اساس، سازمان‌های موفق به شکل مستمری میزان تولید، نشر، تبادل و به‌کارگیری دانش در بین کارکنان خود را به‌وسیله روش‌های مختلف، اندازه‌گیری و مورد ارزیابی قرار می‌دهند تا از این طریق بتوانند راهکارهای نیل به اهداف سازمانی را کسب کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Verification and Identification of the Influential Factors on Organizational Knowledge Sharing Process among Staff of Mazandaran Province’s Education and Training Administration with Structural Equation Model

نویسندگان [English]

  • Hossein Samadi-Miarkolaei 1
  • Hamzeh Samadi-Miarkolaei 2
  • Ramezan GHolami Avati 3
  • Masoud Bastami 4

1 M.A.of Public Administration, Young Researcher & Elite Club, Islamic Azad University, Iran

2 Ph.D of Public Administration, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor Department of Management and Economic, Payam-e-Noor University, Tehran, Iran

4 Instructor Department of Business Management, Islamic Azad University, Sanandaj Branch, Sanandaj, Iran

چکیده [English]

Purpose: The purpose of present research is verification and identification of influential factors on knowledge sharing process among Education and Training Administration's staff of Mazandaran.
Methodology: This study, in terms of dada collection, is an analytical-descriptive study, and in terms of research objectives, is an applied study. Statistical population of the present study includes 387 Education and Training Administration's staff of Mazandaran that 172 staffs are selected as statistical sample. For collecting data, we used the standard questionnaires which were used by (Jacobs & Roodt, 2007), and data analysis so performed by SPSS and LISREL software.
Findings: The results of structural equation modeling showed that all 5 studied variables such as gathering, self-efficacy, knowledge presentation, organizational climate, and behavioral control both directly and indirectly influenced on organizational knowledge sharing process. So the results of assumptions testing showed that all variables are influential and verifier of knowledge sharing process separately.
Conclusion: The knowledge-based age in which the knowledge is counted as the most important asset of organizations, requires to a distinctive management approach towards the organizational and personnel problems. The change of the nature of organizational activities into the knowledge activities causes increasingly importance of applying knowledge management and it's sharing within organizations. Therefore, successful organizations continuously evaluate and measure the extent of production, dissemination, exchange, and utilization of knowledge among their employees by different methods through which they are able to attain to the alternatives of achieving organizational goals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education and Training Administration
  • Knowledge Sharing
  • knowledge management
  • SEM
حسینی، سید مجتبی، دانایی‌فرد، حسن. (1391). تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر تسهیم دانش: مطالعه نقش میانجی­گری فرهنگ‌سازمانی، فصلنامه علوم مدیریت، (28)7. 109-130.
رهنورد، فرج اله، صدر، فاطمه. (1386). رابطه ادراک فرهنگ تسهیم دانش کارکنان با عوامل سازمانی در دستگاه­های دولتی، فراسوی مدیریت، (8)2، 74-51.
صمدی میارکلائی، حمزه، صمدی میارکلائی، حسین. (1392). نظریه­ها و الگوهای ارتباط میان دانشگاه­ها و صنعت در اقتصاد دانش بنیان. فصلنامه علمی و ترویجی پارک­ها و مراکز رشد. (35)9. 70-59.
صمدی میارکلائی، حسین، صمدی میارکلائی، حمزه. (1394). بررسی تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر ‌اشتراک‌گذاری دانش میان کارکنان زن اداره آموزش و پرورش استان مازندران. فصلنامه مطالعات دانش شناسی. (4)1. 106-87.
صمدی میارکلائی، حسین، صمدی میارکلائی، حمزه. (1395الف). بررسی اثرات استرس (تنیدگی) شغلی بر بروز رفتار شهروندی سازمانی کارکنان در یک موسسه مالی اعتباری در استان مازندران. نشریه علمی و پژوهشی ارگونومی. (2)4. 59-52.
صمدی میارکلائی، حسین، صمدی میارکلائی، حمزه. (1395ب). تبیین شباهت­ها و تفاوت­های جنسیتی در رفتار شهروندی سازمانی در مؤسسات مالی و اعتباری. نشریه علمی و پژوهشی مطالعات زن و خانواده. (33)8. 90-63.
عباس­زاده، تادر، لباف، مرضیه. (1392). شناسایی عوامل اصلی موفقیت مدیریت دانش در دانشگاه‌های آزاد اسلامی منطقه 10. فصلنامه علمی و پژوهشی رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد واحد گرمسار. (3)7. 46-33.
علی­زاده، ندا، پزشکی­راد، غلامرضا، صدیقی، حسن. (1389). بررسی نگرش اعضای هیئت‌علمی پیرامون تسهیم دانش در مؤسسات آموزش عالی، انجمن آموزش عالی ایران، (2)3، 138-127.
قلی­پور، رحمت­ا...، صمدی میارکلائی، حسین، صمدی میارکلائی، حمزه. (1394). بررسی تأثیر توانمندسازی روان­شناختی بر فرهنگ ‌اشتراک‌گذاری دانش. نشریه علمی و پژوهشی مطالعات زنان دانشگاه الزهرا. (4)13. 203-181.
قلی­پور، رحمت­ا...، صمدی میارکلائی، حمزه، صمدی میارکلائی، حسین. (1394ب). ارتقای توانمندسازی روان­شناختی در پرتو تسهیم دانش. نشریه علمی و پژوهشی مدیریت فرهنگ سازمانی دانشگاه تهران. (3)13. 903-877.
کشاورزی، علی­حسین، آخوندزاده، الهام. (1391). شناسایی موانع تسهیم دانش، موردمطالعه: دانشگاه شاهد، چشم­انداز مدیریت­دولتی، 10، 35-57.
مقیمی، سیدمحمد، صمدی میارکلائی، حسین. (1394). رابطه رفتار شهروندی سازمانی با ارتقای سطح تسهیم دانش کارکنان آموزش و پرورش استان مازندران. فصلنامه علمی و پژوهشی رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد واحد گرمسار. (3)9. 139-119.
Abili, K., Thani, F. N., Mokhtarian, F., & Rashidi, M. M. (2011). The role of effective factors on organizational knowledge sharing. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 29, 1701–1706.
 Bamforth, k. (1991). Social and Psychological consequences of long wall coal thirst, E. L. and mining. Human Relations. 2. 53–58.
Bukowitz, W.R., & Williams, R.L. (1999). The Knowledge Management Field book. Pearson Education Limited, London.
Bock, G. W., Zmud, R. W., Kim, Y. G. & Lee, J. N. (2005). Behavioral Intention Formation in Knowledge Sharing: Examining the Roles of Extrinsic Motivators, Social-Psychological Forces, and Organizational Climate, MIS Quarterly, 1–26.
Cavell, S. (2015). Knowing and Acknowledging. In Stanley Cavell, Must We Mean What We Say?: A Book of Essays. Cambridge University Press.
Cummings, J. N. (2004). Work groups, structural diversity, and knowledge sharing in a global organization, Management Science, 50(3), 352−364.
De Jong, T., & Ferguson-Hessler, M. G. (1996). Types and qualities of knowledge. Educational psychologist, 31(2), 105-113.
Hansen, S., & Avital, M. (2005). Share and share alike: The social and technological influences on knowledge sharing behavior, Sprouts: Working papers on Information Systems, 5(13), 1–19.
Jarvenpaa, S., & Staples, D. (2000). The use of collaborative electronic media for information sharing: An exploratory study of determinants, Journal of Strategic Information Systems, 9, 129–134.
Jacobs, E., & Roodt, G. (2007). The Development of Knowledge Sharing Construct to Predict Turnover Intentions, Aslib Proceedings: New Information Perspectives, 59(3), 229–248.
Kim, S., & Ju, B. (2008). An Analysis of Faculty Perceptions: Attitudes toward Knowledge Sharing and Collaboration in an Academic Institution, Journal of Information Science Research, 30. 282–290.
Lee, K. C., Lee, S., & Kang, I. W. (2005). KMPI: measuring knowledge management performance. Information & Management, 42, 469–482.
Mom, T. J. M., Van Den Bosch, F. A., & Volberda, H. W. (2007). Investigating managers' exploration and exploitation activities: The influence of top-down, bottom-up, and horizontal knowledge inflows, Journal of Management Studies, 44(6). 910–931.
Mogotsi, I., Boon, J.A., & Fletcher, L. (2011). Knowledge sharing behavior and demographic variables amongst secondary school teachers in and around Gaborone, Botswana, SA Journal of Information Management, 13(1), 1–6.
Nonaka I., & Takeuchi H. (1995). the knowledge creating company,  How Japanes companies Creat the Dynamics of Innovation. Oxford university press.
Nohr, H. (2002). Informations qualityaetals instrument dees wis sens management, Arbeitspapier wis sens management.
Osterloh, M., & Frey, B. S. (2000). Motivation, Knowledge Transfer, and Organizational Forms. Organization science, 11(5), 538–550.
Özbebek, A., & Kilicarslan Toplu, E. (2011). Empowered Employees’ Knowledge Sharing Behavior, International Journal of Business and Management Studies, 3(2), 69–76.
Polanyi, M. (1966). The Tacit Dimension. Garden City, New York: Doubleday & Company.
Pulakos, E. D., Dorsey, D. W., & Borman, W. C. (2003). Hiring for knowledge-based competition. In S. E. Jackson, M. A. Hitt & A.S. Denisi (Eds.), Managing knowledge for sustained competitive advantage: Designing strategies for effective human resource management (pp. 155−176).
Srivastava, A., Bartol, K. M., & Locke, E.A. (2006). Empowering Leadership in Management Teams: Effects on Knowledge Sharing, Efficacy, and Performance, Academy of Management Journal, 49(6), 1239–1251.
Turban, E., Leidner, D., Mclean, E., & Wetherbe, J. (2006). Information Technology for Management, Transforming Organizations in the Digital Economy. 5th Ed, John Wiley & Sons Inc.
Wakefield, R.L. (2005). Identifying knowledge agents in a KM strategy: the use of the structural influence index. Information & Management, 42(7), 935–945.
Wang, S., & Noe, R. A. (2010). Knowledge sharing: A review and directions for future research, Human Resource Management Review, 20. 115–131.
Yassin, F., Salim, J., & Sahari, N. (2013). The influence of organizational factors on knowledge sharing using ICT among teachers. Procedia Technology, 11, 272–280.
 Yang, S-C., & Farn, C-K, (2007). Exploring tacit knowledge sharing intention and behavior within workgroup from the perspectives of social capital and behavioral control. PACIS 2007 Proceedings, 38, 517–530.