با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی ارومیه، ارومیه، ایران

3 کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

هدف: هدف این پژوهش بررسی ارتباط فرایند مدیریت دانش با نوآوری سازمانی پژوهشکده­ علم و فناوری دفاعی منتخب می‌باشد.
روش‌شناسی: پژوهش از نوع کاربردی بوده و به روش پیمایشی انجام گرفته است. جامعة پژوهش کلیة اعضای هیئت‌علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی پژوهشکده بوده و پرسشنامه شامل 108 سؤال تشکیل داده است. پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ (966/0=a) محاسبه شده است. در تحلیل داده‌ها، از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی به کمک نرم‌افزار اس. پی. اس. اس و همچنین از معادلات ساختاری به کمک نرم­افزار AMOS استفاده شده است.
یافته­ها: نتایج نشان می­دهد سطح مؤلفه­های سیستم مدیریت دانش در سازمان پایین­تر از حد متوسط می­باشد. همچنین بررسی روابط بین عوامل نشان داد بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی رابطة مثبت و معنی‌داری وجود دارد. به‌علاوه­ مدیریت دانش بر روی تولید، ارزیابی و بهره­برداری از ایده­ها نیز تأثیر معنی‌داری
می­گذارد بنابراین، مدل نشان می­دهد، تقویت تعامل بین مؤلفه­های مدیریت دانش و نوآوری سازمانی می­تواند کارآفرینی سازمانی را در پژوهشکده افزایش داده و بستری در جهت بهبود فرهنگ کارآفرینانه در این سازمان را فراهم نماید.
بحث و نتیجه‌گیری: نتایج حاصل بیانگر این مطلب است که مسئولان هنوز اهمیت و جایگاه مدیریت دانش در سازمان را درک نکرده و اقدامات لازم در راستای رفع موانع پیاده­سازی آن انجام نداده­اند و آن سبب شده­ تا سازمان نتواند از سرمایه­های دانشی خود بهره لازم را ببرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Survey the Relationship between Knowledge Management System and Organizational Entrepreneurship, Case Study: Institute of Science and Technology

نویسندگان [English]

  • Reza Javidnia 1
  • Rahim Dabbagh 2
  • Mirtohid Kamali 3

1 Master of Entrepreneurship, university of Tehran, Tehran, Iran

2 Assistant Professor of Industrial Engineering, Urmia University of Technology, Urmia, Iran.

3 Master of Industrial Engineering, Urmia University of Technology, Urmia, Iran

چکیده [English]

Purpose: the aim of this study is to investigate the relationship between the process and infrastructure variables knowledge management system with organizational innovation variables that representative­ entrepreneurship of organization. So that the effectiveness of knowledge management is determined to organizational entrepreneurship.
Methodology: In order to collect Data for the study, questionnaires is used. The questionnaire has 108 items, three variables for the process aspect of knowledge management systems and 5 variables for the infrastructure aspect and next three variables for organizational innovation. By using Cronbach's alpha internal reliability of the questionnaire of the 11 variables were calculated 0/966. In order to test the hypothesis, and data analysis SPSS software and Spearman analysis was used.
Findings: The results show the Level of knowledge management system components are lower than average. The relation between factors indicate a positive and significant relationship between knowledge management and organizational innovation. In addition the knowledge management have a significant impact on production, evaluation and exploitation of ideas. Also the research conceptual model shows, strengthening the interaction of knowledge management and organizational innovation can boost entrepreneurship in the Institute and admitted to improve entrepreneurial culture in the organization to provide it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Innovation
  • knowledge management
احمدپور داریانی، محمود (­1386). کارآفرینی، تعاریف، نظریات، الگوها. تهران: انتشارات شرکت پردیس.
احمدی، ابراهیم؛ کراهی مقدم، سیروس و رحیمی، فرج‌الله (1391). تأثیر استراتژی­های مدیریت دانش بر نوآوری و عملکرد سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری، دانشگاه علوم و تحقیقات، واحد خوزستان.
افرازه، عباس (1384). مدیریت دانش: مفاهیم، الگوها،
اندازه
گیری و پیاده‌سازی. تهران: افرازه.
دلیرپور، مصطفی و یعقوبی، سعید )1392(. ارائه مدلی برای بررسی تأثیر مدیریت دانش بر یادگیری سازمانی و نوآوری (مطالعه موردی شرکت بیمه آسیا)، دهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع.
رحمانی، زین­العابدین و رضایی، ملیحه (1393). بررسی رابطة بین اثربخشی استفاده از فرایند مدیریت دانش با کارآفرینی. سازمانی در بخش خدمات عمومی. سومین همایش ملی مدیریت کارآفرینی، پیام نور خوانسار، 230-211.
زعفریان، رضا؛ اسماعیل‌زاده، مونا و شاهی، نساء (1388). ارائه‌ الگوی پیاده‌سازی مدیریت دانش در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط (مطالعه موردی: شرکت نفت ایران‌زمین). فصلنامه علمی پژوهشی توسعة کارآفرینی، 1(2)، 75-102.
شعبانی، احمد؛ استانی، مرتضی محمدی و فروگذار، حامد (1391). بررسی و رتبه­بندی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی مدیریت دانش با استفاده از تکنیک TOPSIS(مطالعه موردی دانشگاه علوم پزشکی شیراز). مدیریت اطلاعات سلامت، 9(3)، 326-318.
کاظمی، مصطفی؛ افتخار آفاق ارجمندی‌نژاد (1389). بررسی کارآفرینی درون‌سازمانی با استفاده از مدل استیونسون. اولین کنفرانس بین­المللی مدیریت، نوآوری و کارآفرینی، شیراز.
محمدی فاتح، اصغر؛ امیری، ایوب؛ شرفی‌‌نژاد، نورالدین و نظری، مرتضی (1393). شناسایی موانع پیاده­سازی مدیریت دانش در دانشگاه افسری امام علی(ع) یک پژوهش آمیخته اکتشافی متوالی. فصلنامه مدیریت نظامی، 14، 142-114.
ملکی، مجید و لطفی، احمد (1395). ارزیابی سطح مدیریت دانش دانشگاه افسری امام علی(ع). فصلنامه مدیریت نظامی، 16(1).
محمدی مقدم، یوسف؛ محبی، علی؛ محمدی مقدم ، یحیی و (1392). الگوی به‌کارگیری قابلیت‌های مدیریت دانش در دانش‌آفرینی و نوآوری‌های. فصلنامه آموزش در علوم انتظامی، 1(1)،  1- 23
مقیمی، سید محمد (1384). کارآفرینی در سازمان‌های دولتی. تهران. انتشارات فراندیش.
میرفخرالدینی، سیدحیدر؛ حاتمی‌نسب، سیدحسن؛ طالعی‌فر، رضا؛ کنجکا و ‌منفرد، امیررضا (1389). مدیریت دانش نوآوری دانش و عملکرد نوآوری در شرکت‌های کوچک و متوسط. چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، 2(9)، 103-118.
منوریان، عباس؛ شعبانی، اسماعیل و احمدی، حیدر (1393). کسب شایستگی‎های محوری در شرکت ایران‎خودرو از طریق اجزای مدیریت دانش: بررسی نقش میانجی فرایندهای مدیریت دانش. نشریه مدیریت فناوری اطلاعات، 6،(4)، 701-720.
یوسفی، احسان؛  جعفر صادق، فیضی و سلیمانی، محمد (1390). بررسی میزان تأثیر مدیریت دانش بر نوآوری (در میان مدیران و کارکنان شرکت‌های فناوری مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه ارومیه). ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 1(3)، 29-51.
 
Aktan, B. & Bulut, C. (2008). Financial performance impacts of corporate entrepreneurship in emerging markets: A case of Turkey. European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 12(8), 1530-2275.
Arvin, M., Akbari, M. & Moghimnejad, M. (2014). The study of various models of knowledge management. Kuwait Chapter of the Arabian Journal of Business and Management Review, 3(9), 347.
Beckman, T. J. (1999). The current state of knowledge management. Knowledge management handbook, 1(5), 1-1.
Boyett, I. (1996). The public sector entrepreneur-a definition. International Journal of Public Sector Management, 9(2), 36-51.
Carton, R., Hofer, C. & Meeks, M. (2000). The entrepreneur and entrepreneurship: Operational definitions of their role in society. Wirtschafts Politishe Blatter, 21(1), 46-53.
López-Nicolás, C. & Merono-Cerdán, Á. L. (2011). Strategic knowledge management, innovation and performance. International journal of information management, 31(6), 502-509.
Davenport, T. H. & Probst, G.J. (2002). Knowledge management case book: Siemens best practices: John Wiley & Sons, Inc.
Davenport, T.H., & Prusak, L. (1998). Working knowledge: How organizations manage what they know: Harvard Business Press.
Fry, F.L. (1993). Entrepreneurship: A planning approach: West Group.
Ginsburg, M., & Kambil, A. (1999). Annotate: A web-based knowledge management support system for document collections. Paper presented at the Systems Sciences, 1999. HICSS-32. Proceedings of the 32nd Annual Hawaii International Conference on.
Hadizadeh, J., & Bararnia, Z. (2014). Knowledge management as a novel approach in the potential promotion of human entrepreneurs. Kuwait Chapter of the Arabian Journal of Business and Management Review, 3(10A), 12.
Hicks, B.J., Culley, S. J., Allen, R. & Mullineux, G. (2002). A framework for the requirements of capturing, storing and reusing information and knowledge in engineering design. International journal of information management, 22(4), 263-280.
Hornsby, J. S., Naffziger, D. W., Kuratko, D. F., & Montagno, R. V. (1993). An interactive model of the corporate entrepreneurship process. Entrepreneurship: Theory and practice, 17(2), 29-38.
King, W.R. (2009). Knowledge management and organizational learning: Springer.
McElroy, M.W. (2003). The new knowledge management: Complexity, learning, and sustainable innovation. Routledge.
Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). The knowledge-creating company: How japanese companies create the dynamics of innovation: Oxford university press.
Prusak, L. (2009). Knowledge in organisations: Routledge.
Schollhammer, H. & Kuriloff, A.H. (1988). Entrepreneurship and small business management: RE Krieger.
Vesper, K.H. & Gartner, W.B. (1997). Measuring progress in entrepreneurship education. Journal of Business venturing, 12(5), 403-421.