با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 کارشناسی ارشد، گروه کارآفرینی، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران.

چکیده

هدف: انتقال دانش فرآیندی است که از آن به‌عنوان قلب مدیریت دانش یاد
می­‌شود چرا که کارکرد مؤثر آن در سازمان‌­ها موجب بازتولید دانش درزمینه‌های جدید و نوآوری خواهد گردید. این مفهوم در زمینه­‌های آموزشی، به‌ویژه دانشگاه­ها که مهد تولید دانش بوده و به‌عنوان چشمه­‌های انتقال دانش شناخته شده­اند؛ از شرایط منحصربه‌فردی برخوردار هست. بنابراین، هدف از انجام پژوهش حاضر ارائه مدل انتقال دانش در مراکز رشد دانشگاهی است.
روش­‌شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و از نظر روش پژوهش توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان جامعه علمی و دانشگاهی و همچنین متخصصان و مدیران در مرکز رشد دانشگاه جامع امام حسین (ع) بوده است. به این منظور، تعداد 28 نمونه به روش نمونه‌گیری غیراحتمالی انتخاب شد. جهت بررسی پایایی پرسشنامه محقق ساخته از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای اس. ­پی. ­اس. ­اس استفاده شد. برای تحلیل استنباطی از آزمون همبستگی اسپیرمن، آنوا، فریدمن برای رتبه­بندی و درنهایت رگرسیون برای شدت اثر استفاده شد.
یافته‌­ها: یافته‌­های پژوهش نشان می­دهد که رابطه متغیر انتقال دانش، دارای بیشترین تأثیرپذیری از متغیر تمایل به کسب دانش است.
بحث و نتیجه­‌گیری: نتایج این پژوهش نشان داد بر اساس مدل ارائه شده می‌توان عوامل تأثیرگذار را در سه دسته اصلی گیرنده دانش، فرستنده دانش و بازخور مشاهده نمود. همچنین نتایج آزمون فریدمن نشان می­دهد تمایل به کسب دانش از سوی گیرنده رتبه اول، وجود سازوکار بازخور رتبه دوم، ظرفیت جذب دانش در گیرنده دانش رتبه سوم، تمایل به اشتراک­گذاری دانش در فرستنده دانش و انتقال دانش مرتبط رتبه­های چهارم تا پنجم را به خود اختصاص داده‌اند.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating knowledge Transfer Model in Academic Growth Centers

نویسندگان [English]

  • mahdi farmani 1
  • Abolfazl Khosravi 2
  • navid shafiei 3
  • mohammad arabi 1
  • Mohamad Reza Mohamadkhani 4

1 . MSc, Department of Business Management, Farabi Campus University of Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Business management department, Faculty of Management & Accounting, Farabi Campus University of Tehran, Iran,

3 MSc, Department of Business management, Farabi Campus University of Tehran, Tehran, Tehran, Iran.

4 MSc, Department of Entrepreneurship, Iran University of Science & Technology, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study is to present a model of knowledge transfer in Academic Growth Centers.
Methodology: This research is applied in terms of purpose and it is descriptive-survey. The statistical population of the study includes all the professors of the growth Centre of Technician and Knowledge based Units of the Imam Hossein comprehensive University. For this purpose, 28 samples were selected as available sampling method. Cronbach's alpha coefficient was used to evaluate the reliability of the questionnaire. Data analysis was done using spss software. According to the normalization of the data, for the deductive analysis of spearman, spearman correlation test, freedman was used to rank and ultimately the regression for the effect of the effect.
Findings: The results of the research that the relationship between knowledge transfer variable has the greatest impact on knowledge acquisition variable.
Conclusion: Based on the proposed model, the influential factors can be observed in the three main categories of knowledge recipient, knowledge sender and feedback. The results of this study revealed that the tendency to acquire knowledge from the first rank recipient, the existence of a second ranking feedback mechanism, the capacity to absorb knowledge in the third rank knowledge recipient, the tendency to share knowledge in the knowledge transmitter and the related knowledge transfer of the fourth to fifth rank.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • Knowledge Transfer
  • Academic Growth Centers
اخوان، پیمان؛ سنجقی، محمدابراهیم و اجاقی، حامد (1391). بررسی روابط بین مدیریت نوآور، فرهنگ‌سازمانی و مدیریت دانش (مطالعه موردی در سازمان‌های صنعتی پژوهشی منتخب). راهبرد دفاعی، 10(38)، 199-175.
آذربخش، میثم؛ محمدمهدی، صمیمی و پیمان، نویدکیا (۱۳۹۶). بررسی ساختارهای سازمان‌های دانش‌محور مرتبط با استراتژی صریح‌سازی و شخصی‌سازی در مدیریت دانش. فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی، 3(18)، 25.
اعتصامی فرد، زهرا؛ اعتصامی فرد، الهام و ریواز، علی (۱۳۹۵). بررسی رابطه بین انتقال دانش ضمنی در سازمان و توانمندسازی کارکنان. کنفرانس بین‌المللی مدیریت و اقتصاد پویا ایران -مالزی، مالزی (دانشگاه USM)، مرکز توسعه آموزش‌های نوین ایران (متانا).
حسین­قلی­زاده، رضوان و ابراهیمی، سمیه (1394). شناسایی عوامل مؤثر بر انتقال دانش در بستر همکاری‌های دانشگاهی بین‌المللی: مطالعه موردی، آموزش عالی، 7(1)، 86-67.
رنگریز، حسن و شیدانی، سرور (1396). تأثیر سازوکار‌های انتقال دانش بر اجرای انتقال آن با میانجی توانایی مشارکت، در سازمان‌های آموزشی شهر تهران. مدیریت فرهنگ‌سازمانی، (3)15، 645-625.
سینایی، حسنعلی؛ فریسات، حمیده و نداف، مهدی (1397). بررسی عوامل مؤثر بر تسهیم دانش و تأثیر آن بر عملکرد فرد در صنعت مالی و بانکداری، مدیریت اجرایی، 9(18)، 168-143.
شامی زنجانی، مهدی و نوری، مژگان (1394). مدیریت دانش چابک: راهنمای عملی پیاده‌سازی، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
ضامنی، فرشیده و پذیرفته، زیبا (1396). مروری بر مدیریت دانش و مدل‌های قابل استفاده آن در سازمان‌های امروز. پژوهش‌هایجدیددرمدیریتوحسابداری، 2(28)، 177-159.
علامه، سید محسن و شیخ ابومسعودی، علی (1394). تأثیر سرمایه فکری با مدیریت دانش متوسط و سرمایه فرهنگی بر عملکرد سازمانی در شرکت گاز اصفهان، حسابداری مدیریت، 8(24)، 87-73.
کشاورزی، علی­حسین؛ صفری، سعید و حمیدی­راد، جواد (1394). بررسی تأثیر تسهیم دانش بر یادگیری، نوآوری و عملکرد سازمانی، چشم­انداز مدیریت دولتی، 22، 128-103.
هوشیار، وجیهه؛ لگزیان، محمد و بذرگری، مهسا (1393). شناسایی عوامل مؤثر بر فرآیند انتقال دانش در سازمان‌های شغل سیار. مدیریتفردا، 13(40)، 106- 91.
یزدان‌پور، اسماعیل (1388). دانشگاه اجتماعی (تولید و توزیع دانش در جوامع دانایی). چاپ اول، تهران: دفتر برنامه‌ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی.
Akhavan, P., Rahimi, A., & Mehralian, G. (2013). Developing a model for knowledge sharing in research centers. Vine.‏
Ali, A. A., Paris, L., & Gunasekaran, A. (2019). Key factors influencing knowledge sharing practices and its relationship with organizational performance within the oil and gas industry. Journal of Knowledge Management.‏
Al-Qatawneh, N. A. W., Al-Tarawneh, S. J., Al-Qatawneh, N. A. W., & Al-Adaileh, R. M. (2019). The Impact of Knowledge Management Processes on Operational Performance as Mediated by IT Agility. International Review of Management and Marketing, 9(1), 36.‏
Al-Zayyat, A. N., Al-Khaldi, F., Tadros, I., & Al-Edwan, G. (2010). The effect of knowledge management processes on project management. IBIMA Business Review.‏
Azmee, N. N., Kassim, N. A., Abdullah, C. Z. H., & Campus, P. P. (2017). Dimensions of Knowledge Management Maturity: Top Management Support and Leadership, People, and Information Technology. Dimensions, 7(2), 1-7.‏
Barcelo-Valenzuela Mario, Carrillo-Villafana Patricia Shihemy, Perez-Soltero Alonso, Sanchez-Schmitz Gerardo. (2016). A framework to acquire explicit knowledge stored on different versions of software. Information and Software Technology, 70 40–48.
Blome, C., Schoenherr, T., & Eckstein, D. (2014). The Impact of Knowledge Transfer and Complexity on Supply Chain Flexibility:A Knowledge-Based View. International Journalof Production Economics (Forthcoming), 147, 307-316.
Bodicherla, S., & Pamulapati, D. (2019). Knowledge Management Maturity Model for Agile Software Development.‏
Cabrera, A., Collins, W. C., & Salgado, J. F. (2006). Determinants of individual engagement in knowledge sharing. The International Journal of Human Resource Management, 17(2), 245-264.‏
Cabrera, E. F., & Cabrera, A. (2005). Fostering knowledge sharing through people management practices. The International Journal of Human Resource Management, 16(5), 720-735.
Cao, Y., & Xiang, Y. (2012). The impact of knowledge governance on knowledge sharing. Management Decision, 50(4), 591-610.‏
Carrasco-Hernández, A. J., & Jiménez-Jiménez, D. (2017). Knowledge management, flexibility and firm performance: The effects of family involvement. European Journal of Family Business.
Chen, J., Sun, P. Y., & McQueen, R. J. (2010). The impact of national cultures on structured knowledge transfer. Journal of Knowledge Management, 14(2), 228-242.
Chen, Z., Deng, S., Mamtimin, A., Chang, J., Liu, F., & Ma, L. (2017, July). Exploring Factors Influencing Knowledge Sharing of International Students at Chinese University. In International Conference on Cross-Cultural Design (pp. 521-530). Springer, Cham.‏
Claver-Cortes, E., Zaragoza-Saez, P., & Pertusa-Ortega, E. (2007). Organizational structure features supporting knowledge management processes. Journal of Knowledge Management, 11(4), 45-57.‏
Dettwiler, P., Fong, P. S., & Fung Lee, H. (2009). Acquisition, reuse and sharing of knowledge in property management firms. Facilities, 27(7/8), 291-314.
Donate, M. J., & de Pablo, J. D. S. (2015). The role of knowledge-oriented leadership in knowledge management practices and innovation. Journal of Business Research, 68(2), 360-370.‏
Evans Michael, M. (2012). Knowledge Sharing: An empirical study of the Role of trust and other social - cognitive factors in an organizational setting. A thesis submitted in conformity with the requirements for the degree of Doctor of Philosophy. Faculty of Information University of Toronto.
Fernandez, I., & Sabherwal, R. (2014). Knowledge management: Systems and processes. Routledge.‏
Fernandez, I. B. & Sabherwal, R. (2015). Knowledge management, systems and processes, M.E. Sharpe, Inc.
Goh, S. K., & Sandhu, M. S. (2014). The Influence of Trust on Knowledge Donating and Collecting: An Examination of Malaysian Universities. International Education Studies, 7(2), 125-136.‏
Haas, M. R., & Hansen, M. T. (2007). Different knowledge, different benefits: Toward a productivity perspective on knowledge sharing in organizations. Strategic management journal, 28(11), 1133-1153.‏
Hsiao, Y. C., Chen, C. J., & Chang, S. C. (2011). Knowledge management capacity and organizational performance: the social interaction view. International Journal of Manpower, 32(5/6), 645-660.‏
Khalil, O. E., & Shea, T. (2012). Knowledge sharing barriers and effectiveness at a higher education institution. International Journal of Knowledge Management (IJKM), 8(2), 43-64.
Kim, S., Suh, E., & Jun, Y. (2011). Building a Knowledge Brokering System using social network analysis: A case study of the Korean financial industry. Expert systems with Applications, 38(12), 14633-146.
Kremer, H., Villamor, I., & Aguinis, H. (2019). Innovation leadership: Best-practice recommendations for promoting employee creativity, voice, and knowledge sharing. Business Horizons, 62(1), 65-74.‏
Landry, R., Amara, N., & Ouimet, M. (2007). Determinants of knowledge transfer: evidence from Canadian university researchers in natural sciences and engineering. The Journal of Technology Transfer, 32(6), 561-592.
Li, J. H., Chang, X. R., Lin, L., & Ma, L. Y. (2014). Meta-analytic comparison on the influencing factors of knowledge transfer in different cultural contexts. Journal of Knowledge Management, 18(2), 278-306.
Linder, D. (2011). Towards a Research Agenda. Academy of knowledge strategy /Entrepreneurship Interface SIG January, 7(5).
Lindner, F., & Wald, A. (2011). Success factors of knowledge management in temporary organizations. International Journal of project management, 29(7), 877-888.‏
Liyanage, C., Elhag, T., Ballal, T., & Li, Q. (2009). Knowledge communication and translation–a knowledge transfer model. Journal of Knowledge Management, 13(3), 118-131.
Malik, M. S., & Kanwal, M. (2018). Impacts of organizational knowledge sharing practices on employees’ job satisfaction. Journal of Workplace Learning.‏
McInerney, M. (2010). Tacit knowledge transfer with patent law: Exploring clean technology transfers. Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J, 21, 449.
Navimipour, N. J., & Soltani, Z. (2016). The impact of cost, technology acceptance and employees' satisfaction on the effectiveness of the electronic customer relationship management systems. Computers in Human Behavior, 55, 1052-1066.‏
Oyemomi, O., Liu, S., Neaga, I., & Alkhuraiji, A. (2016). How knowledge sharing and business process contribute to organizational performance: Using the fsQCA approach. Journal of Business Research, 69(11), 5222-5227.‏
Oyemomi, O., Liu, S., Neaga, I., Chen, H., & Nakpodia, F. (2019). How cultural impact on knowledge sharing contributes to organizational performance: Using the fsQCA approach. Journal of Business Research, 94, 313-319.‏
Park, J., & Gabbard, J. L. (2018). Factors that affect scientists' knowledge sharing behavior in health and life sciences research communities: differences between explicit and implicit knowledge. Computers in Human Behavior, 78, 326-335.‏
Pham, Q. T., & Huynh, M. C. (2017, October). Impact factor on learning achievement and knowledge transfer of students through e-learning system at Bach Khoa University, Vietnam. In Computing Networking and Informatics (ICCNI), 2017 International Conference on (pp. 1-6). IEEE.‏
Salehi, M., Moradkhannejad, R., & Safari, K. (2012). How knowledge management is affected by organizational structure. The learning organization, 19(6), 518-528.‏
Sampane, Sanita. (2010), Knowledge Transfer from Latvian Universities to Businesses,. Master Thesis in Innovation, Knowledge and Entrepreneurial Dynamics. Aalborg University.
Santoro, G., Vrontis, D., Thrassou, A., & Dezi, L. (2018). The Internet of Things: Building a knowledge management system for open innovation and knowledge management capacity. Technological Forecasting and Social Change, 136, 347-354.‏
Schroeder, A., Pauleen, D., & Huff, S. (2012). KM governance: the mechanisms for guiding and controlling KM programs. Journal of Knowledge Management, 16(1), 3-21.‏
Singh, S. K., Gupta, S., Busso, D., & Kamboj, S. (2019). Top management knowledge value, knowledge sharing practices, open innovation and organizational performance. Journal of Business Research.‏
Sung, T. K., & Gibson, D. V. (2015). Knowledge and technology transfer: levels and key factors.
Szulanski, G., & Cappetta, R. (2003). Stickiness: Conceptualizing, measuring, and predicting difficulties in the transfer of knowledge within organizations. The Blackwell Handbook of Organizational Learning and Knowledge Management. Malden, MA & Oxford: Blackwell, 513-534.
Tohidi, H., & Jabbari, M. (2012). Presenting Structural Equation Model for Measuring Organizational Learning Capability. Procedia Technology, 1, 586 – 590.
Wang, C. C., & Wu, A. (2016). Geographical FDI knowledge spillover and innovation of indigenous firms in China. International business review, 25(4), 895-906.‏
Wang, S., & Noe, R. A. (2010). Knowledge sharing: A review and directions for future research. Human resource management review, 20(2), 115-131.‏
Wang, Z., & Wang, N. (2012). Knowledge sharing, innovation and firm performance. Expert systems with applications, 39(10), 8899-8908.‏
Zareie, B., & Navimipour, N. J. (2016). The impact of electronic environmental knowledge on the environmental behaviors of people. Computers in Human Behavior, 59, 1-8.‏
Zheng, T. (2017). A literature review on knowledge sharing. Open Journal of Social Sciences, 5(3), 51-58.‏
Zimmermann, A., Oshri, I., Lioliou, E., & Gerbasi, A. (2018). Sourcing in or out: Implications for social capital and knowledge sharing. The Journal of Strategic Information Systems, 27(1), 82-100.‏