با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزکوه، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد، گروه مترجمی زبان انگلیسی، دانشگاه بینالمللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران.

چکیده

هدف: حرکت جریان جهانی‌شدن و شدت گرفتن رقابت در سطح بین‌الملل سبب می‌شود که شرکت‌های تولیدکننده بیش از بیش به دنبال انتقال فناوری موفق به شرکت‌های خود باشند. ازاین‌رو، هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل دانشی مؤثر بر طراحی و جذب فناوری در مراکز دانش‌بنیان و صنایع تولیدی و بررسی رابطه مدیریت دانش با انتقال موفق فناوری است.
روش‌شناسی: روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. به‌منظور بررسی نتایج از یک نمونه 148 نفر از شرکت‌های دانش‌بنیان شهر تهران استفاده و داده‌های پژوهش از طریق پرسشنامه گردآوری شد. برای روایی‌سنجی از روایی‌سازه و تحلیل عاملی تأییدی و برای پایایی‌سنجی از آلفای کرونباخ استفاده شد. جهت بررسی روابط بین متغیرهای پژوهش و بررسی فرضیات از مدل‌سازی معادلات ساختاری (رویکرد حداقل مربعات جزئی) به کمک نرم‌افزار اس.پی.اس.اس و آموس شده است.
یافته‌ها: نتایج این مطالعه نشان داد که رابطه مثبت و معنی‌داری بین مدیریت دانش و انتقال موفق فناوری وجود دارد. همچنین مدیریت دانش از طریق توانمندی دانشی به‌عنوان یک تغییر میانجی‌گر، اثر غیرمستقیم بر انتقال اثربخش فناوری دارد.
بحث و نتیجه‌گیری: براساس یافته‌های پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که مدیریت دانش علاوه‌بر اثر مستقیم، اثر غیرمستقیم بر انتقال مؤثر فناوری نیز دارد. بنابراین، به شرکت‌های دانش‌بنیان استان تهران پیشنهاد می‌شود که سیاست‌های تسهیل‌کننده و حمایت‌کننده بهره ببرند و روابط قوی با صنایع و دیگر مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌ها برقرار نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Knowledge Management and Effective Technology Transfer (Case Study: Knowledge-Based Centers and Manufacturing Industries of Tehran)

نویسندگان [English]

  • Vadood Javan Amani 1
  • Hamid Akbari 2

1 Department of Business AdmiAssistant Professor, Department of Business Administration, Firuzkooh Branch, Islamic Azad University, Tehran. Iran.

2 MSc, Department of Translation Studies English, Imam Reza International University, Mashhad, Iran.

چکیده [English]

Purpose: The present study was conducted to determine the relationship between organizational learning and transformational leadership and job performance of librarians of public universities in Isfahan.
Methodology: This research was descriptive and correlational. The statistical population of the study included all librarians of public universities in Isfahan in 1396, whose number was 139 and through stratified random sampling, 111 people were selected as a sample. In this study, Gomez et al. (2005) organizational learning questionnaire, multiple leadership based on Bass and Olivier theory (1995) and Patterson (1990) job performance questionnaire were used to collect data. Cronbach's alpha coefficient, which was 0.930 in the Organizational Learning Questionnaire, 0.955 in the Transformational Leadership Questionnaire, and 0.856 in the Patterson Job Performance Questionnaire, was used to assess the reliability of the questionnaires. Pearson correlation coefficient and regression tests were used for inferential analysis of data.
Findings: Based on the findings, there is a significant relationship between organizational learning and transformational leadership and job performance of librarians of public universities in Isfahan.
Conclusion: Managers, staff, and librarians need to improve their attitudes and perspectives on organizational learning and transformational leadership, and improve their performance and that of the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • Technology Transfer
  • Knowledge-based Centers
  • Innovation
آقاجانی، حسنعلی و خاکزاد رستمی، شیوا (1394). رابطه بین قابلیت‌های مدیریت دانش و انتقال فناوری در سازمان‌های صنعتی، سومین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب‌وکارهای دانش‌بنیان، بابلسر.
بهبودی، داوود و امیری، بهزاد (1389). رابطه بلندمدت اقتصاد دانش‌بنیان و رشد اقتصادی در ایران. سیاست علم و فناوری، 2(4)، 33-23.
درخشان، مسعود و تکلیف، عاطفه (1394). انتقال و توسعه فناوری در بخش بالادستی صنعت نفت ایران: ملاحظاتی در مفاهیم، الزامات، چالش‌ها و راهکارها. اقتصاد انرژی ایران (اقتصاد محیط‌زیست و انرژی)، 4(14)، 33-88.
جعفری، مصطفی؛ اخوان، پیمان و رفیعی، عباس (1395). بررسی رابطه بین مدیریت دانش و انتقال اثربخش فناوری (مطالعه موردی: مراکز دانش‌بنیان و صنایع تولیدی استان اصفهان). نوآوری و ارزش‌آفرینی، 5(9)، 122-113.
مخلصی، ایمان و ترابی، مصطفی (1390). عوامل مؤثر بر انتشار و گسترش فناوری مدیریت دانش مبتنی بر وب (مطالعه موردی: شرکت مشانیر). رشد فناوری، 7(26)، 62-54.
معتمد، جعفر؛ امیرحسینی، شاپور، ایروان منش، بهرام و حیدری، حامد (1393). نقش اقدامات مدیریت دانش در توسعه عملکرد نوآورانه سازمان. مطالعات منابع انسانی، 4(2) 12، 144-125.     
Bishop, K & D'Este, P., & Neely, A. (2011). Gaining from interactions with universities: Multiple methods for nurturing absorptive capacity. Research Policy, 40(1), 30-40.
Caldera, A., & Debande, O. (2010). Performance of Spanish universities in technology transfer: An empirical analysis. Research Policy, 39(9), 1160-1173.
Dias, A., & Geciane, P. (2018). Technology transfer management in the context of a developing country: evidence from Brazilian universities. Knowledge Management Research & Practice. 16(4), 1-12.
 Dorevitch, B., Buck, K., Fuller-Tyszkiewicz, M., Phillips, L., & Krug, I. (2020). Maladaptive Perfectionism and Depression: Testing the Mediating Role of Self-Esteem and Internalized Shame in an Australian Domestic and Asian International University Sample. Frontiers in psychology, 11, 1272.
Fong, P., & Choi, S. (2009). The processes of knowledge management in professional services firms in the construction industry: A critical assessment of both theory and practice. J. Knowledge Management, 13(2), 110-126.
Guan, J., Mok, C., Yam, R., Chin, K.S., & Pun, K.F. (2006). Technology transfer and innovation performance: Evidence from Chinese firms. Technological Forecasting and Social Change- technol forecast soc change, 73(6), 666-678.
Jonker, M., Romijn, H., & Szirmai, A. (2006). Technological effort, technological capabilities and economic performance: A case study of the paper manufacturing sector in West Java. Technovation, 26(1), 121-134.
Kim, L. (2003). Technology Transfer & Intellectual Property Rights. The Journal of Technology Transfer, 38(2), 651-674.
Kirkpatrick, K. & Locke, S. (1991). Leadership: Do Traits Matter? Executive Management Journal, 5(2), 48-60.
Leischnig, A., Geigenmueller, A., & Lohmann, S. (2014). On the role of alliance management capability, organizational compatibility, and interaction quality in inter-organizational technology transfer. Journal of Business Research, 67(6), 1049-1057.
 Li-ching, H., McAvoy, P., Hess, D., Gibbs, B. (2014). Teaching and learning about controversial issues and topics in the social studies. The Wiley handbook of social studies research, 319-335. Osabutey, E.L., & Jin, Z. (2016). Factors influencing technology and knowledge transfer: configurational recipes for Sub-Saharan Africa. Journal of Business Research, 69(11), 5390-5395.
Reisman, A. (2005). Transfer of technologies: a cross-disciplinary taxonomy. Omega, 33(3), 189-202.
Sanchez-Franco, MJ. (2009). The Moderating Effects of Involvement on the Relationships between Satisfaction, Trust and Commitment in e-Banking. Journal of Interactive Marketing, 23(3), 247-258.
Santoro, M.D., Bierly, P.E. (2006). Facilitators of knowledge transfer in university-industry collaborations: A knowledge-based perspective. IEEE Transactions on Engineering Management, 53(4), 495-507.
Stock, G,N., & Tatikonda, M,V (2000). A Typology of Project-Level Technology Transfer Process. Journal of Operations Management, 18(6), 719-737.
Vinzi, E.V., Chin, W.W., Henseler, J., Wang, H. (2010). Handbook of Partial Least Quares, Springer, Germany, Berlin.
Wang, Y., & Zheng, J. (2010). Knowledge management performance evaluation based on triangular fuzzy number. Procedia Engineering, 7, 38-45.
Wu, W. (2012). Segmenting critical factors for successful knowledge management implementation using the fuzzy DEMATEL method. Applied Soft Computing, 12(1), 527-535.