با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه علم اطلاعات ودانش‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی ، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

3 کارشناسی ارشد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

چکیده

هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش منابع موجود در آرشیو شبکه مستند سیما در هدایت مدیریت دانش و تسهیم سرمایه­های فکری است.
روش‌شناسی: این پژوهش پیمایشی- توصیفی است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کارکنان شاغل در آرشیو شبکه مستند سیما به تعداد 20 نفر است. برای جمع­آوری داده‌ها از روش­های کتابخانه­ای و میدانی استفاده شده است. ابزارهای جمع­آوری اطلاعات نیز پرسشنامه ارزیابی سرمایه فکری بونیتس و پرسشنامه محقق ساخته مدیریت دانش بود.
یافته‌ها: به‌طور کلی بافته‌ها نشان داد، میان مدیریت دانش و سرمایه فکری در آرشیو شبکه مستند سیما رابطه مثبت و معناداری وجود دارد به‌گونه‌ای که در سایر زیرمجموعه‌های مدیریت دانش نیز با سرمایه فکری رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
بحث و نتیجه‌گیری: طبق نتایج به دست آمده بین خلق دانش و سرمایه­های فکری در میان کارکنان شاغل در آرشیو شبکه مستند سیما رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین بین سازمان‌دهی دانش و سرمایه­های فکری (انسانی، ساختاری و رابطه­ای) نیز رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بین تسهیم دانش و سرمایه­های فکری در میان کارکنان شاغل در آرشیو شبکه مستند سیما رابطه مثبت و معناداری وجود دارد که میزان همبستگی خوب میزان معناداری 0 بوده که از مقدار 05/0 بیشتر بوده و بین به‌کارگیری دانش و سرمایه­های فکری (انسانی، ساختاری و رابطه­ای) براساس میزان همبستگی و مقدار معناداری آن رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. در نتیجه رابطه مثبت و معناداری بین منابع موجود در آرشیو شبکه مستند سیما و مدیریت دانش و تسهیم سرمایه‌های فکری نیز وجود دارد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Study of Resources Role in the Archive of Sima Documentary Channel, in Guiding Knowledge Management and Sharing Intellectual Capital

نویسندگان [English]

  • saeed ghaffari 1
  • Farzaneh Dehghahk 2
  • Vahid Gharebaghloo 3

1 Associate Professor, Department of Knowledge and Information Sciences, Payame Noor University. Tehran, Iran.

2 MSc, Department of Knowledge and Information Sciences, Payame Noor University. Tehran, Iran.

3 MSc, Department of Knowledge and Information Sciences, University of Shahed, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Purpose: The main purpose of this study is to investigate the role of resources in the archives of the Sima Documentary channel in guiding knowledge management and sharing of intellectual capital.
Methodology: The research method in this research is survey-descriptive. The statistical population of the present study is all employees working in the archives of the Sima Documentary channel for 20 people. In this research, boentis Intellectual Capital Assessment Questionnaire and the Knowledge Management Research Questionnaire were used as data collection tools.
Findings: Generally, there is a positive and significant relationship between knowledge management and intellectual capital in the archive of Sima Documentary Channel. In addition, in other subdivisions of knowledge management, there is a positive and significant relationship with intellectual capital.
Conclusion: According to the results, there is a positive and significant relationship between knowledge and intellectual capital among people working in the archives of the Sima Documentary channel. There is also a positive and significant relationship between knowledge organization and intellectual capital (human, structural and relational), which is more than 0.05 and there is a coefficient of correlation between the use of knowledge and resources available in the archives of the Sima Documentary channel and knowledge management and the sharing of intellectual capital

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • Intellectual Capital
  • Archive
  • Sima Documentary Channel
اکرامی، محمود و نعیمی مجد، آرزو (1392). توسعه مدیریت دانش بر پایه فرهنگ سازمانی. نوآوری‌های مدیریت آموزشی، 8(3)، 18-32.
چوپانی، حیدر؛ زارع خلیلی، مجتبی؛ قاسمی، عقیل و غلام­زاده، حجت (1391). بررسی رابطه بین سرمایه فکری با نوآوری سازمانی (مطالعه موردی: شرکت سهامی بیمه توسعه). فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 2(1)، 222-238.
الحسینی، مشهور و محسن انواری‌نیا (۱۳۹۸). بررسی تأثیر سرمایه فکری بر مدیریت دانش (مورد مطالعه: شعب بانک مسکن استان خراسان جنوبی)، دومین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت و حسابداری، تهران-دانشگاه شهید بهشتی -دانشکده مدیریت و حسابداری، دبیرخانه دائمی کنفرانس.
رحیمی ریگی، قاسم؛ مصطفایی، قدرت؛ کریمی، حمید و شیخ محمدی، امیر (1395). تأثیر اجزای سرمایه فکری بر کارایی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادر تهران با استفاده از مدل تحلیلی پوششی داده‌ها (DEA). دانش حسابرسی، 16(63)،  149-166.
سلامی کناری، محمد؛ نبی‌پورافروزی، مهدی و خوشخوامیری، صفیه (۱۳۹۸). مروری برمدیریت دانش و سرمایه فکری- چشم انداز تئوری راهبردهای منابع انسانی، پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار، تهران، دبیرخانه دائمی کنفرانس.
شجاعی‌فرد، علی و مختار، الگامه (۱۳۹۸). بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی، سرمایه فکری و مدیریت دانش بر عملکرد مالی (مورد مطالعه کارکنان شعب بانک صادرات استان کهگیلویه و بویراحمد)، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، بانکداری و اقتصاد در افق ایران 1404، مشهد، دانش بنیان‌داده پرداز آرین.
شرفی، محمدجواد و وحید قلی‌پور (۱۳۹۸). بررسی اثر تعاملی دارایی های سرمایه فکری و شیوه های مدیریت دانش در خلق ارزش سازمانی، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، تجارت جهانی، اقتصاد، دارایی و علوم اجتماعی، تهران، شرکت همایش آروین البرز.
صفری، علی؛ مشرف جوادی، محمدحسین و میرزایی‌فر، مرضیه (1396). تأثیر سرمایه فکریبر عملکرد سازمانی: نقش میانجی‌گری چابکی سازمانی و مزیت رقابتی. پژوهشنامه مدیریت اجرایی، 9(17)، 149=169.
عرفانی، علیرضا (۱۳۹۸). پژوهشی پیرامون تأثیر مدیریت سرمایه فکری بر تصمیم‌گیری استراتژیک مدیران سازمان‌های صنعتی، کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه پایدار، تهران، دبیرخانه دائمی کنفرانس.
علیقلی، منصوره؛ بازاییریا، قاسمعلی و عسگری ماسوله، سعید (1390). نقش مدیریت دانش و سرمایه‌های فکری در کسب مزیت رقابتی. فصلنامه مدیریت کسب و کار، 9(2)،25-48.
محمدزاده، زیبا و صباغی، نسترن (۱۳۹۸). بررسی رابطه فرآیند مدیریت دانش با ابعاد سرمایه فکری و چابکی سازمان در مراکز آموزش عالی شهرستان ممسنی، پنجمین همایش بین المللی مدیریت، روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار، تهران، مرکز راهکارهای دست‌یابی به توسعه پایدار.
مختارپور، رضا؛ کریمى، معصومه (1386). تأملى بر نقش و جایگاه وب جهانگستر در تسهیل شیوه­های دسترسى به مواد آرشیوى با تکیه بر فرآیند رقمی­سازى متن و تصویر. نما (مجلة الکترونیکى پژوهشگاه اطلاعات و مدارک ایران).
مهرآرا، اسدالله و سهیلا نیکخواه (۱۳۹۸). بررسی وضعیت سرمایه فکری در شرکتهای کوچک و متوسط شهرستان کرمان مبتنی بر اقتصاد دانش‌محور، ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار، تهران، دبیرخانه دائمی کنفرانس.
مؤمن، ابوالفتح (1385). ساماندهى اسناد در آرشیو. ماهنامة زمانه، 5(7)، 76 -82.
Abdullah, D., & Sofian, S. (2012). The Relationship Between Intellectual Capital and Corporate Performance, Procedia–Social and Behavioral Sciences. Volume, 40(2012), 292-298.
Bontis, N. (2001). Assessing knowledge assets: a review of the models used to measure intellectual capital. International journal of management reviews3(1), 41-60.
Gilliland-Swetland, A.J., Eppard, P., Gilliland-Swetland, A. J., & Eppard, P. B. (2000). Preserving the authenticity of contingent digital objects: the InterPARES project.
Choo, C. W., & Bontis, N. (Eds.). (2002). The strategic management of intellectual capital and organizational knowledge. Oxford university press.
Delgado, M. (2011). The role of intellectual capital assets on the radicalness of innovation: direct and moderating effects. UAM-Accenture working papers, 5, 1-27.
Kamukama, N., Ahiauzu, A., & Ntayi, J. M. (2011). Competitive advantage: mediator of intellectual capital and performance. Journal of intellectual capital.
Maditinos, D., Sevic, Z., & Tsairidis, C. (2010). Intellectual capital and business performance: an empirical study for the Greek listed companies.
Ramezan, M. (2011). Intellectual capital and organizational organic structure in knowledge society: How are these concepts related?. International Journal of Information Management, 31(1), 88-95.
Roberts, D. (1994). Defining electronic records, documents and data. Archives and manuscripts, 22(1), 14-26.
Snell, S. A., & Dean Jr, J. W. (1992). Integrated manufacturing and human resource management: A human capital perspective. Academy of Management journal, 35(3), 467-504.
Tseng, C. Y., & James Goo, Y. J. (2005). Intellectual capital and corporate value in an emerging economy: empirical study of Taiwanese manufacturers. R&d Management, 35(2), 187-201.