با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه پیام‌ نور، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه علوم‌تربیتی، دانشگاه پیام ‌نور، تهران، ایران.

3 کارشناسی‌ارشد،گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه پیام ‌نور، تهران، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: این پژوهش باهدف رابطه بین شایستگی دیجیتالی معلمان شهر سنندج و عوامل فردی و زمینه‌ای صورت پذیرفته است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع همبستگی است و با روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل معلمان شهر سنندج برابر با 5985 بوده و حجم نمونه در این پژوهش برابر با 342 برآورد شده است، شیوه نمونه‌گیری در این پژوهش نمونه‌گیری در دسترس می‌باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌های پژوهش از مدلسازی معادلات ساختاری در نرم‌افزار لیزرل استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که عوامل فردی و عوامل زمینه‌ای بر شایستگی دیجیتال معلمان تأثیر مثبت و معنی‌داری دارند. با این اوصاف که تأثیر عوامل فردی بیشتر از عوامل زمینه‌ای می‌باشد. همچنین، مؤلفه‌های عوامل فردی و مؤلفه‌های عوامل زمینه‌ای بر شایستگی دیجیتال معلمان تأثیر مثبت و معنی‌داری دارند.
نتایج: بنابراین از آنجا که سواد دیجیتالی به عنوان مهارت‌های ساده فناوری اطلاعات و ارتباطات، مانند توانایی خواندن، نوشتن و محاسبه و مهارت‌های پیشرفته‌تر است می‌تواند استفاده خلاقانه و انتقادی از ابزارها و رسانه‌های دیجیتال را ممکن کند. بر این اساس عناصر مهارت‌‌های فنی، مانند سواد و مهارت‌های ابزاری یک‌پایه را تشکیل می ‌دهند، بنابراین گسترش سریع رویکرد شایستگی محور و به‌کارگیری آن در برنامه‌های توسعه کارکنان، بیش از هر چیز، معلول مزایا و فواید بسیاری است که در این رویکرد نهفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between digital competence and individual and contextual factors: a Study of teachers of Sanandaj

نویسندگان [English]

  • Faramarz Soheili 1
  • Sozan Arezi 2
  • Rezgar Mohamadi 3

1 Associate Professor, Department of Knowledge and Information Science, Payame Noor University, Tehran, Iran

2 Asistant Professor, Department of Educationl Science, Payame Noor University, Tehran, Iran.

3 MSc, Department of Information Technology, Payame Noor University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Background & Objective: This study was conducted to investigate the relationship between digital competence of teachers in Sanandaj and individual and contextual factors.
Methodology: The present study is correlational and has been done by survey method. The statistical population of this study includes teachers in Sanandaj is equal to 5985 and the sample size in this research is estimated to be 342, the sampling method is available in this research. The data analysis tools of this research
Findings: The findings showed that there is a positive and significant relationship between teachers 'digital competence and individual factors, so that the more the teachers' digital competence increases, the better their individual factors will be and vice versa. There is a positive and significant relationship between teachers 'digital competencies and underlying factors, so that the more teachers' digital competencies increase, the better their underlying factors will be, and vice versa. Digital competence (digital literacy (skills, concepts, approaches, attitudes, etc.), digital use (professional / disciplinary applications), digital transmission (innovation / creativity)), individual factors (professional interaction, selection, training and learning), Underlying factors (assessment, empowerment of learners, facilitating learners' learning) are in a good condition among in-service teachers and have been reported above average.
Conclosion: Because digital literacy is as simple as ICT skills, such as the ability to read, write, and calculate, and more advanced skills, it can enable the creative and critical use of digital tools and media. Accordingly, the elements of technical skills, such as literacy and instrumental skills, form the basis, so the rapid development of the competency-based approach and its application in staff development programs, more than anything else, is due to the many benefits and advantages in this The approach lies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital Competence
  • Information Literacy
  • Digital literacy
  • Media Literacy
  • Kurdistan province
Aftabi, P. (2019). Designing Content, Pedagogical and Technology Knowledge Model for First High School Experiential Science Teachers in Kurdistan Province. Research in Teaching, 7(2), 161-188. (In Persian)
Almerich, A., Al-Sharhan, S., & Al-Sharhan, H. (2016). A new instructional competency model: towards an effective e-learning system and environment. International Journal of Information Technology & Computer Science, 5, 94-103.
Altountas, K., & Gock, P., (2020). What knowledge is of mostworth: Teacher knowledge for 21st century learning. Journal of Digital Learning in Teacher Education, 29(4), 127-140.
Çebi, A., & Reisoğlu, İ. (2020). Digital Competence: A Study from the Perspective of Pre-service Teachers in Turkey. Journal of New Approaches in Educational Research (NAER Journal), 9(2), 294-308.
Engen, B. K. (2019). Comprendiendo los aspectos culturales y sociales de las competencias digitales docentes. Comunicar: Revista Científica de Comunicación Educación, 27(61), 9-19.
Falck, O., Heimisch, A., & Wiederhold, S. (2016). Returns to ICT skills.
Ferrari, A. (2012). Digital competence in practice: An analysis of frameworks. Sevilla: JRC IPTS.
Hatlevik, O. E., Guðmundsdóttir, G. B., & Loi, M. (2015). Digital diversity among upper secondary students: A multilevel analysis of the relationship between cultural capital, self-efficacy, strategic use of information and digital competence. Computers & Education, 81, 345-353.
Hoseini, S., Mahdiuon, R., Ghasemzadeh Alishahi, A. (2020). The role of Digital Literacy and Core Competencies of teachers on their Job Performance. Sciences and Techniques of Information Management, 6(2), 17-42. (In Persian)
Ilomäki, L., Paavola, S., Lakkala, M., & Kantosalo, A. (2016). Digital competence–an emergent boundary concept for policy and educational research. Education and Information Technologies, 21(3), 655-679.
Johnson, D., & Mielke, N. (2013). Rubric for effective teacher technology use (organized by the four domains of Danielson’s framework for teaching). https://www.ascd.org/ASCD/pdf/journals/ed_lead/el201303_johnson_rubric.pdf. Accessed 18/11/2019.
Kelentrić, M., Helland, K., & Arstorp, A. T. (2017). Professional digital competence framework for teachers. The Norwegian Centre for ICT in education, 1-74.
Krumsvik, R. J. (2014). Teacher educators' digital competence. Scandinavian Journal of Educational Research, 58(3), 269-280.
Lucas, M., Bem-Haja, P., Siddiq, F., Moreira, A., & Redecker, C. (2021). The relation between in-service teachers' digital competence and personal and contextual factors: What matters most?. Computers & Education, 160, 104052.
Lund, A., Furberg, A., Bakken, J., & Engelien, K. L. (2014). What does professional digital competence mean in teacher education?.Nordic journal of digital literacy, 9(04), 280-298.
Martin, A. (2009). “A European framework for digital literacy”. Nordic Journal of Digital Literacy, 2, 151–160.
Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge. Teachers college record, 108(6), 1017-1054..
Moreno, D., Palacios, A., Barreras, Á., & Pascual, V. (2020). An assessment of the impact of teachers’ digital competence on the quality of videos developed for the flipped math classroom. Mathematics, 8(2), 148.
Reisoğlu, İ., & Çebi, A. (2020). How can the digital competences of pre-service teachers be developed? Examining a case study through the lens of DigComp and DigCompEdu. Computers & Education, 156, 103940.
Sánchez, S. P., Belmonte, J. L., Cruz, M. F., & Antonio, J. (2020). Análisis correlacional de los factores incidentes en el nivel de competencia digital del profesorado. Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 23(1).
Sánchez-Prieto, J., Trujillo-Torres, J. M., Gómez-García, M., & Gómez-García, G. (2021). Incident Factors in the Sustainable Development of Digital Teaching Competence in Dual Vocational Education and Training Teachers. European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education, 11(3), 758-769.
Scherer, R., Tondeur, J., & Siddiq, F. (2017). On the quest for validity: Testing the factor structure and measurement invariance of the technology-dimensions in the Technological, Pedagogical, and Content Knowledge (TPACK) model. Computers & Education, 112, 1-17.
Tahmasebizadeh, Z., Rahimidoost, G., Khalifeh, G. (2020). constructing and validating a technological competencies scale for primary teachers. Journal of Educational Scinces, 27(1), 241-262. doi: 10.22055/edus.2020.32835.3003
Tondeur, J., Aesaert, K., Pynoo, B., van Braak, J., Fraeyman, N., & Erstad, O. (2017). Developing a validated instrument to measure preservice teachers’ ICT competencies: Meeting the demands of the 21st century. British Journal of Educational Technology, 48(2), 462-472.
Top, E., Baser, D., Akkus, R., Akayoglu, S., & Gurer, M. D. (2021). Secondary school teachers’ preferences in the process of individual technology mentoring. Computers & Education, 160, 104030.
Tuiner, M. (1998). The professional competence of teachers: Which qualities, attitudes, skills and knowledge contribute to a teacher’s effectiveness. International Journal of Humanities and Social Science, 1(21), 66-78.
Tusiime, W. E., Johannesen, M., & Gudmundsdottir, G. B. (2019). The dilemma of teaching with digital technologies in developing countries: Experiences of art and design teacher educators in Uganda. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE), 3(2), 55-71.
Walters, L. M., & von Gillern, S. (2018). We Learn in the Form of Stories: How Digital Storytelling Supports Critical Digital Literacy for Pre-Service Teachers. International Journal of Digital Literacy and Digital Competence (IJDLDC), 9(3), 12-26.
Zhang, Y. (2021). Influence of Teacher-Student Matching on Knowledge Innovation of College Students. International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), 16(1), 262-274.