برندسازی معماری ساختمان و تجهیزات کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی پزشکی ایران و تأثیر آن در برندسازی (مطالعه کیفی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارگروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران

2 مدیر اطلاع‌رسانی پزشکی و شبکه پژوهش دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر- خیابان سلمان فارسی- دانشگاه علوم پزشکی- کتابخانه مرکزی تلفن

3 استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)؛ تهران؛ ایران

چکیده

هدف: هدف اصلی این پژوهش شناسایی مؤلفه‌های تأثیرگذار برندسازی معماری و ساختمان و تجهیزات کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی پزشکی ایران می‌باشد.
روش‌شناسی تحقیق: این پژوهش کاربردی، با روش تحلیل محتوای کیفی انجام شد. داده‌ها از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته با نمونه‌های هدفمند شامل 14 نفر از مدیران کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی پزشکی ایران جمع‌آوری گردید.
یافته‌ها: بر اساس یافته‌های پژوهش، 3 مؤلفه ( طراحی کاربر مدار محیطی، طراحی کاربرمدار سالنهای کتابخانه و تجهیزات ) و 11 کد نهایی در ارتباط با برندسازی کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی پزشکی با تمرکز بر معماری ساختمان و تجهیزات شناسایی شد.
بحث و نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان داد که معماری کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران، توجه به کاربرمدار و کاربرپسند بودن ظاهر و مکان ساختمان، تجهیزات و امکانات رفاهی کتابخانه از جمله موارد کلیدی هستند که توجه به آنها نقش مؤثری در برندسازی کتابخانه‌ها ایفاء می‌کنند و بکارگیری و رعایت این اصول سبب می‌شود که دیدگاه کاربران نسبت به کتابخانه تغییر کرده و ادراک قوی‌تری از کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران پیدا کنند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Architectural branding of buildings and equipment of libraries and medical information centers in Iran and its effect on branding (qualitative study)

نویسندگان [English]

  • Abdolrasoul Khosravi 1
  • zahra safaei 2
  • Reza Rajabali biglo 3
1 Asistant Professor of Department of Knowledge and information science, Bushehr University of Medical science, Bushehr, Iran
2 PhD
3 Assistant
چکیده [English]

Purpose: The main purpose of this research is to identify the influential components of architectural and building branding and equipment of libraries and medical information centers in Iran.
Research methodology: This applied research was conducted with the qualitative content analysis method. Data were collected through semi-structured interviews with targeted samples including 14 managers of libraries and medical information centers in Iran.
Findings: Based on the findings of the research, 3 components (environmental user-oriented design, user-oriented design of library halls and equipment) and 11 final codes were identified in connection with the branding of libraries and medical information centers with a focus on building architecture and equipment.
Discussion and conclusion: The results of the research showed that the architecture of libraries and information centers of Iranian universities of medical sciences, paying attention to the user-oriented and user-friendly appearance and location of the building, the equipment and amenities of the library are among the key issues that pay attention to them and play an effective role in the branding of libraries. and the application and observance of these principles will change the users' view of the library and give them a stronger understanding of the libraries and information centers of Iran's universities of medical sciences, therefore, the managers of the libraries and information centers should take necessary measures in order to brand and dynamism of the library under their management. regarding the library building based on the results of this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brandering
  • Architecture
  • Building
  • Academic libraries