با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 کارشناس ارشد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

3 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

هدف پژوهش:پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان درک و انتظارات کاربران از خدمات کتابخانه‌های عمومی شهر کرمانشاه در عصر فناوری صورت گرفته است.‌
روش کار پژوهش: این پژوهش  کاربردی بوده و به روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته انجام گرفته است. جامعۀ آماری کلیۀ اعضای کتابخانه‌های عمومی شهر کرمانشاه بود که با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و بر مبنای فرمول کوکران تعداد 377 نفر به­عنوان حجم نمونه انتخاب شدند.
یافته­‌ها: در عصر فناوری انتظار کاربران از ابعاد کارکنان و کتابداران و فناوری در سطح مطلوبی (بیشتر از متوسط) برآورده شده است. انتظارات کاربران در ابعاد منابع، نوآوری و کارآفرینی و خدمات مرجع در حد نامطلوب (کمتر از حد متوسط) و انتظارات از خدمات جانبی در حد متوسطی بوده است. مقایسۀ میانگین رتبه‌ها نشان داد از نظر کاربران به ترتیب در ابعاد کتابداران و کارکنان و خدمات فناوری، بیشترین میزان انتظارات برآورده شده است. نتایج آزمون فریدمن نشان داد که انتظارات کاربران از خدمات کتابخانه‌های عمومی از نظر اهمیت و اولویت با یکدیگر متفاوت بودند.
 بحث و نتیجه‌گیری: کتابخانه‌ها در جذب اقشار مختلف عملکرد ضعیفی داشته‌اند و نتوانسته‌اند انتظارات آنان را در عصر فناوری در حد مطلوبی برآورده نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Survey of Users' Understanding and Expectations from Public Library Services of Kermanshah City in the Age of Technology

نویسندگان [English]

  • saleh rahimi 1
  • Siroos Akbari 2
  • Mahmood Moradi 3

1 Associate Professor, Department of Knowledge and Information Science, Razi University, Kermanshah, Iran.

2 MSc. Department of Knowledge and Information Science, Razi University, Kermanshah, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Knowledge and Information Science, Razi University, Kermanshah, Iran.

چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study was to determine the users expectations of the public libraries of Kermanshah in the technology age.
Methedology: The present study is a descriptive-analytical study using a researcher-made questionnaire. The statistical population included all the members of public libraries in Kermanshah. A simple random sampling method was used and 377 subjects were selected as the sample size based on the Cochran formula.
Findings: In the technology age, users expect the dimensions of staff and librarians and technology to be at a desirable (above average) level. The expectations of users in the dimensions of resources, innovation, entrepreneurship and reference services are at an unsatisfactory (less than average) level and the expectations of outsourcing are modest. Comparison of the average rankings showed that the highest expectations were obtained from the viewpoint of users in the dimensions of librarians and staff and technology services, respectively. Friedman test results showed that users' expectations of public library services differed in importance and priority.
Conclusion: Libraries have poor performance in attracting different classes and have not been able to meet their expectations in the technology age.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Libraries of Kermanshah
  • Technology Age
  • Library Services
  • Users' Perceptions and Expectations
Aabø, S. (2005). The role and value of public libraries in the age of digital technologies. Journal of librarianship and information science, 37(4), 205-211.
Adamou, S., & Ntoka, L. (2017). The impact of digital technologies on academic libraries: A study in Greece.
Ansari, A., Famil Rouhani, A. A., & Moradi, M. (2015). Evaluation of the quality of services of public libraries in Hamadan city based on the Lib-Qual model. Epistemology (Olom etelaresany &ketabdary), 9(34), 7-18. (In Persian)
Baker, D., & Evans, W. (2015). Digital information strategies: From applications and content to libraries and people. Chandos Publishing.
Du, J. T., & Evans, N. (2011). Academic library services support for research information seeking. Australian Academic & Research Libraries, 42(2), 103-120.
Ghaffari, S., & Karani, A. (2018). Examining the quality of services in the libraries of Kermanshah University of Medical Sciences through the LibQual model. Faslnameh danesh shenasy, 3(12), 53-65. (In Persian)
Gisolfi, P. (2015). New trends that define the 21st-century library. In Advances in Library Administration and Organization. Emerald Group Publishing Limited.
Hernon, P., & Altman, E. (2010). Assessing service quality: Satisfying the expectations of library customers. American Library Association.
Kamran Taroghi, F., Sanat Jo, A., & Nokarizi, M. (2022). Identifying the extent of use of public libraries by educated young people in Mashhad and the importance of inhibiting factors from their point of view. Pajoheshgah olom vaketabdary, 12(2), 255-276. (In Persian)
Kaur, P., & Walia, P. K. (2015). Collection development and management within public libraries in Delhi: A study on government owned public libraries in the changing digital environment. Library Management, 36(1/2), 99-114.
Kayaoğlu, H. D. (2014). Perceptions and expectations of public library users in Istanbul, Turkey: Initial survey results. Bilgi Ve Belge Araştırmaları, (2), 1-19.
Massis, B. (2015). A new golden age for libraries. New library world.
Mohammadbeigi, F., & Hassanzadeh, M. (2008). Evaluation of the service quality of public libraries affiliated to the country's public libraries institution in Qazvin city using the LibQual tool. Payam Ketabdary, 15(1), 7-29. (In Persian)
Moradian Tamjid, M., Ghaffari, S., & Zarei, A. (2012). Evaluation of the service quality of Hamadan University of Medical Sciences libraries through gap analysis model. Faslnameh nezamha & khadamat ketabdary, 2(2), 1-16. (In Persian)
 Neville, K. (2014). The patron driven library: A practical guide for managing collection and services in the digital age.
Norouzi, Y., & Derm Nishari, M. (2013). Investigating the quality of public library services through the gap analysis model based on users' perspective: a case study of public libraries located in Tabriz city. Thghighat etela resany va Ketabkhaneh Omomy, 20(4), 685-707. (In Persian)
Nzivo, C. N. (2012). User perception on library services and information resources in Kenyan Public Libraries. Library Review.
Ranganathan, C. (2012). Perception and expectation of the users of Bharathidasan University library: a study. Journal of Advances in Library and Information Science, 1(3), 119-124.
Rehman, S. U., Shafique, F., & Mahmood, K. (2011). A survey of user perception and satisfaction with reference services in university libraries of Punjab. Library Philosophy and Practice, 1.
Vakkari, P. (2012). Internet use increases the odds of using the public library. Journal of Documentation, 68(5), 618-638.
Xia, W. (2003). Digital library services: perceptions and expectations of user communities and librarians in a New Zealand academic library. Australian Academic & Research Libraries, 34(1), 56-70.
Yousufzadeh Najdi, Tabriz, E., & Sanat Jo, A. (2014). Measuring the quality of electronic services of Ferdowsi University of Mashhad libraries from the point of view of librarians and graduate students based on the integrated model of LibQual, DigiQual and ISQual. Theoretical and applied researches in information science and epistemology ( Pajohesh nameh Ketabdary va etela resany pyshin), 5(2), 107-126. (In Persian)
Zare, A., Godini, Y., & Riahi, A. (2014). Studying factors affecting the use of public libraries (case study of users of public libraries in Kermanshah). Nezamha va khadamat Etelaaty, 13,14(1,2), 51-62. (In Persian)