با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران..

2 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش با مدل سازمان بهره‌­وری آسیایی است.
روش کار پژوهش: این پژوهش از نوع کاربردی و توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری شامل مدیران واحد ستادی مجتمع فناوری­‍‌های پیشرفته مدرس در شهر تهران است که تعداد 12 نفر بوده و جمع­آوری داده‌­ها به‌صورت سرشماری انجام شد. در این پژوهش از مدل بلوغ مدیریت دانش سازمان بهره‌وری آسیایی جهت ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش استفاده شده است. به‌منظور تجزیه و تحلیل داده‌­ها از نرم‌افزار تحلیل آماری spss و نرم‌افزار اکسل استفاده شده است.
یافته‌ها: براساس میانگین به دست آمده، ابعاد رهبری، فناوری، یادگیری و نوآوری با میانگین بالای متوسط در وضعیت مناسب قرار دارند و سایر ابعاد با میانگین کمتر از 3 در رتبه‌های بعدی قرار می‌­گیرند. همچنین مجموع نمرات سطح بلوغ مدیریت دانش برابر با 8/119 است.
بحث و نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان داد که سطح بلوغ مدیریت دانش در مرحله آغازین است و این شرکت پروژه آزمایشی مربوطه را شروع کرده است. ابعاد فرایندهای دانشی و وضعیت کارکنان جزء فرصت­های بهبود شناسایی شدند و ابعاد رهبری مدیریت دانش و فناوری جزء نقاط قوت بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluating the Maturity level of knowledge Management with the Pattern of Asian Productivity Organization

نویسندگان [English]

  • Saeed Sehhat 1
  • Elaheh Mohamadkhani 2

1 Assistant Professor, Department of Management and Accounting, University of Alameh Tabatab’i, Tehran, Iran.

2 Ph.D. Candidate, Department of Management and Accounting, University of Alameh Tabatab’i, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Purpose: The purpose of the present study is to evaluate the level of knowledge management maturity with the Pattern of the Asian Productivity Organization model.
Methodology: This research is a functional and descriptive study. The statistical population consists of the headquarters of teacher high technology Company in Tehran, with 12 manager and data collection was done as a census. In this study, the Asian Productivity Center Model is used to evaluate the level of knowledge management maturity. SPSS statistical analysis and Excel software have been used to analyze the data
Findings: Based on the obtained average, the dimensions of leadership, technology, learning and innovation are in a good condition with an average above medium, and other dimensions with an average of less than 3 are in the next ranks. Also, the total scores of maturity level of knowledge management is equal to 119.8.
Conclusion: The results showed that the level of knowledge management maturity was in the early stages and the company started the relevant experimental project. Dimensions of knowledge processes and employee status were identified as opportunities for improvement, and the dimensions of knowledge management and technology were among the strengths.

کلیدواژه‌ها [English]

  • APO
  • Knowledge Management
  • Level Maturity
Akay, M. N., & Welly, J. (2022). Knowledge Management Maturity Assessment in Finance and IT Department PT XYZ. Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal), 5(2), 11912-11924.
Alavi, M., & Leidner, D. E. (2001). Knowledge management and knowledge management systems: Conceptual foundations and research issues. MIS quarterly, 107-136.
Al-Mahruqi, H. N., Bouazza, A., & Al-Suqri, M. N. (2019). Readiness of public and private sector organizations for knowledge management: A literature review. Journal of Arts and Social Sciences [JASS], 10(2), 5-19.
American Productivity and Quality Center. How mature is your KM Program. (2017) American productivity quality center. Retrieved from https://www.apqc.org/resource-library/resource-listing/how-mature-your-km-program
American Productivity and Quality Center. What is Knowledge Management? (2019) American Productivity Quality Center. Retrieved from https://www.apqc.org/what-knowledge-management.
APO. (2020). Knowledge Management Tools and Techniques Manual. Tokyo: Asian Productivity Organization. Retrieved from: https://www.apo-tokyo.org/publications/ebooks/knowledge-management-tools-and-techniques-manual/
Bhatt, G. D. (2001). Knowledge management in organizations: examining the interaction between technologies, techniques, and people. Journal of knowledge management.
Cameron, N. (2004). Trust in knowledge management and systems in organizations. Online Information Review, 28(3), 243-244.
Cheng, Q., & Chang, Y. (2020). Influencing factors of knowledge collaboration effects in knowledge alliances. Knowledge Management Research & Practice18(4), 380-393.
Elgobbi, E. M. (2010, July). Notice of Retraction: Exploring the perceptions of Knowledge Management and Knowledge Management Systems: A case study on the Libyan oil industry. In 2010 IEEE International Conference on Advanced Management Science (ICAMS 2010) (Vol. 1, pp. 445-452). IEEE.
Malhotra, Y. (1997). Knowledge management in inquiring organizations.
McIver, D., & Lepisto, D. A. (2017). Effects of knowledge management on unit performance: examining the moderating role of tacitness and learnability. Journal of Knowledge Management.
Ramadhani, S., & Tjakraatmadja, J. H. (2012). Knowledge Management Maturity Level Assessment (Case Study of PT. XYZ). Indonesian Journal of Business Administration1(9), 68546.
Ronaghi, M. H. (2021). Evaluating Knowledge Management Maturity by interval type 2 fuzzy sets. Library and Information Sciences24(1), 156-173. (In Persian)
Sallis, E., & Jones, G. (2013). Knowledge management in education: Enhancing learning & education. Routledge.
Sarmadi, M. R., & Effati, F. (2019). Assessing Maturity Level of the Knowledge Management Based on the APO Model and Providing Suggested Strategies for Implementation (A Case Study: The Municipality of Tehran). Knowledge Retrieval and Semantic Systems6(21), 1-23. (In Persian)
Shafee, S., Moradi, M., & Ahmadi, H. (2019). Shafee, S., Moradi, M., & Ahmadi, H. (2019). Evaluation of Knowledge Management Maturity Level Based on APO Framework (Case Study: Central Libraries and Faculties of Razi University). Librarianship and Information Organization Studies29(4), 143-155. (In Persian)
Shafee, S., Moradi, M., & Jafari, M. (2019). Measuring of the Maturity of Knowledge Management in Libraries and Information centers (Case Study: Public Libraries of Kermanshah). Scientific Journal of Strategic Management of Organizational Knowledge2(6), 77-109. (In Persian)
Shafiee, S., Hariri, A., & Foroghi, F. (2022). Assessing the maturity of knowledge management in medical universities: A cross-sectional study in Kermanshah University of Medical Sciences. Journal of Modern Medical Information Sciences7(4), 14-23. (In Persian)
Sobhani, A., Ali Mohammadi, A., Ebrahimpour, A., Alishiri, B., & Kavosi, E. (2021). Assessing the maturity model of knowledge management in cultural organizations (Case study Art and Cultural Organization of Tehran Municipality. Journal of Human Capital Empowerment4(3), 207-224. (In Persian)
Soltani, S., Tavallaee, R., Slambolchi, A., & Ghasemi Nezhad, Y. (2021). Assessing the maturity level of knowledge management using the maturity model of the Asian Productivity Organization (APO): A case study: Iran Gas Transmission Company. Journal of Business Management, 13(50), 130-149. (In Persian)
Sumbal, M. S., Tsui, E., Cheong, R., & See-to, E. W. (2018). Critical areas of knowledge loss when employees leave in the oil and gas industry. Journal of Knowledge Management22(7), 1573-1590.
SUWARSI, S., HARAHAP, D. A., & AMANAH, D. (2021). Maturity Analysis Of Knowledge Management Implementation On Organizational Performance (Survey On State-Owned Enterprises In Indonesia). Journal of Contemporary Issues in Business and Government Vol27(2).
Vanini, U., & Bochert, S. (2015). Maturity levels in knowledge management–a case study approach. Leading Issues in Knowledge Management, 186.
Yavary, A., Barazi, A., & Moaiedi, K. A. (2022). Yavary, A., Barazi, A., & Moaiedi, K. A. (2022). Assessing The Level Of Knowledge Management Maturity In Drug Control To Establish A Knowledge Management System. (In Persian)
Young, R. (2013). Guide to knowledge management tools and techniques. Tehran: Organization of studying and editing humanities books of universities, human sciences research and development center. (In Persian)
Zain, A. H., & Latief, Y. (2020, April). Evaluation of the maturity level and critical success factors in the implementation of knowledge management in the national private construction service company in Indonesia. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 830, No. 2, p. 022039). IOP Publishing.