با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش با مدل سازمان بهره‌وری آسیایی است.

روش انجام پژوهش: این پژوهش از نوع کاربردی و توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری شامل مدیران واحد ستادی مجتمع فناوری‌های پیشرفته مدرس در شهر تهران است که تعداد 12 نفر بوده، جمع‌آوری داده‌ها به‌صورت سرشماری و با استفاده از ابزار پرسشنامه الکترونیک بر مبنای مدلAPO بوده است. پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کروناخ بالاتر از 0/7 تایید شد. در این پژوهش از مدل بلوغ مدیریت دانش سازمان بهره‌وری آسیایی جهت ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش استفاده شده است. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار تحلیل آماری spss و نرم‌افزار اکسل استفاده شده است.

یافته‌ها: بر اساس میانگین بدست آمده، ابعاد رهبری، فناوری، یادگیری و نوآوری با میانگین بالای متوسط در وضعیت مناسب قرار دارند و سایر ابعاد با میانگین کمتر از 3 در رتبه‌های بعدی قرار می-گیرند. همچنین مجموع نمرات سطح بلوغ مدیریت دانش برابر با 8/119 است.

بحث و نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان داد که سطح بلوغ مدیریت دانش در مرحله آغازین است و این شرکت پروژه آزمایشی مربوطه را شروع کرده است. ابعاد فرایندهای دانشی و وضعیت کارکنان جزء فرصت‌های بهبود شناسایی شدند و ابعاد رهبری مدیریت دانش و فناوری جزء نقاط قوت بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluating the maturity level of knowledge management with the Model of Asian Productivity Organization

نویسندگان [English]

  • saeed sehhat 1
  • elaheh mohamadkhani 2

1 Associate Professor, Department of Management and Accounting, University of Alameh Tabatab’i, Tehran, Iran.

2 Ph.D. Candidate Department of Management and Accounting, University of Alameh Tabatab’i, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Purpose: The purpose of the present study is to evaluate the level of knowledge management maturity with the Model of the Asian Productivity Organization model.

Methodology: This research is a functional and descriptive study. The statistical population consists of the headquarters of Modares high technology company in Tehran, with 12 manager, data collection was done as a census and was based on the APO model using an electronic questionnaire. its reliability was confirmed using the Cronbach's alpha coefficient higher than 0.7. In this study, the Asian Productivity Center Model is used to evaluate the level of knowledge management maturity. SPSS statistical analysis and Excel software have been used to analyze the data.

Findings: Based on the obtained average, the dimensions of leadership, technology, learning and innovation are in a good condition with an average above medium, and other dimensions with an average of less than 3 are in the next ranks. Also, the total scores of maturity level of knowledge management is equal to 119.8.

Conclusion: The results showed that the level of knowledge management maturity was in the early stages and the company started the relevant experimental project. Dimensions of knowledge processes and employee status were identified as opportunities for improvement, and the dimensions of knowledge management and technology were among the strengths.

کلیدواژه‌ها [English]

  • APO
  • Knowledge Management
  • Level Maturity