با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران
بررسی درک و انتظار کاربران از خدمات کتابخانه‌های عمومی شهر کرمانشاه در عصر فناوری

صالح رحیمی؛ سیروس اکبری؛ محمود مرادی

دوره 9، شماره 2 (پیاپی 34) ، تیر 1401، ، صفحه 55-68

https://doi.org/10.30473/mrs.2023.66348.1547

چکیده
  هدف پژوهش:پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان درک و انتظارات کاربران از خدمات کتابخانه‌های عمومی شهر کرمانشاه در عصر فناوری صورت گرفته است.‌روش کار پژوهش: این پژوهش  کاربردی بوده و به روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته انجام گرفته است. جامعۀ آماری کلیۀ اعضای کتابخانه‌های عمومی شهر کرمانشاه بود که با روش نمونه‌گیری تصادفی ...  بیشتر

مدیریت کتابخانه
بررسی وضعیت کتابخانه پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران بر اساس اصول بازاریابی مدل 4 پی. از دیدگاه کاربران

وجیهه سعید؛ فرامرز سهیلی

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1394، ، صفحه 33-42

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر تعیین میزان بهره‌مندی کتابخانه پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران از مؤلفه­های آمیخته بازاریابی مدل 4 پی شامل مکان، تنوع خدمات و حجم منابع اطلاعاتی، ترویج، قیمت (هزینه) در ارائه خدمات اطلاعاتی در این کتابخانه است. روش‌شناسی: پژوهش حاضر کاربردی و به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری آن کاربران کتابخانه ...  بیشتر