با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران
مقاله پژوهشی سطح خوانایی
تأثیر استفاده از منابع اطلاعاتی دیجیتال هنرهای نمایشی در پیوند دادن کودکان شهرستان کاشان با مطالعه و کتابخوانی

رجب اکبرزاده؛ سعید غفاری؛ سعید خسروی

دوره 9، شماره4 (پیاپی 36) ، بهمن 1401، صفحه 1-18

https://doi.org/10.30473/mrs.2023.68490.1567

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر منابع اطلاعاتی دیجیتال هنرنمایشی در پیوند دادن کودکان به مطالعه و کتابخوانی است. پژوهش از نوع کاربردی و از رویکرد نیمه آزمایشی استفاده کرده است. جامعه آماری پژوهش شامل کودکان 7 تا 10 سال کتابخانه‌های عمومی شهر کاشان است و نمونه‌گیری به صورت هدفمند با استفاده از خوشه‌ای چندمرحله‌ای و همگن انجام گردیده است. ...  بیشتر