با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران
مقاله پژوهشی سواد اطلاعاتی
بررسی نقش والدین، معلمان و کتابداران در آموزش مهارت‌های سواد اطلاعاتی به دانش‌آموزان

فرامرز سهیلی؛ سمیه ;پاشایی؛ علی اکبر خاصه

دوره 6، شماره 3 (پیاپی 23) ، مهر 1398، صفحه 11-24

https://doi.org/10.30473/mrs.2021.54627.1433

چکیده
  هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین نقش والدین، معلمان و کتابداران در آموزش مهارت‌های سواد اطلاعاتی به دانش‌آموزان شهر کنگاور است. روش‌شناسی: روش پژوهش حاضر، از نوع کاربردی است که به روش پیمایشی اجرا گردید. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان دبیرستانی شهر کنگاور بود که تعداد کل آن‌ها برابر با 1475 نفر گزارش شد که با استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی سواد اطلاعاتی
سواد اطلاعاتی، یادگیری خودتنظیم و اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دختر تحصیلات تکمیلی

مجید شیرزاد؛ نیر ترقی خواه دیلمقانی؛ جواد محمدی

دوره 6، شماره 3 (پیاپی 23) ، مهر 1398، صفحه 25-32

https://doi.org/10.30473/mrs.2020.46870.1385

چکیده
  چکیدههدف: استفاده بیش از حد از اینترنت به ویژه به شکل اعتیاد، می تواند در پیشرفت تحصیلی دانشجویان اختلال ایجاد کند. بسیاری از دانشجویان به دلایل مختلف از جمله فراهم بودن امکان استفاده از اینترنت نامحدود در فضای دانشگاه ها به طور جدی در معرض این آسیب هستند. بسیاری از آن ها از مهارت های لازم برای یادگیری مناسب نیز برخوردار نیستند، برای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کتابخانه عمومی
همخوانی منابع کتابخانه‌های عمومی با نیاز کاربران: مطالعه تطبیقی کتابخانه‌های عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و نهاد کتابخانه‌های عمومی شهر تهران

محسن مرادی؛ محسن حاجی زین العابدینی؛ افشین موسوی چلک؛ اعظم آقایی

دوره 6، شماره 3 (پیاپی 23) ، مهر 1398، صفحه 33-44

https://doi.org/10.30473/mrs.2021.50624.1411

چکیده
  هدف: شناسایی وضعیت منابع کتابخانه‌های عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و نهاد کتابخانه‌های عمومی شهر تهران از نظر نوع، موضوع، دسترس پذیری و انطباق با نیاز اعضا است.روش‌شناسی پژوهش: روش پژوهش پیمایشی-تحلیلی است و از نمونه‌گیری تصادفی–طبقه‌ای استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، 440 عضو (209 مرد، 231 زن) از 22 کتابخانه‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت دانش
شناسایی آثار پیاده سازی مدیریت دانش بر بهسازی سازمانی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

ثنـــــا صفـــری

دوره 6، شماره 3 (پیاپی 23) ، مهر 1398، صفحه 45-58

https://doi.org/10.30473/mrs.2020.55034.1437

چکیده
  هدف : پژوهش حاضر با هدف تبیین آثار پیاده سازی مدیریت دانش بر بهسازی سازمانی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران انجام شده‌‌است. روش شناسی : روش پژوهش از منظر هدف کاربردی و از نظر روش های جمع آوری داده ها توصیفی پیمایشی و روش تحلیل از نوع مدل‌یابی معادلات ساختاری بوده است. جامعه پژوهش شامل کارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت دانش
امکان استقرار مدل مدیریت دانش بکوویتز و ویلیامز و تأثیر آن بر تسهیم دانش در کتابخانه‌های عمومی استان قم

مرتضی محمدی استانی؛ ابوالفضل شجاع فرد

دوره 6، شماره 3 (پیاپی 23) ، مهر 1398، صفحه 59-68

https://doi.org/10.30473/mrs.2021.53928.1428

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر امکان‌سنجی استقرار مدیریت دانش بر اساس مؤلفه‌های مدل بکوویتز و ویلیامز و همچنین تأثیر مؤلفه‌های این مدل بر مولفه‌ی «تسهیم دانش» در کتابخانه‌های عمومی استان قم بود.روش شناسی: روش پژوهش حاضر توصیفی- پیمایشی است. جامعه‌ی آماری شامل کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان قم (92 نفر) بود. نمونه‌ی آماری بر اساس ...  بیشتر

مقاله پژوهشی سطح خوانایی
بررسی وضعیت مطالعه زنان شاغل و خانه دار شهر زاهدان

ثریا ضیایی؛ نجمه کریمی صدر

دوره 6، شماره 3 (پیاپی 23) ، مهر 1398، صفحه 69-80

https://doi.org/10.30473/mrs.2021.42162.1359

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش بررسی وضعیت مطالعه زنان شاغل و خانه‌دار شهرستان زاهدان بوده است.  روش‌شناسی پژوهش: این پژوهش به روش پیمایشی- توصیفی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش نمونه‌ای شامل 380 نفر از زنان شهروند زاهدان است. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی برای پاسخ به پرسش‌های ...  بیشتر