با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران
مقاله پژوهشی مدیریت دانش
ارائه مدل پذیرش مدیریت‌دانش‌ درسازمان‌های ایرانی

داود رفیعی؛ پیمان اخوان؛ علیرضا جهانی

دوره 5، شماره 2 ، مرداد 1397، صفحه 11-24

چکیده
  هدف: مسئله مهم قبل از استقرار نظام مدیریت دانش، شناسایی و تعیین اولویت عوامل مؤثر در میزان آمادگی سازمان‌ها برای اجرای این پروژه است. منظور از پذیرش مدیریت ‌دانش در سازمان‌های ایرانی، شناسایی عوامل مؤثر در پیاده‌سازی مدیریت ‌دانش است. هدف اصلی این پژوهش ارائه مدلی جهت ارزیابی سطح آمادگی سازمان‌های ایرانی به‌منظور استقرار نظام ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت دانش
نیازسنجی آموزشی کارکنان اداری مطالعه موردی: سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور

حسن درویش؛ نرگس خاکی

دوره 5، شماره 2 ، مرداد 1397، صفحه 25-34

چکیده
  هدف: مقاله حاضر با هدف تعیین نیازهای آموزشی کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور تدوین و مؤلفه‌های نیازسنجی شامل دانش اطلاعات، مهارت‌ها و توانایی‌های شغلی به‌منظور تعیین سطح دانش اطلاعاتی موردنیاز با توجه به شرح شغل در نظرگرفته شده است. روش‌شناسی: روش پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعۀ آماری پژوهش حدود 500 نفر از کارکنان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت کتابخانه
بررسی رابطه بین رضایتمندی شغلی، اخلاق حرفه ای و مدیریت تعارض کتابداران کتابخانه های عمومی استان تهران

محمد خالدیان؛ احسان اسمعیل پور

دوره 5، شماره 2 ، مرداد 1397، صفحه 35-46

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطة بین رضایتمندی ­شغلی، اخلاق حرفه­ای و مدیریت­ تعارض کتابداران کتابخانه­های عمومی شهر ­تهران انجام شد. روش‌شناسی: جامعة پژوهش شامل کتابداران کتابخانه­های عمومی شهر تهران هستند که در سال 96 مشغول به کار بودنند و حجم نمونه 100 نفر با استفاده از روش­ نمونه­گیری تصادفی ­ساده انتخاب شد. جمع‌آوری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت دانش
طراحی مدل عوامل موثر استقرار سیستم مدیریت دانش استراتژیــــک در دانشگاه پیام نور غرب کشور به روش آمیخته (کیفی-کمی)

پیمان اکبری

دوره 5، شماره 2 ، مرداد 1397، صفحه 47-62

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش، ارائه مدلی مناسب برای عوامل مؤثر استقرار سیستم SKM در دانشگاه پیام نور غرب کشور است. روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، پیمایشی، توصیفی - تحلیلی است. جامعه آماری در بخش کمی شامل، 425 نفر از اعضای علمی دانشگاه‏ پیام نور غرب کشور (کرمانشاه، همدان، کردستان و ایلام) است که با استفاده از فرمول ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ترسیم دو دهه پژوهش جهانی در حوزۀ کارآفرینی: تحلیل علم سنجی

علی اکبر خاصه؛ روزبه حبیبی

دوره 5، شماره 2 ، مرداد 1397، صفحه 63-78

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش شناسایی ساختار دانش در حوزۀ کارآفرینی بر اساس تحلیل هم واژگانی، شناسایی برترین پژوهشگران کارآفرینی بر اساس شاخص‌های تعداد مقاله، تعداد استناد و شاخص اچ و مصورسازی شبکۀ همکاری بین‌المللی در شکل‌گیری پژوهش‌های کارآفرینی است. روش‌شناسی پژوهش: در انجام این پژوهش از فنون تحلیل شبکه اجتماعی، تحلیل استنادی و تحلیل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کتابخانه دانشگاهی
مطالعه رابطه مهارتهای تفکر انتقادی با عادات مطالعه در بین دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان

ثریا ضیایی؛ جمیله شه بخش؛ مجید مصطفایی

دوره 5، شماره 2 ، مرداد 1397، صفحه 79-90

چکیده
  هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطة مهارت‌های تفکر انتقادی با عادات مطالعه در بین دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال 1394-1393 انجام شد. روش‌شناسی پژوهش: این مطالعه از نوع مقطعی- توصیفی بود که در بین 237 نفر از دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال 94-1393 صورت گرفت. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه مهارت‌های ...  بیشتر