با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران
مقاله پژوهشی فناوری اطلاعات
ارزیابی توان همکاری‌های علمی در ایران از نظر ارتباط دانشگاه- صنعت–دولت در پایگاه اطلاعاتیISI Web of Science

صفیه طهماسبی لیمونی؛ زهره پرانام

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1397، صفحه 11-26

https://doi.org/10.30473/mrs.2020.46861.1384

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر، تعیین توان همکاری‌های علمی در ایران از نظر ارتباط دانشگاه- صنعت و دولت در پایگاه اطلاعاتی وب او ساینس است. روش‌شناسی پژوهش: روش پژوهش از نوع ارزیابانه و کاربردی است. در این پژوهش از مدل مارپیچ سه‌گانه برای سنجش روابط میان دانشگاه، صنعت و دولت در روند تولیدات علمی کشور استفاده شد و تعاملات میان ارکان مارپیچ سه‌گانه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی سواد اطلاعاتی
بررسی نقش مؤلفه‌های سواد اطلاعاتی در پذیرش یادگیری الکترونیک دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی

محمود هوشنگ نژاد؛ علی اکبر عجم؛ خدیجه اعراب شیبانی؛ نسرین آذرهمایون

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1397، صفحه 27-39

https://doi.org/10.30473/mrs.2020.44405.1371

چکیده
  هدف: هدف از انجام این پژوهش، بررسی نقش مؤلفه‌های سواد اطلاعاتی در پذیرش یادگیری الکترونیک دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی فردوس بود. روش پژوهش: روشپژوهشازنوعتوصیفی-همبستگیاست. این تحقیق به روش میدانی باماهیتازنوعپژوهش‌هایکمّیوازنظرهدفازنوع تحقیقاتکاربردیمحسوبمی‌شود. جامعه آماری از دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی فردوس انتخاب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کتابخانه دانشگاهی
بررسی رابطه هوش هیجانی کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه‌ بین‌المللی امام خمینی (ره) با کیفیت ارائه خدمات آن

فریده محبی تبار؛ زهره میرحسینی؛ سعید غفاری

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1397، صفحه 41-48

https://doi.org/10.30473/mrs.2019.34838.1308

چکیده
  هدف: هدف بررسی رابطة بین هوش‌هیجانی کتابداران دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین وکیفیت خدمات کتابخانه‌های این دانشگاه است. روش‌شناسی تحقیق: روش پژوهش توصیفی و گردآوری داده‌ها از طریق پرسشنامه انجام یافت. یافته‌ها: تحلیل داده‌ها نشان داد میانگین نمرة حداقل سطح مورد انتظار کیفیت خدمات 98/5، حداکثر سطح مورد انتظار خدمات 44/7 و سطح ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت اطلاعات
اینفودمیولوژی در پایش الکترونیک سلامت عمومی: ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در قرن 21

شهره سیدحسینی؛ عاصفه عاصمی؛ احمد شعبانی

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1397، صفحه 49-62

https://doi.org/10.30473/mrs.2019.38354.1338

چکیده
  هدف: اپیدمیولوژی اطلاعات، در پی آن است که با بهره‌مندی از اینترنت و خدمات مبتنی‌بر وب 2.0 به گردآوری خودکار و تحلیل داده‌های سلامت موجود در محیط‌ وب بپردازند. پیش‌فرض اساسی آن است که این داده‌ها به‌احتمال زیاد تناسب و همخوانی بیشتری با نیازهای اطلاعات سلامت مردم دارد؛ از همین رو، رصد پیوسته این اطلاعات می‌تواند الگوی مناسبی از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کتابخانه عمومی
شاخص های عملکرد کتابداران کتابخانه های عمومی کشور

هاجر زارعی؛ رویا سامع سیاهکلرودی

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1397، صفحه 63-72

https://doi.org/10.30473/mrs.2019.48282.1399

چکیده
  هدف: هدف اصلی این تحقیق، ارائه شاخص‌هایی برای ارزیابی عملکرد کتابداران کتابخانه‌های عمومی کشور است. روش‌شناسی تحقیق: روش تحقیق، توصیفی پیمایشی و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته با 6 معیار عملکردی (معیارهای شغلی، توسعة‌ حرفه‌ای، تعهد حرفه‌ای، روابط انسانی، انعطاف‌پذیری و معیارهای اخلاقی) است. روایی محتوایی پرسشنامه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت اطلاعات
تاثیر مستندسازی کلیدواژه ها با استفاده از اصطلاحنامه ی پزشکی فارسی بر بازیابی مقالات از پایگاه‌های ایران مدکس و مدلیب

مریم غنی پور تفرشی؛ محسن حاجی زین العابدینی

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1397، صفحه 73-86

https://doi.org/10.30473/mrs.2019.46842.1382

چکیده
  هدف: این پژوهش به شناسایی تأثیر مستندسازی کلید‌واژه­ها با استفاده از اصطلاحنامة پزشکی فارسی بر بازیابی مقالات از پایگاه‌های ایران مدکس و مدلیب می‌پردازد. روش تحقیق: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی بوده که به روش نیمه تجربی انجام گرفته است. سنجش میزان ربط نتایج جستجو، در دو حالت استفاده از کلیدواژه­‌های زبان آزاد و کلیدواژه­‌های ...  بیشتر