با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران
رابطه بین شایستگی دیجیتالی و عوامل فردی و زمینه‌ای: بررسی معلمان شهر سنندج

فرامرز سهیلی؛ سوزان عارضی؛ رزگار محمدی

دوره 8، شماره 3 (پیاپی 31) ، آبان 1400، ، صفحه 1-12

https://doi.org/10.30473/mrs.2022.63945.1517

چکیده
  زمینه و هدف: این پژوهش باهدف رابطه بین شایستگی دیجیتالی معلمان شهر سنندج و عوامل فردی و زمینه‌ای صورت پذیرفته است.روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع همبستگی است و با روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل معلمان شهر سنندج برابر با 5985 بوده و حجم نمونه در این پژوهش برابر با 342 برآورد شده است، شیوه نمونه‌گیری در این پژوهش نمونه‌گیری ...  بیشتر

بررسی رابطه سواد اطلاعاتی والدین با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی

طاهره روشنی

دوره 7، شماره 3 (پیاپی 27) ، آذر 1399، ، صفحه 49-58

https://doi.org/10.30473/mrs.2021.55085.1438

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر بررسی رابطه سواد اطلاعاتی والدین با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی پرداخته است.روش­شناسی پژوهش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی است که به شیوه توصیفی-همبستگی به بررسی رابطه بین سواد اطلاعاتی والدین و پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش را دانش‌­آموزان پایه ششم ابتدایی شهر ایلام تشکیل ...  بیشتر

سواد اطلاعاتی
بررسی سطح سواد اطلاعاتی پرستاران جهت ارائه کارآمد مراقبت مبتنی بر شواهد در بیمارستان‌های آموزشی شهر بوشهر در سال 1397

عبدالرسول خسروی؛ عاطفه اسفندیاری؛ سیده زهرا میرتقی

دوره 6، شماره 4 (پیاپی 24) ، اسفند 1398، ، صفحه 25-40

https://doi.org/10.30473/mrs.2021.52841.1421

چکیده
  هدف: استفاده از شواهد علمی پرستاران را قادر می­سازد تا مراقبت­های بالینی را با کیفیت ارائه دهند. این پژوهش با هدف ارزیابی سطح سواد اطلاعاتی پرستاران جهت ارائه کارآمد مراقبت مبتنی بر شواهد در بیمارستان­های آموزشی شهر بوشهر در سال 1397 انجام گرفت. روش‌شناسی: این پژوهش یک مطالعه توصیفی- تحلیلی مقطعی است که به توصیف سطح سواد اطلاعاتی ...  بیشتر

سواد اطلاعاتی
سواد اطلاعاتی، یادگیری خودتنظیم و اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دختر تحصیلات تکمیلی

مجید شیرزاد؛ نیر ترقی خواه دیلمقانی؛ جواد محمدی

دوره 6، شماره 3 (پیاپی 23) ، مهر 1398، ، صفحه 25-32

https://doi.org/10.30473/mrs.2020.46870.1385

چکیده
  چکیدههدف: استفاده بیش از حد از اینترنت به ویژه به شکل اعتیاد، می تواند در پیشرفت تحصیلی دانشجویان اختلال ایجاد کند. بسیاری از دانشجویان به دلایل مختلف از جمله فراهم بودن امکان استفاده از اینترنت نامحدود در فضای دانشگاه ها به طور جدی در معرض این آسیب هستند. بسیاری از آن ها از مهارت های لازم برای یادگیری مناسب نیز برخوردار نیستند، برای ...  بیشتر

سواد اطلاعاتی
بررسی نقش مؤلفه‌های سواد اطلاعاتی در پذیرش یادگیری الکترونیک دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی

محمود هوشنگ نژاد؛ علی اکبر عجم؛ خدیجه اعراب شیبانی؛ نسرین آذرهمایون

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1397، ، صفحه 27-39

https://doi.org/10.30473/mrs.2020.44405.1371

چکیده
  هدف: هدف از انجام این پژوهش، بررسی نقش مؤلفه‌های سواد اطلاعاتی در پذیرش یادگیری الکترونیک دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی فردوس بود. روش پژوهش: روشپژوهشازنوعتوصیفی-همبستگیاست. این تحقیق به روش میدانی باماهیتازنوعپژوهش‌هایکمّیوازنظرهدفازنوع تحقیقاتکاربردیمحسوبمی‌شود. جامعه آماری از دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی فردوس انتخاب ...  بیشتر

سواد اطلاعاتی
سواد اطلاعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان مازندران براساس شش مهارت بزرگ آیزنبرگ و برکویتز

مجید شیرزاد؛ عبدالرسول جوکار؛ نیره ترقی خواه دیلمقانی

دوره 4، شماره 4 ، آذر 1396، ، صفحه 31-40

چکیده
  هدف: اعضای هیئت‌علمی دانشگاه به‌عنوان یکی از ارکان اساسی انتقال و تولید علم و دانش، نقش مهمی در ارتقای وضعیت علمی دانشگاه و درواقع جامعه دارند. هدف پژوهش حاضر تعیین میزان سواد اطلاعاتی و مؤلفه­های آن در اعضای هیئت‌علمی دانشگاه پیام نور استان مازندران بود. روش‌شناسی: این پژوهش از نوع پیمایشی- توصیفی است و جامعة پژوهش، اعضای هیئت‌علمی ...  بیشتر

سواد اطلاعاتی
سنجش سطح سواد اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه شیراز با مدل آیزنبرگ و برکویتز

سعیده ابراهیمی؛ فاطمه ستاره

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1396، ، صفحه 49-62

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش سنجش سطح سواد اطلاعاتی دانشجویان دورة کارشناسی دانشگاه شیراز براساس مدل آیزنبرگ و برکویتز می­باشد. روش­شناسی: تحقیق حاضر از نوع توصیفی و به روش پیمایشی است. ابزار به کار گرفته شده برای گردآوری داده­ها، پرسشنامه محقق‌ساخته براساس مدل آیزنبرگ و برکویتز می­باشد. جامعة آماری این پژوهش شامل 1776 نفر از دانشجویان ...  بیشتر

سواد اطلاعاتی
بررسی ارتباط‌ بین سواد اطلاعاتی کارکنان و خلاقیت سازمانی(مطالعه موردی: شرکت سیمکات آذربایجان)

آرمین رجب زاده؛ احسان اسمعیل پور

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1395، ، صفحه 33-47

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی سواد اطلاعاتی مدیران و ارتباط‌سنجی آن با خلاقیت سازمانی کارکنان شرکت سیمکات آذربایجان انجام شده است. روش­شناسی: روش مورد استفاده در این پژوهش توصیقی – همبستگی بوده و جامعه آماری شامل کلیه کارکنان شرکت سیمکات آذربایجان به تعداد 300 نفر می‌باشد. حجم نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران 169 نفر برآورد و به ...  بیشتر

بررسی رابطه بین مهارت‌های تفکرانتقادی در مهارت‌های سواد اطلاعاتی دانشجویان کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی ورودی 1389
دوره 1، شماره 2 ، شهریور 1393، ، صفحه 97-108

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین مهارت‌های تفکرانتقادی با سواد اطلاعاتی دانشجویان کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی ورودی سال تحصیلی 1389 می‌باشد. روش: روش پژوهش پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر محدود به تعداد 20 نفر دانشجویان کارشناسی ارشد کتابداری ...  بیشتر