با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران
مقاله پژوهشی
تحلیـل تأثیر مدیریت دانش بـر عمـلکـرد صادرات بـا تأکید بـر نقش میانجی نوآوری، مطالعه موردی: شرکت‌های کوچک و متوسط استان اصفهان

پیمان اکبری؛ سیروس محمدی جانبازلوفر

دوره 8، شماره 4 (پیاپی 32) ، بهمن 1400، صفحه 1-12

https://doi.org/10.30473/mrs.2022.64327.1520

چکیده
  هدف: هدف از انجام این پژوهش، تحلیل تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد صادرات با تأکید بر نقش میانجی نوآوری می­باشد.روش انجام پژوهش: جامعه آماری این پژوهش تمامی کارکنان شرکت­های کوچک و متوسط استان اصفهان (نامحدود) می­باشد که تعداد (384 نفر) از آن‌ها به روش نمونه­گیری تصادفی ساده مورد مطالعه قرار گرفت. ابزار جمع‌آوری داده­ها پرسشنامه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اشتراک دانش
سازماندهی و ساختار دانش در آثار علم رجال و درایه‌الحدیث

حیدر مختاری؛ نوروز شفیع تبار سماکوش

دوره 8، شماره 4 (پیاپی 32) ، بهمن 1400، صفحه 13-20

https://doi.org/10.30473/mrs.2022.64024.1518

چکیده
  هدف: هر علمی بر‌اساس مقتضیات خودسازماندهی ویژه برای تنظیم و تنسیق دانش دارد. هدف این مقاله بررسی شیوه‌های سازماندهی دانش در آثار علم و درایه با غور در آثار مهم متقدمان است. روش‌ کار پژوهش: بر‌اساس هدف این مقاله، ضمن بازخوانی مفهوم سازماندهی دانش با مراجعه به متون قدیم و جدید، شیوه‌های این ساختار به تفکیک در رجال و درایه بررسی ‌شده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل قابلیت حرکتی دست جهت تعامل با رابط کاربر وب‌سایت‌ها

هاجر زارعی؛ مسلم عباسیان

دوره 8، شماره 4 (پیاپی 32) ، بهمن 1400، صفحه 21-30

https://doi.org/10.30473/mrs.2022.65052.1533

چکیده
  هدف پژوهش: هدف از این پژوهش تحلیل قابلیت حرکتی دست جهت تعامل با رابط کاربر و ارائه الگوی پیشنهادی برای وب‌سایت‌ها است.روش‌ کار پژوهش:  این پژوهش از ‌نظر هدف به‌صورت کاربردی و با رویکرد کیفی صورت پذیرفته است. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش، منابع کتابخانه‌ای بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس تا اشباع نظری انتخاب و مورد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
الگوی جامع طراحی و پیاده‌سازی نرم‌افزار نمایه‌‌سازی خودکار

محسن حاجی زین‌العابدینی؛ فاطمه نعمتی؛ امیررضا اصنافی

دوره 8، شماره 4 (پیاپی 32) ، بهمن 1400، صفحه 31-44

https://doi.org/10.30473/mrs.2022.65043.1530

چکیده
  هدف: هدف پژوهش ارائه الگویی است جهت طراحی نرم‌افزار نمایه‌سازی که عمل ذخیره‌سازی اطلاعات و نمایه منابع را به شکل خودکار انجام دهد.روش کار پژوهش: روش پژوهش ارزیابی تطبیقی و طراحی سیستم بوده است. ابزار گردآوری اطلاعات سیاهه وارسی محقق‌ساخته بوده که توسط متخصصان اعتباریابی شد. جامعه پژوهش 9 نرم‌افزار که با شرایط پژوهش همخوانی داشتند ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر اشتراک دانش و تناسب فرد با سازمان و رابطه بین رهبری تحول‌آفرین و رفتارکاری نوآورانه در کتابخانه‌های عمومی شهر یزد

مسعود بختیاری؛ بهاره شهریاری

دوره 8، شماره 4 (پیاپی 32) ، بهمن 1400، صفحه 45-58

https://doi.org/10.30473/mrs.2023.66572.1549

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش، بررسی اثرات اشتراک دانش و تناسب فرد با سازمان بر رابطه بین رهبری تحول‌آفرین و رفتار کاری نوآورانه در کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهر یزد می‌باشد. روش کار پژوهش: روش پژوهش توصیفی-پیمایشی و جامعه آماری این پژوهش کلیه کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان یزد بودند که تعداد آن‌ها 210 نفر بوده است. سعی شد همه آن‌ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تحلیلی کتابشناختی کتابهای چاپ سنگی منتشرشده درایران بین سالهای 1264-1250 ق. درسازمان اسناد وکتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

مریم سعادت ثانی آبادی

دوره 8، شماره 4 (پیاپی 32) ، بهمن 1400

https://doi.org/10.30473/mrs.2022.61624.1493

چکیده
  مقدمه و هدف: پژوهش حاضر به بررسی تحلیلی کتابشناختی کتاب‌های چاپ سنگی منتشر شده در ایران بین سال‌های 1250-1264ق. (1213-1226ش.) موجود درسازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد.روش‌شناسی‌: این پژوهش از روش تحلیل محتوا و ابزار چک لیست (سیاهه وارسی) استفاده کرده است و از نوع پژوهش کاربردی به شمار می‌رود. ابزارهای گردآوری اطلاعات ...  بیشتر