با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران
مقاله پژوهشی مدیریت پایگاه اطلاعاتی
شناسایی دگرسنجه‌های تأثیرگذار بر میزان استنادات دریافتی در پایگاه اسکوپوس (مورد مطالعه: تولیدات علمی نویسندگان ایرانی در حوزه وب‌معنایی)

علی بیرانوند؛ مریم گلشنی؛ فائزه دلقندی

دوره 8، شماره 1 (پیاپی 29) ، فروردین 1400، صفحه 11-24

https://doi.org/10.30473/mrs.2022.63184.1504

چکیده
  هدف پژوهش: با توجه به تأثیر حضور تولیدات علمی در پایگاه­‌های علمی-استنادی و شبکه‌­های اجتماعی بر شاخص‌­های علم‌­سنجی پایگاه­‌های اطلاعاتی، این پژوهش به بررسی تأثیر دگرسنجه­‌های پایگاه دایمنشنز و مندلی بر تعداد استنادات دریافتی در پایگاه­ اسکوپوس پرداخته‌ است.روش‌شناسی پژوهش: پژوهش حاضر از نوع بنیادی است که به شیوه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت دانش
رابطه مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی با توانایی در سازمان (مطالعه موردی کارکنان وزارت ورزش و جوانان)

محمدسعید کیانی؛ لیلا نظری

دوره 8، شماره 1 (پیاپی 29) ، فروردین 1400، صفحه 25-38

https://doi.org/10.30473/mrs.2022.61619.1492

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی بر توانایی در سازمان در بین کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود.روش‌شناسی پژوهش: پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت، توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش را کارکنان وزارت ورزش و جوانان تشکیل می­دادند که 750 نفر بودند. برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اشتراک دانش
بررسی رابطه گرایش به تسهیم دانش با ویژگی‌های شخصیتی کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان همدان

مریم سلامی؛ مریم احمدی نسب؛ وحیده حجه‌فروش

دوره 8، شماره 1 (پیاپی 29) ، فروردین 1400، صفحه 39-48

https://doi.org/10.30473/mrs.2022.63443.1507

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر به بررسی رابطه ویژگی‌­های شخصیتی (روان­رنجوری، برون­‌گرایی، گشودگی، سازگاری و وظیفه‌شناسی) با گرایش به تسهیم دانش در کتابداران کتابخانه‌­های عمومی استان همدان پرداخته است.روش‌­شناسی پژوهش: پژوهش حاضر کاربردی بوده که با روش پیمایشی و با ابزار پرسشنامه انجام شده است. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه‌­های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اشتراک دانش
بررسی تاثیر عوامل محیطی و فردی بر توانمندسازی استادان و کارکنان حوزه‌های علمیه شهر تبریز در اشتراک دانش آنلاین

زهرا احمدی؛ ثریا ضیایی

دوره 8، شماره 1 (پیاپی 29) ، فروردین 1400، صفحه 49-62

https://doi.org/10.30473/mrs.2022.61196.1488

چکیده
  هدف پژوهش: از آنجایی که موضوع اشتراک دانش آنلاین یکی از محوری‌ترین نیازها در سازمان‌های دانش محور است. پس پژوهش حاضر با هدف تأثیر عوامل فردی و محیطی بر توانمندسازی استادان و کارکنان حوزه‌های علمیه شهر تبریز در اشتراک آنلاین دانش انجام شد.روش‌شناسی پژوهش: پژوهش حاضر، کاربردی و شیوه انجام گرفتن آن همبستگی، بود. جامعه آماری، شامل کلیة ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کتابخانه عمومی
مدیریت زمان و تصمیم‌گیری برای مطالعه در مراجعان کتابخانه‌های عمومی بر اساس ماتریس آیزنهاور

حجت خدمتی نژاد؛ سعید اسدی

دوره 8، شماره 1 (پیاپی 29) ، فروردین 1400، صفحه 63-72

https://doi.org/10.30473/mrs.2022.61568.1491

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش تعیین اولویت‌های مطالعه در مراجعان کتابخانه‌های عمومی براساس ماتریس آیزنهاور است.روش‌شناسی: این پژوهش، به روش پیمایشی تحلیلی صورت گرفته و ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه محقق‌ساخته اولویت‌های مطالعه منابع اطلاعاتی است. جامعه آماری این پژوهش اعضای کتابخانه‌‌های عمومی شهرستان کاشان بوده است که براساس جدول ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فناوری اطلاعات
بررسی مقایسه‌ای عملکرد و همپوشانی کنونی (سال 1400) موتورهای کاوش گوگل، یاهو و بینگ نسبت به سال 1398

حسین بهاری ورزنه

دوره 8، شماره 1 (پیاپی 29) ، فروردین 1400، صفحه 73-84

https://doi.org/10.30473/mrs.2022.63865.1513

چکیده
  هدف: امروزه با گسترش وب، استفاده از ابزارهای بازیابی موفق از این بستر اطلاعاتی عظیم اهمیت زیادی یافته است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه‌ای عملکرد و همپوشانی کنونی موتورهای جستجوی گوگل، یاهو، و بینگ در بازیابی اطلاعات نسبت به سال 1398 است.روش‌شناسی: پژوهش حاضر یک  پژوهش کاربردی و نیمه تجربی  است. جامعه آماری شامل تمام ...  بیشتر