با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران
مقاله پژوهشی مدیریت پایگاه اطلاعاتی
شناسایی و بررسی مقایسه‌ای امکانات و قابلیتهای بخش همترازخوانی سامانه‌های مدیریت پایگاه نشریات ملی و بین‌المللی
دوره 1، شماره 4 ، اسفند 1393، صفحه 13-26

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه­ای قابلیت­های نرم­افزارهای همترازخوانی سامانه­های مدیریت محتوای نشریات ملی و بین­المللی به‌منظور شناسایی ویژگی‌های ضروری انجام شده است. روش­شناسی: پژوهش حاضر از نوع پیمایشی- کاربردی بوده و روش گردآوری اطلاعات به روش میدانی و مرور سیستم، مشاهده، مطالعات کتابخانه­ای و بهره­گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت اطلاعات
تحلیل استنادی مقالات جمعیت‌شناسی ایران برای دسته‌بندی نویسندگان تأثیر‌گذار و تعیین حوزه‌های در حال ظهور
دوره 1، شماره 4 ، اسفند 1393، صفحه 27-36

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر، تحلیل استنادی مقاله­های منتشر شده حوزه جمعیت‌شناسی ایران است. روش‌شناسی: این پژوهش از نوع مطالعات کاربردی است که با استفاده از شیوه علم‌سنجی و فن تحلیل هم‌استنادی مقوله­های اسمی انجام شده است. جامعه پژوهش کلیه تولیدات علمی در حوزه جمعیت‌شناسی، با محوریت فعالیت‌های انتشاراتی انجمن جمعیت‌شناسی ایران از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت کتابخانه
بررسی کیفیت خدمات کتابخانه‌های دانشگاه شیراز با استفاده از مدل لیب کوال
دوره 1، شماره 4 ، اسفند 1393، صفحه 37-49

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر که به هدف بررسیکیفیت خدمات کتابخانه‌های دانشگاه شیراز صورت گرفته است می‌کوشد تا وضعیت موجودخدمات و همچنین انتظارات کاربران از این کتابخانه­ها را در دو سطح حداقل و حداکثردر هر یک از ابعاد لیب کوال («تأثیر خدمات»، «کنترل اطلاعات» و «کتابخانه به‌عنوانمکان») بررسی کند. روش­شناسی: روش پژوهشپیمایش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت اطلاعات
بررسی موانع تأثیرگذار بر اجرای امانت بین کتابخانه‌ای و خدمات تحویل مدرک در کتابخانه‌های عمومی استان فارس از دیدگاه مدیران و کتابداران
دوره 1، شماره 4 ، اسفند 1393، صفحه 50-61

چکیده
  هدف: این پژوهش به‌منظور بررسی عوامل تأثیرگذار درامکان ایجاد نظام امانت بین کتابخانه­ای و خدمات تحویل مدرک در کتابخانه‌های عمومیاستان فارس صورت گرفته است. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوعکاربردی و به روش پیمایشی- توصیفی می‌باشد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه است که در میان 254 نفر از مدیران و کتابدارانکتابخانه‌های عمومی استان فارس ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت اطلاعات
بررسی رابطه هوش اخلاقی و مشارکت کاری کتابداران دانشگاهی شهر تهران
دوره 1، شماره 4 ، اسفند 1393، صفحه 62-68

چکیده
  هدف: هوش اخلاقی، یکی عواملی است که شدت یا ضعف آن در افراد می‌تواند موجب افزایش یا کاهش میزان مشارکت کاری آنها شود. هوش اخلاقی ظرفیت و توانایی درک درست از اشتباه، داشتن اعتقادات اخلاقی قوی، عمل به آنها و رفتار در جهت صحیح و درست می‌باشد. در عصر حاضر مشارکت کاری کارمندان به یک واقعیت غیرقابل‌انکار در افزایش اثربخشی سازمانی تبدیل‌شده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت اطلاعات
تحلیل محتوای دو دهه پژوهش در حوزۀ بازیابی اطلاعات
دوره 1، شماره 4 ، اسفند 1393، صفحه 69-76

چکیده
  هدف: هدفاصلی پژوهش حاضر آن است که پس از ارائه برخی اطلاعات علم سنجانه در حوزۀ بازیابیاطلاعات، به تحلیل موضوعی این مقالات پرداخته و زیرشاخه­های فعال آن را مشخص کند. روش­شناسی: روش پژوهش حاضرتحلیل محتوایی است. جامعۀ آماری پژوهش حاضر را کلیه مقالاتی که در عنوان آنهاعبارت «بازیابی اطلاعات» آمده و بین سال­های 1993 تا پایان 2012 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت اطلاعات
بررسی عملکرد انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران از دیدگاه اعضای هیأت مدیره و مسئولین آن
دوره 1، شماره 4 ، اسفند 1393، صفحه 77-86

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی عملکرد انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران از دیدگاه اعضای هیأت مدیره و مسئولین شاخه‌های استانی این انجمن است. روش­شناسی: روش پژوهش حاضر مطالعه آمیخته (ترکیبی) است که در بخش کمی از پرسشنامه چند گزینه‌ای و در بخش کیفی از سؤالات تشریحی (باز پاسخ) استفاده شده است. گروه مورد مطالعه، اعضای هیأت مدیره انجمن ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت اطلاعات
اثربخشی درس آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری: مورد پژوهی دانشجویان رشته علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی
دوره 1، شماره 4 ، اسفند 1393، صفحه 78-96

چکیده
  هدف: هدف کلی این پژوهش، شناسایی اثربخشی درسکتابخانه و اصول کتابداریاز دیدگاه دانشجویان رشته علوم تربیتی دانشگاهشهید بهشتی و ارائه راهکارهایی جهت بهبود ارائه این درس است. روش­شناسی: نوعپژوهش حاضر، کاربردی و روش آن پیمایشی است که با رویکرد توصیفیانجام شده است. جامعه این پژوهش، شامل 58 نفر از دانشجویان دوره کارشناسی رشتهعلوم تربیتی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت اطلاعات
مصورسازی اطلاعات و زمینه‌های به‌کارگیری آن در حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی
دوره 1، شماره 4 ، اسفند 1393، صفحه 97-111

چکیده
  هدف: مصورسازی رویکرد جدیدی است که توانایی تصمیم‌گیری برمبنای داده را سریع‌تر، دقیق‌تر و همراه با تلاش شناختی کمتر فراهم می‌سازد و نیاز به آموزش برای درک اطلاعات را کاهش می‌دهد. مصورسازی، ابزار سودمند و کاربردی است که با رشته علم اطلاعات و دانش­شناسی مرتبط بوده و لازم است به آن توجه وی‍ژه شود. به این ترتیب پژوهش حاضر به‌منظور ...  بیشتر