با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران
مقاله پژوهشی
تدوین برنامة راهبردی گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز با استفاده از تحلیل *SWOT
دوره 1، شماره 2 ، شهریور 1393، صفحه 13-30

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی مهم‌ترین نقاط قوّت و ضعف داخلی و هم­چنین مهم‌ترین فرصت‌ها و تهدیدهای گروه علم اطلاعات و دانش­شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز و تدوین برنامه راهبردی این گروه با استفاده از تحلیل سوات انجام گرفته است. روش: در این پژوهش، برای شناسایی عوامل داخلی و خارجی از مطالعات کتابخانه­ای، سیاهه وارسی، و گروه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی میزان توانایی یونی مارک در نشان دادن روابط کتابشناختی از طریق فیلدهای بلوک 4--
دوره 1، شماره 2 ، شهریور 1393، صفحه 31-40

چکیده
  هدف: هدف از انجام این پژوهش، تطبیق فیلدهای بلوک 4-- از فرمت کتابشناختی یونی­مارک با روابط کتابشناختی تعریف شده توسط تیلت، اسمیراگلیا، و الگوی F.R.B.R، و بررسی میزان توانایی فرمت یونی­مارک در نمایش روابط کتابشناختی از طریق بلوک 4-- است. روش: روش این پژوهش مطالعه تطبیقی بود. یافته­ها: یافته­های پژوهش نشان داد که هریک از فیلدهای موجود ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل استنادی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد رشته ایران‌شناسی موجود در بنیاد ایران‌شناسی طی سال های 1385-1391
دوره 1، شماره 2 ، شهریور 1393، صفحه 41-56

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت استناددهی در پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد رشته ایران‌شناسی در موسسه بنیاد ایران‌شناسی طی سالهای 1385 الی 1391 است. روش: در این پژوهش الگوهای استنادی فارغ­التحصیلان رشته ایران‌شناسی، واحد بنیاد ایران‌شناسی در چهار گرایش (تاریخ، فرهنگ مردم و آداب و رسوم و میراث فرهنگی، اصول نسخه‌شناسی و مرمت نسخه‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی جنبه های چهارگانه رفتار اطلاعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه رازی در مواجهه با منابع اطلاعاتی پیوسته
دوره 1، شماره 2 ، شهریور 1393، صفحه 57-74

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش بررسی جنبه­های چهارگانه­ی رفتار اطلاعاتی (نیاز اطلاعاتی، رفتار اطلاع­یابی، رفتار اطلاع­جویی و رفتار استفاده از اطلاعات) اعضای هیأت علمی دانشگاه رازی در مواجهه با منابع اطلاعاتی پیوسته است. روش/ رویکرد پژوهش: روش تحقیق از نوع پیمایشی- تحلیلی است و داده­ها از طریق پرسش­نامه گردآوری شده است. جامعه­ی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی عوامل کلیدی توانمندساز در پیاده‌سازی مدیریت دانش در مرکز اسناد آستان قدس رضوی
دوره 1، شماره 2 ، شهریور 1393، صفحه 75-83

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف شناسایی عوامل کلیدی توانمندساز در پیاده‌سازی مدیریت دانش در مرکز اسناد آستان قدس رضوی، انجام شده است. روش: کارشناسان ارشد و مدیران شاغل در مرکز اسناد، به‌عنوان افراد مورد مطالعه انتخاب شده‌اند. روش پژوهش به‌صورت پیمایشی بوده و برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده شده است. یافته‌ها: با توجه به وضعیت جامعه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
برنامه‌ریزی راهبردی در کتابخانه تخصصی پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله بر اساس روش تحلیل راهبردی SWOT
دوره 1، شماره 2 ، شهریور 1393، صفحه 84-96

چکیده
  هدف: مقاله حاضر در نظر دارد برنامه‌ریزی راهبردی را به‌صورت کاربردی تدوین نماید از این رو به‌صورت موردی برنامه راهبردی برای کتابخانه پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله تدوین نموده است. این کتابخانه که در سال 1372 تاسیس شده تا زمان تدوین این اثر، برنامه‌ریزی مدونی جهت راهبرد فعالیت‌های آینده خود نداشته است، از این رو ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی رابطه بین مهارت‌های تفکرانتقادی در مهارت‌های سواد اطلاعاتی دانشجویان کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی ورودی 1389
دوره 1، شماره 2 ، شهریور 1393، صفحه 97-108

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین مهارت‌های تفکرانتقادی با سواد اطلاعاتی دانشجویان کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی ورودی سال تحصیلی 1389 می‌باشد. روش: روش پژوهش پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر محدود به تعداد 20 نفر دانشجویان کارشناسی ارشد کتابداری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اهمیت رعایت معیارهای استاندارد چکیده‌نویسی در مقالات چاپ شده در مجلات
دوره 1، شماره 2 ، شهریور 1393، صفحه 109-116

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر به بررسی مقایسه‌ای چکیده مجلات حوزة کتابداری و اطلاع‌رسانی فارسی و میزان مطابقت آنها با دستنامۀ انتشاراتی ای. پی.‌ ای می‌پردازد. روش: در این پژوهش که با استفاده از روش تحلیل محتوا انجام شده است، داده‌ها از طریق مطالعة چکیده‌ها بدست آمده‌اند. جامعه آماری این پژوهش را فصلنامه‌های مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی رابطه یادگیری سازمانی و مدیریت دانش در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مسجد سلیمان
دوره 1، شماره 2 ، شهریور 1393، صفحه 117-128

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر رابطة بین یادگیری سازمانی و مدیریت دانش در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مسجدسلیمــان را مورد بررسی قرار داده است. روش: روش انجام پژوهش، توصیفی – همبستگی و جامعه آماری شامل 820 نفر از کارکنان دیپلم و بالاتر از دیپلم ایـن شرکـت می‌شدند. نمونه مورد مطالعه شامل 260 نفری که به‌صورت نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای از جامعه یاد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
دیدگاه دانشجویان رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه پیام‌نور محمودآباد نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی خود
دوره 1، شماره 2 ، شهریور 1393، صفحه 129-134

چکیده
  هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین دیدگاه دانشجویان کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه پیام‌نور محمودآباد نسبت به رشته تحصیلی و آینده خود است. روش: روش پژوهش حاضر پیمایشی و از نوع کاربردی و ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه محقق ساخته است. یافته‌ها: میانگین کل نمره به دست آمده از پرسشنامه دیدگاه دانشجویان نسبت به رشته تحصیلی (55/27) از ...  بیشتر