با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران
مقاله پژوهشی
بررسی وضعیت موجود نشریه‌های علمی دانشگاه شهید بهشتی بر اساس استانداردهای نشر مؤسسه بین‌المللی ایزو

امیررضا اصنافی؛ محمدرضا شکاری

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1394، صفحه 27-44

چکیده
  چکیده هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت موجود نشریات علمی دانشگاه شهید بهشتی بر اساس استانداردهای نشر مؤسسه بین‌المللی ایزو است. روش‌شناسی: روش پژوهش پیمایشی و از نوع توصیفی است. ابزار پژوهش سیاهه­ای است شامل 7 بعد، 17 مؤلفه و 88 فقره اطلاعاتی که توسط پژوهشگران از استانداردهای مختلف مؤسسه ایزو در حوزه نشر گردآوری شده است. جامعه پژوهش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
سنجش کیفیت عملکرد مدیریت در کتابخانه‌های عمومی شهر کرمانشاه با استفاده از الگوی تعالی سازمانی مدیریت کیفیت بنیاد اروپائی

فرامرز سهیلی؛ فاطمه میراحمدی؛ علیرضا اسفندیاری مقدم

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1394، صفحه 45-60

چکیده
  چکیده هدف: آشنایی با وضعیت عملکرد مدیریت در کتابخانه‌های عمومی شهر کرمانشاه بر اساس الگوی تعالی سازمانی مدیریت کیفیت بنیاد اروپائی است. روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و به روش پیمایشی انجام گرفته است. جامعه پژوهش تمامی کارکنان شاغل در کتابخانه‌های عمومی شهر کرمانشاه که 59 بوده‌اند را دربر می­گیرد. برای گردآوری داده‌ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی کیفیت زندگی کاری مدیران کتابخانه‌های عمومی استان مازندران

سمیرا اسلامی؛ مجید شیرزاد

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1394، صفحه 61-76

چکیده
  چکیده هدف: مدیران به‌عنوان بخشی از نیروی انسانی و عوامل تعیین‌کننده در هر جامعه و سازمان محسوب می‌شوند، از این‌رو، آنها از نقشی بنیادی در رشد سازمانها و جامعه برخوردارند. بر همین اساس، توجه به کیفیت زندگی کاری مدیران، به‌عنوان یکی از روشهای جذب و نگهداری کارکنان مستعد برای دستیابی به عملکرد بالاتر به‌شمار می‌رود. بنابراین پژوهش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقش مدیریت در سیستم اطلاعات دو سازمان دولتی و خصوصی در صنعت هوا فضای کشور بر کیفیت تصمیمات کاربران

الهام سعادتمند؛ امیر حسین امیرخانی

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1394، صفحه 77-88

چکیده
  چکیده هدف: هدف اصلی در این پژوهش، شناسایی و ارائه شاخصه‌های هفتگانه کیفیت سیستم اطلاعات و نیز بررسی تأثیر آن بر تصمیمات کاربران سازمان‌ها است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف در زمره تحقیقات توسعه‌ای کاربردی قرار می‌گیرد. روش‌شناسی: پژوهش مورد نظر از جهت روش در دسته تحقیقات همبستگی، از نوع توصیفی–پیمایشی قرار می‌گیرد و داده‌ها از طریق ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر معنویت درمانی بر بهزیستی روانی و راهبردهای مقابله‌ای دانشجویان علم اطلاعات و دانش‌شناسی: مطالعه‌ای مقدماتی

علیرضا آقایوسفی

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1394، صفحه 89-98

چکیده
  چکیده هدف: این مطالعه بررسی اثرات معنویت درمانی بر بهزیستی روانی و کاربرد راهبردهای مقابله‌ای دانشجویان سال آخر رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی بود. روش‌شناسی: سی و دو دانشجوی سال آخر کارشناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه پیام نور استان قم که به دلیل کارورزی اشتغالات تحصیلی بیشتری نسبت به دانشجویان این رشته در سالهای آغازین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی رابطه بین مدیریت زمان و میزان مهارت‌های مدیریتی مدیران کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان

شهین مجیری؛ شهره سیدحسینی؛ فاطمه اناری؛ مریم غفوری

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1394، صفحه 99-108

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر به بررسی وضعیت مهارت‌های مدیریتی مدیران کتابخانه‌ای دانشگاه‌های شهراصفهان و رابطه‌ آن با مدیریت زمان می‌پردازد. روش‌شناسی: این پژوهش به روش توصیفی- همبستگی می‌باشد. جامعه آماری آن کلیه مدیران و کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی شهراصفهان است. از دو پرسشنامه استاندارد مدیریت زمان و مهارت‌های مدیریتی ...  بیشتر