با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران
مدیریت دانش
ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش با مدل سازمان بهره‌وری آسیایی

سعید صحت؛ الهه محمدخانی

دوره 9، شماره 3 (پیاپی 35) ، مهر 1401، ، صفحه 22-23

https://doi.org/10.30473/mrs.2023.65624.1538

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش با مدل سازمان بهره‌­وری آسیایی است. روش کار پژوهش: این پژوهش از نوع کاربردی و توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری شامل مدیران واحد ستادی مجتمع فناوری­‍‌های پیشرفته مدرس در شهر تهران است که تعداد 12 نفر بوده و جمع­آوری داده‌­ها به‌صورت سرشماری انجام شد. در این پژوهش از مدل بلوغ مدیریت ...  بیشتر

مدیریت دانش
بررسی رابطه بین تعلق سازمانی و گرایش کتابداران به خلق و اشتراک دانش در کتابخانه‌های عمومی استان همدان

مریم احمدی نسب؛ ثریا ضیایی

دوره 8، شماره 3 (پیاپی 31) ، آبان 1400، ، صفحه 33-42

https://doi.org/10.30473/mrs.2022.62600.1499

چکیده
  هدف: هدف از انجام این مطالعه، بررسی رابطه بین تعلق سازمانی و گرایش به خلق و اشتراک دانش در بین کتابداران کتابخانه‌های عمومی است. روش پژوهش: پژوهش به لحاظ هدف کاربردی با روش همبستگی انجام شد. جامعه پژوهش کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان همدان بود که نمونه گیری به روش سرشماری صورت گرفت. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه احساس تعلق سازمانی ...  بیشتر

مدیریت دانش
نقش منابع موجود در آرشیو شبکه مستند سیما در هدایت مدیریت دانش و تسهیم سرمایه‌های فکری

سعید غفاری؛ فرزانه دهقان؛ وحید قره‌بقلو

دوره 8، شماره2(پیاپی 30) ، مرداد 1400، ، صفحه 57-68

https://doi.org/10.30473/mrs.2022.54684.1434

چکیده
  هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش منابع موجود در آرشیو شبکه مستند سیما در هدایت مدیریت دانش و تسهیم سرمایه­های فکری است.روش‌شناسی: این پژوهش پیمایشی- توصیفی است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کارکنان شاغل در آرشیو شبکه مستند سیما به تعداد 20 نفر است. برای جمع­آوری داده‌ها از روش­های کتابخانه­ای و میدانی استفاده شده است. ابزارهای ...  بیشتر

مدیریت دانش
رابطه مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی با توانایی در سازمان (مطالعه موردی کارکنان وزارت ورزش و جوانان)

محمدسعید کیانی؛ لیلا نظری

دوره 8، شماره 1 (پیاپی 29) ، فروردین 1400، ، صفحه 25-38

https://doi.org/10.30473/mrs.2022.61619.1492

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی بر توانایی در سازمان در بین کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود.روش‌شناسی پژوهش: پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت، توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش را کارکنان وزارت ورزش و جوانان تشکیل می­دادند که 750 نفر بودند. برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده ...  بیشتر

مدیریت دانش
بررسی رابطه بین مدیریت دانش و انتقال اثربخش فناوری (مورد مطالعه: مراکز دانش‌بنیان و صنایع تولیدی استان تهران)

ودود جوان امانی؛ حمید اکبری

دوره 7، شماره 3 (پیاپی 27) ، آذر 1399، ، صفحه 37-48

https://doi.org/10.30473/mrs.2021.59326.1472

چکیده
  هدف: حرکت جریان جهانی‌شدن و شدت گرفتن رقابت در سطح بین‌الملل سبب می‌شود که شرکت‌های تولیدکننده بیش از بیش به دنبال انتقال فناوری موفق به شرکت‌های خود باشند. ازاین‌رو، هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل دانشی مؤثر بر طراحی و جذب فناوری در مراکز دانش‌بنیان و صنایع تولیدی و بررسی رابطه مدیریت دانش با انتقال موفق فناوری است.روش‌شناسی: ...  بیشتر

مدیریت دانش
بررسی نقش میانجی اعتماد سازمانی در رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش از دیدگاه کتابداران دانشگاهی (مطالعه موردی: دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور)

شهناز خادمی‌زاده؛ زینب محمدی

دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26) ، تیر 1399، ، صفحه 53-66

https://doi.org/10.30473/mrs.2021.59289.1471

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش میانجی اعتماد سازمانی در رابطه بین فرهنگ‌سازمانی و مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر اهواز (شهید چمران اهواز و علوم پزشکی جندی‌شاپور) است.روش‌شناسی: پژوهش حاضر کاربردی از نوع همبستگی است که تمامی کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی شهید چمران اهواز و علوم پزشکی جندی‌شاپور را مورد مطالعه قرار ...  بیشتر

مدیریت دانش
سنجش عوامل مؤثر بر اشتراک دانش کارکنان آرشیو ملی ایران

آزیتا مالمیر؛ مریم سلامی

دوره 6، شماره 4 (پیاپی 24) ، اسفند 1398، ، صفحه 41-56

https://doi.org/10.30473/mrs.2020.47674.1397

چکیده
  هدف: اشتراک دانش به‌عنوان یکی از عوامل کلیدی در پیاده‌سازی موفق مدیریت دانش شمرده شده است. مدیران همواره با این سؤال روبرو هستند که برای رفتار اشتراک دانش کارکنان چه اقدامی باید انجام دهند. هدف از پژوهش سنجش روش‌های مؤثر بر تسهیم دانش کارکنان آرشیو ملی ایران است.  روش­‌شناسی: این پژوهش به‌ روش ‌پیمایش ‌توصیفی و با استفاده از ...  بیشتر

مدیریت دانش
نقش سرمایه اجتماعی در توسعه یادگیری دوسوتوانی و انتقال دانش (مورد مطالعه: اعضای هیئت‌علمی دانشگاه ‌آزاد اسلامی و پیام نور)

سلیمان احمدزاده؛ محمد عثمانی؛ شهناز اسماعیل‌زاده

دوره 6، شماره 4 (پیاپی 24) ، اسفند 1398، ، صفحه 69-80

https://doi.org/10.30473/mrs.2021.49848.1406

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش سرمایه اجتماعی در توسعه یادگیری دوسوتوانی و تأثیر آن بر انتقال دانش در بین اعضای هیئت‌علمی دانشگاه است. روش­‌شناسی: این پژوهش کاربردی و به روش پیمایشی – توصیفی و با استفاده از پرسشنامه انجام شده است. جامعه آماری پژوهش اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های آزاد اسلامی و پیام نور ارومیه و مهاباد به تعداد ...  بیشتر

مدیریت دانش
شناسایی آثار پیاده سازی مدیریت دانش بر بهسازی سازمانی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

ثنـــــا صفـــری

دوره 6، شماره 3 (پیاپی 23) ، مهر 1398، ، صفحه 45-58

https://doi.org/10.30473/mrs.2020.55034.1437

چکیده
  هدف : پژوهش حاضر با هدف تبیین آثار پیاده سازی مدیریت دانش بر بهسازی سازمانی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران انجام شده‌‌است. روش شناسی : روش پژوهش از منظر هدف کاربردی و از نظر روش های جمع آوری داده ها توصیفی پیمایشی و روش تحلیل از نوع مدل‌یابی معادلات ساختاری بوده است. جامعه پژوهش شامل کارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ...  بیشتر

مدیریت دانش
امکان استقرار مدل مدیریت دانش بکوویتز و ویلیامز و تأثیر آن بر تسهیم دانش در کتابخانه‌های عمومی استان قم

مرتضی محمدی استانی؛ ابوالفضل شجاع فرد

دوره 6، شماره 3 (پیاپی 23) ، مهر 1398، ، صفحه 59-68

https://doi.org/10.30473/mrs.2021.53928.1428

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر امکان‌سنجی استقرار مدیریت دانش بر اساس مؤلفه‌های مدل بکوویتز و ویلیامز و همچنین تأثیر مؤلفه‌های این مدل بر مولفه‌ی «تسهیم دانش» در کتابخانه‌های عمومی استان قم بود.روش شناسی: روش پژوهش حاضر توصیفی- پیمایشی است. جامعه‌ی آماری شامل کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان قم (92 نفر) بود. نمونه‌ی آماری بر اساس ...  بیشتر

مدیریت دانش
طراحی و تبیین مدل مدیریت دانش در تقویت اصول اقتصاد مقاومتی در بانک‌ ها

محمد عربی؛ روح اله تولایی؛ مهدی فرمانی؛ محمدرضا محمدخانی

دوره 6، شماره 2 (پیاپی 22) ، تیر 1398، ، صفحه 11-24

https://doi.org/10.30473/mrs.2020.53969.1429

چکیده
  هدف: اقتصاد مقاومتی یکی از مهم‌ترین مسائل پیشروی کشور است که در پی مقاوم­‌‌ سازی، بحران­زدایی و ترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادی کشور مطرح می‌شود. بنابراین، حرکت اساسی کشور به سوی دانشی شدن اقتصاد و اجرای صحیح مدیریت دانش در سازمان‌ها و نهادها، کشور را در تحقق این امر یاری می­رساند. بنابراین پژوهش حاضر ...  بیشتر

مدیریت دانش
ارائه مدل انتقال دانش در مراکز رشد دانشگاهی

مهدی فرمانی؛ ابوالفضل خسروی؛ نوید شفیعی؛ محمد عربی؛ محمدرضا محمدخانی

دوره 6، شماره 2 (پیاپی 22) ، تیر 1398، ، صفحه 63-80

https://doi.org/10.30473/mrs.2020.51990.1419

چکیده
  هدف: انتقال دانش فرآیندی است که از آن به‌عنوان قلب مدیریت دانش یاد می­‌شود چرا که کارکرد مؤثر آن در سازمان‌­ها موجب بازتولید دانش درزمینه‌های جدید و نوآوری خواهد گردید. این مفهوم در زمینه­‌های آموزشی، به‌ویژه دانشگاه­ها که مهد تولید دانش بوده و به‌عنوان چشمه­‌های انتقال دانش شناخته شده­اند؛ از شرایط منحصربه‌فردی ...  بیشتر

مدیریت دانش
سنجش تاثیر عوامل انگیزشی بر تسهیم دانش (مطالعه موردی کارکنان آرشیو ملی ایران)

آزیتا مالمیر؛ ثریا ضیایی

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 21) ، خرداد 1398، ، صفحه 11-26

https://doi.org/10.30473/mrs.2020.46415.1379

چکیده
  چکیده: هدف: تسهیم دانش بعنوان یکی از فرآیندهای حیاتی در تسریع پیاده‌سازی مدیریت دانش می‌باشد چرا که سازمان‌ها را قادر می‌سازد مهارت‌های خود را بهبود دهند و برای آنان ارزش و مزیت رقابتی می‌آفریند. هدف از پژوهش بررسی عوامل انگیزشی موثر بر تسهیم دانش کارکنان آرشیو ملی ایران است. روش شناسی: این پژوهش به‌روش ‌پیمایش‌توصیفی و با استفاده ...  بیشتر

مدیریت دانش
طراحی مدل اثر اهرمی تکنولوژی اطلاعات بر بهبود مزیت رقابتی پایدار با نقش میانجی هوشمندی سازمانی و قابلیت اشتراک دانش در SME

یوسف محمد کریمی؛ مهدی یزدان پرست

دوره 5، شماره 3 ، آبان 1397، ، صفحه 21-32

https://doi.org/10.30473/mrs.2019.44134.1369

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش طراحی الگویی برای بررسی چگونگی تأثیر قابلیت‌های پویای فناوری اطلاعات با نقش میانجی هوشمندی سازمانی و قابلیت اشتراک دانش بر بهبود مزیت رقابتی در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط (SME) فعال در حوزة فناوری اطلاعات استان تهران است. روش‌شناسی: روش پژوهش در این مقاله توصیفی- همبستگی است. جامعة آماری پژوهش شامل مجموعه شرکت‌های ...  بیشتر

مدیریت دانش
تحلیل نقش فن‌بازارها در روند تجاری‌سازی محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان

محسن اعظمی

دوره 5، شماره 3 ، آبان 1397، ، صفحه 33-44

https://doi.org/10.30473/mrs.2019.47144.1391

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش فن بازار در تجاری‌سازی محصولات دانش‌بنیان از طریق شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر تجاری‌سازی در بستر فن بازار است. روش‌شناسی: روش پژوهش آمیخته بوده و از کسب نظر خبرگان حوزة فناوری برای دست‌یابی به ابعاد و مؤلفه‌های مؤثر بر تجاری‌سازی در بستر فن بازار استفاده شده است. یافته ­ها: نتایج حاصل از ...  بیشتر

مدیریت دانش
تحلیل علم سنجی پژوهش های مدیریت دانش ایران در پایگاه استنادی جهان اسلام (آی.اس.سی)

سیدحامد هاشمی؛ علی اکبر خاصه

دوره 5، شماره 3 ، آبان 1397، ، صفحه 71-88

https://doi.org/10.30473/mrs.2019.46160.1377

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش تحلیل وضعیت پژوهشهای فارسی زبان در حوزۀ مدیریت دانش در پایگاه آی.اس.سی است.روش تحقیق: پژوهش حاضر ازنظر نوع جزو پژوهش‌های کاربردی است که در آن از تکنیکهای علم‌سنجی و تحلیل شبکه اجتماعی استفاده شده است. جامعۀ آماری پژوهش را کلیۀ پژوهشهای مدیریت دانش تشکیل میدهند که در بازۀ زمانی ده ساله (1387 تا 1396) در پایگاه آی.اس.سی ...  بیشتر

مدیریت دانش
ارائه مدل پذیرش مدیریت‌دانش‌ درسازمان‌های ایرانی

داود رفیعی؛ پیمان اخوان؛ علیرضا جهانی

دوره 5، شماره 2 ، مرداد 1397، ، صفحه 11-24

چکیده
  هدف: مسئله مهم قبل از استقرار نظام مدیریت دانش، شناسایی و تعیین اولویت عوامل مؤثر در میزان آمادگی سازمان‌ها برای اجرای این پروژه است. منظور از پذیرش مدیریت ‌دانش در سازمان‌های ایرانی، شناسایی عوامل مؤثر در پیاده‌سازی مدیریت ‌دانش است. هدف اصلی این پژوهش ارائه مدلی جهت ارزیابی سطح آمادگی سازمان‌های ایرانی به‌منظور استقرار نظام ...  بیشتر

مدیریت دانش
نیازسنجی آموزشی کارکنان اداری مطالعه موردی: سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور

حسن درویش؛ نرگس خاکی

دوره 5، شماره 2 ، مرداد 1397، ، صفحه 25-34

چکیده
  هدف: مقاله حاضر با هدف تعیین نیازهای آموزشی کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور تدوین و مؤلفه‌های نیازسنجی شامل دانش اطلاعات، مهارت‌ها و توانایی‌های شغلی به‌منظور تعیین سطح دانش اطلاعاتی موردنیاز با توجه به شرح شغل در نظرگرفته شده است. روش‌شناسی: روش پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعۀ آماری پژوهش حدود 500 نفر از کارکنان ...  بیشتر

مدیریت دانش
طراحی مدل عوامل موثر استقرار سیستم مدیریت دانش استراتژیــــک در دانشگاه پیام نور غرب کشور به روش آمیخته (کیفی-کمی)

پیمان اکبری

دوره 5، شماره 2 ، مرداد 1397، ، صفحه 47-62

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش، ارائه مدلی مناسب برای عوامل مؤثر استقرار سیستم SKM در دانشگاه پیام نور غرب کشور است. روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، پیمایشی، توصیفی - تحلیلی است. جامعه آماری در بخش کمی شامل، 425 نفر از اعضای علمی دانشگاه‏ پیام نور غرب کشور (کرمانشاه، همدان، کردستان و ایلام) است که با استفاده از فرمول ...  بیشتر

مدیریت دانش
مطالعه ابعاد سایبرنتیک در کتابخانه‌ مرکزی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران از دیدگاه کتابداران

زیبا محمدزاده روشتی؛ میترا قیاسی؛ محمد کاردان نشاطی

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 21-36

چکیده
  هدف: هدف مقاله حاضر، تعیین ابعاد سایبرنتیک در کتابخانة‌ مرکزی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران است. روش‌شناسی: این مطالعه از نوع توصیفی- پیمایشی تحلیلی است. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته است که روایی آن با نظرات متخصصان تأیید شد و پایایی آن براساس آلفای کرونباخ برابر با 83/0 شد. جامعة آماری پژوهش شامل کتابداران کتابخانه مرکزی دانشگاه‌های ...  بیشتر

مدیریت دانش
تحلیل پژوهش‌های بین‌المللی مدیریت دانش در کتابخانه‌ها

مریم سلامی؛ امید علی پور؛ جمال حقیرالسادات

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 85-96

چکیده
  هدف: هدف این مطالعه تحلیل پژوهش‌های بین‌المللی مدیریت دانش در کتابخانه‌ها است که از سال 1995 تا پایان می 2018 منتشر شده‌اند. روش‌شناسی: مقالات با جستجوی نظام­مند (تحلیل محتوا) در بانک اطلاعاتی اسکوپوس انجام گرفته و 54 مقاله به‌عنوان جامعة نهایی این پژوهش انتخاب شدند. سپس هدف، جوامع، روش و ابزار، یافته‌ها و پیشنهاد برای پژوهش‌های ...  بیشتر

مدیریت دانش
کاربرد مدل شرون لاوسون جهت ارزیابی وضعیت مدیریت دانش در دانشکده علوم پزشکی نیشابور

محمود صدیقی؛ مسعود طاهری لاری؛ مسلم چرابین؛ حسن نودهی؛ هادی صدیقی

دوره 4، شماره 4 ، آذر 1396، ، صفحه 11-18

چکیده
  هدف: مدیریت دانش در تلاش است با تولید، تسهیم و نگهداری دانش از مهارت‌ها و ظرفیت‌های هر بنگاه اقتصادی یک مزیت رقابتی بسازد. یکی از مهم‌ترین دلایل اعمال مدیریت دانش در آموزش عالی، کمک به این مؤسسات برای یکپارچه‌سازی انسجام دانش جدید با دانش قبلی است که می­تواند به افزایش ارتباط بین کار و آموزش بیانجامد. این بررسی با هدف ارزیابی سطح ...  بیشتر

مدیریت دانش
تبیین و شناسایی عوامل مؤثر بر فرآیند اشتراک‌گذاری دانش میان کارکنان اداره آموزش‌وپرورش استان مازندران با رویکرد مدل معادلات ساختاری

حسین صمدی میارکلائی؛ حمزه صمدی میارکلائی؛ رمضان غلامی؛ مسعود بسطامی

دوره 4، شماره 3 ، مهر 1396، ، صفحه 19-32

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر، تبیین و شناسایی عوامل مؤثر بر فرآیند اشتراک‌گذاری دانش کارکنان اداره آموزش‌وپرورش استان مازندران می‌باشد.روش‌شناسی: این پژوهش از نظر نحوة گردآوری داده‌ها، توصیفی- پیمایشی، و از نظر مقاصد پژوهش، کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق، 387 نفر از کارکنان اداره آموزش‌وپرورش استان مازندران می‌باشند، که 172 نفر به‌عنوان ...  بیشتر

مدیریت دانش
تبیین قابلیت های مدیریت دانش در ارتباط با اثربخشی سازمانی (مورد مطالعه : سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور)

ثنا صفری

دوره 4، شماره 3 ، مهر 1396، ، صفحه 77-92

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف تبیین قابلیت های مدیریت دانش و ارتباط آن با اثربخشی سازمانی در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور انجام شده ‌‌است. روش شناسی :روش پژوهش توصیفی- همبستگی و روش تحلیل از نوع رگرسیون چندگانه بوده است. جامعه پژوهش شامل کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور(462نفر) بوده که با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای با اختصاص ...  بیشتر

مدیریت دانش
بررسی وضعیت مدیریت دانش در دانشگاه صنعتی ارومیه با استفاده از رویکرد EFQM

رضا جاویدنیا؛ میرتوحید کمالی

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1396، ، صفحه 11-26

چکیده
  هدف: پایش و ارزیابی سازمان از نظر مؤلفه های مدیریت دانش، پیشنیازی برای برنامه ریزی و پیاده سازی این فعالیتها بشمار میرود. بدین منظور این پژوهش با بکارگیری مدل تعالی سازمانی EFQM به دنبال ارزیابی مدیریت دانش در دانشگاه صنعتی ارومیه میباشد. روشتحقیق: ابزار مورداستفاده برای جمعآوری اطلاعات، دو پرسشنامه ی مستخرج از مدلEFQM میباشد که در بین ...  بیشتر